Umowa rejestracji nazwy domeny za pomocą Wix.com

Niniejsza umowa rejestracji nazwy domeny (nazywana dalej „Umową”) jest zawierana między firmą Wixpress Ltd. (nazywaną dalej „Wixpress” lub „Wix”) a Klientem, jego spadkobiercami, przedstawicielami, następcami prawnymi i cesjonariuszami (nazywanymi dalej „Klientem”) i wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Klienta jej postanowień w trybie elektronicznym.


Niniejsza umowa określa warunki korzystania przez Klienta z, świadczonej przez firmę Wix, rejestracji nazw domen (nazywanej dalej „Usługami”) i wraz z odpowiednimi postanowieniami zawartymi w Ogólnych warunkach korzystania z usług firmy Wix (w formie dostępnej pod adresem http://pl.wix.com/about/terms-of-use; „Zasady użytkowania Wix.com”) stanowi pełny tekst umowy między Klientem a Wix dotyczącej rejestracji nazwy domeny.


Wix rejestruje nazwy domen poprzez zautomatyzowany system dostarczany jej przez firmę Network Solutions LLC. („Network Solutions”). Klient przyjmuje do wiadomości, że autoryzowanym rejestratorem takich nazw domen jest Network Solutions, a nie Wix. Według tego każda rejestracja nazwy domeny poprzez Wix podlega warunkom niniejszej Umowy a także warunkom Umowy świadczenia usług przez Network Solutions (Network Solutions Service Agreement) dostępnej tutaj.


Klient przyjmuje do wiadomości, że akceptacja przez Wix każdego wniosku o rejestrację domeny będzie się odbywać przez Wix w Internetowej Korporacji ds. Nadawania Nazw i Numerów (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, nazywanej dalej „ICANN”).


Uczestnicząc w tej transakcji, Klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na wszystkie warunki niniejszej Umowy i wszelkich innych umów włączonych do niej poprzez odwołanie, w tym zasad rozstrzygania sporów oraz Zasad rozstrzygania sporów dotyczących przeniesień ICANN.


Oprócz transakcji zawartych przez Klienta lub w jego imieniu Klient akceptuje również wszystkie warunki niniejszej Umowy dla transakcji zawartych przez Klienta lub każdą osobę działającą jako przedstawiciel Klienta oraz transakcji zawartych przez każdą osobę posługującą się kontem założonym przez Klienta w Wix, bez względu na to czy takie transakcje były zawarte w imieniu Klienta.


Klient przyjmuje do wiadomości, że rejestracja domen jest regulowana umową zawartą między Wix i ICANN. Klient zgadza się, że taka umowa może ulec zmianom mającym na celu zachowanie zgodności ze stosownymi przepisami i regulacjami i/lub warunkami ustalonymi przez ICANN i/lub Administratora rejestru wyznaczonego przez ICANN, jak również wszelkimi regulaminami rejestracji, które mogą zostać publikowane przez Wix i/lub ICANN.

 

 

1. UMOWA WIĄŻĄCA

Składając wniosek o usługi za pomocą procedury składania wniosków Wix drogą internetową lub w inny sposób, bądź korzystając z Usług świadczonych przez Wix w ramach niniejszej Umowy, Klient potwierdza, że przeczytał i zgadza się na wszystkie warunki zawarte w niniejszej umowie oraz w dokumentach do niej włączonych poprzez odwołanie.

 

 

2. REJESTRACJA NAZW DOMEN – WARUNKI

2.1. Bezpieczeństwo
Wix nie gwarantuje bezpieczeństwa rekordów rejestracji nazwy domeny Klienta, a Klient jest świadomy wszystkich ryzyk związanych ze sprzeniewierzeniem wybranego przez Klienta hasła lub frazy hasłowej w wyniku działań oszukańczych, nieuprawnionych i niezgodnych z prawem.

 

2.2. Przeniesienia i licencje
Klient zgadza się, że nie może przekazać swojej rejestracji nazwy domeny do innego rejestratora nazw domen przez pierwsze sześćdziesiąt (60) dni od daty wejścia w życie wstępnej rejestracji nazwy domeny poprzez Wix. Ponadto Klient zgadza się, że nie może przekazać swojej rejestracji nazwy domeny do innego rejestratora nazw domen przez sześćdziesiąt (60) dni po dokonaniu zmiany w podstawowych danych kontaktowych lub administracyjnych danych kontaktowych bazy danych WHOIS na swoim koncie lub kontach. Klient może przenieść rejestrację nazwy domeny do wybranej przez siebie strony trzeciej według procedur i warunków określonych w Załączniku F do umowy świadczenia usług przez Network Solutions (dostępnej do wglądu pod adresem:
www.networksolutions.com/legal/static-service-agreement.jsp#f i włączonej do niniejszej Umowy na mocy odwołania). Przeniesienie usług rejestracji nazwy domeny do strony trzeciej nie zwalnia Klienta w żaden sposób z obowiązku spełnienia wszystkich warunków niniejszej Umowy i Klient przyjmuje odpowiedzialność za szkody spowodowane bezprawnym użyciem naszych usług rejestracji nazwy domeny przez takiego koncesjonariusza.

2.3. Ujawnienie informacji
Podlegając wymogom Polityki prywatności Wix, w celu zapewnienia przez Wix i Network Solutions zgodności z aktualnymi zasadami i regulaminami dotyczącymi systemu nazw domen, Klient niniejszym udziela firmom Wix i Network Solutions prawa do ujawniania stronom trzecim w ramach interaktywnej, dostępnej publicznie bazy danych rejestracji (takiej jak WHOIS) następujących informacji wymaganych od Klienta przy rejestracji lub rezerwacji nazwy domeny:
(i) nazwa lub nazwy domen zarejestrowane przez Klienta;
(ii) dane osobowe Klienta wraz z adresem pocztowym;
(iii) dane osobowe, adresy pocztowe, adresy poczty elektronicznej, numery telefonii głosowej i, jeśli dostępne, numery faksów do kontaktu w sprawach technicznych, administracyjnych i płatności, dotyczących nazwy domeny lub nazw domen Klienta;
(iv) numery protokołu internetowego podstawowego oraz pomocniczego serwera nazw dla tych nazw domen;
(v) odpowiadające nazwy tych serwerów nazw;
(vi) data pierwotnego utworzenia rejestracji oraz
(vii) data wygaśnięcia rejestracji. Jeśli Klient jest osobą fizyczną, która nie życzy sobie ujawniania swoich danych osobowych w bazie danych WHOIS, powinien skorzystać z usługi Rejestracja prywatna, która jest dostępna w Witrynie internetowej. Klient udziela zgody na przekazanie przez Wix tych danych rejestracyjnych przedstawicielowi zabezpieczającemu zaakceptowanemu lub wyznaczonemu przez ICANN, który będzie przechowywał te informacje zgodnie z wymogami ICANN.

 

2.4. Zasady rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen
Rejestrując nazwę domeny poprzez Wix, Klient zobowiązuje się do poddania się aktualnym zasadom rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen, określonym przez ICANN („Zasady rozstrzygania sporów”), które włączono i uczyniono częścią niniejszej umowy na mocy odwołania. Aktualną wersję zasad rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen można znaleźć pod adresem:
http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm. W razie jakichkolwiek niezgodności postanowień niniejszej Umowy z postanowieniami Zasad rozstrzygania sporów pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy. Klient jest świadomy faktu, że Zasady rozstrzygania sporów mogą ulec zmianom w dowolnym momencie. Klient zgadza się, że utrzymywanie rezerwacji lub rejestracji nazwy domeny przez Klienta jest równoznaczne z jego zgodą na zmiany w Zasadach rozstrzygania sporów wraz z ich wejściem w życie. Klient jest świadomy faktu, że jeśli nie zgadza się na jakąkolwiek taką modyfikację, ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy.


Zasady rozstrzygania sporów regulują wszelkie spory z każdą stroną trzecią w zakresie użytkowania przez Klienta nazwy domeny. Klient zgadza się, że w razie powstania sporu ze stroną trzecią dotyczącego nazwy domeny, pokryje straty Wix i będzie chronił Wix zgodnie z ustalonymi poniżej warunkami niniejszej Umowy. W razie otrzymania przez Wix powiadomienia o wniesieniu do organu sądowego lub administracyjnego skargi dotyczącej korzystania przez Klienta ze świadczonych przez Wix usług rejestracji nazw domen Klient nie będzie wprowadzał żadnych zmian do rekordu swojej nazwy domeny bez uprzedniej zgody Wix. Wix uniemożliwi Klientowi dokonywanie zmian w rekordzie nazwy domeny w wypadku:
(i) otrzymania takiego nakazu od organu sądowego lub administracyjnego, bądź
(ii) otrzymania powiadomienia o powstaniu sporu od Klienta i innej strony kwestionującej rejestrację Klienta i korzystanie z usług rejestracji nazw domen świadczonych przez Wix. Klient zgadza się, że Wix będzie stosował się do wszystkich nakazów sądowych, krajowych czy to międzynarodowych, skierowanych przeciwko Klientowi i lub rejestracji nazwy domeny.

 

2.5. Brak gwarancji
Klient zgadza się, że rejestracja wybranej nazwy domeny sama w sobie nie zabezpiecza przez wystąpieniem zastrzeżeń zarówno co do rejestracji jak i użytkowania nazwy domeny Klienta.


Wix nie daje żadnych gwarancji, zastępstw czy rękojmi, że wniosek Klienta o rejestrację nazwy domeny zostanie zaakceptowany przez stosowny rejestr. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że przedstawiony wniosek o rejestrację nazwy domeny lub nazw domen przekazany przez Wix i/lub Network Solutions do jakiegokolwiek rejestru może zostać odrzucony przez stosowny rejestr z każdego powodu, w tym m.in. ze względu na to, że przedstawiony przez Klienta wniosek o nazwę domeny nie jest pierwszy. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że pomyślna rejestracja będzie zależeć od wielu różnych czynników, których Wix nie jest w stanie przewidzieć ani kontrolować.
 

2.6. Unieważnienie umowy
Klient zgadza się, że Wix może zawiesić, anulować lub przenieść usługi świadczone Klientowi, w tym m.in. usługi rejestracji nazwy domeny w celu:
(i) skorygowania błędów popełnionych przez Wix, innego rejestratora lub rejestr w procesie rejestracji wybranej przez Klienta nazwy domeny;
(ii) rozstrzygnięcia sporu na Zasadach rozstrzygania sporów lub
(iii) naprawy nieuprawnionych zmian w koncie nazwy domeny.
2.7. Zmiana rejestratora i przeniesienie
Klient zgadza się, że Wix może odrzucić każdy wniosek o przeniesienie rejestracji nazwy domeny, który umożliwi przeniesienie do innego rejestratora, gdzie Klient nie będzie mógł w odpowiedni sposób odpowiedzieć na żądanie potwierdzenia przeniesienia z Wix. Co więcej Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zgodnie ze stosownymi zasadami, dotyczącymi przenoszenia domen, przyjętymi przez ICANN możliwe jest przeniesienie nazwy domeny Klienta do innego rejestratora nawet, jeśli Klient faktycznie nie zaakceptuje takiego przeniesienia; oraz Klient zgadza się, że Wix nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuprawnione przeniesienia tego typu. Klient przyjmuje również do wiadomości i zgadza się co do tego, że Wix nie może kontrolować i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Klienta za działania stron trzecich, w tym m.in. operatorów rejestru, w związku z przeniesieniem nazwy domeny lub jej zwrotem lub odmową zwrotu przeniesienia nazwy domeny, bez względu na to, czy zostało to zaakceptowane przez Klienta.

 

2.8. Domena chroniona
Klient zgadza się, że Wix może, lecz nie jest do tego zobowiązany, nadać rejestracji domeny Klienta status domeny chronionej w celu zabezpieczenia przez nieuprawnionymi przeniesieniami rejestracji nazwy domeny, jak to opisano w Witrynie internetowej. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w celu przeniesienia rejestracji nazwy domeny posiadającej status domeny chronionej Klient w pierwszej kolejności musi uzyskać dostęp do narzędzia menedżera konta w naszej Witrynie internetowej i usunąć status domeny chronionej z rejestracji nazwy domeny.

 

2.9. Wygasłe nazwy domen
Klient zgadza się, że Wix może, ale nie jest do tego zobowiązany, zapewnić Klientowi możliwość odnowienia usług rejestracji nazwy domeny po dacie wygaśnięcia nazwy domeny. Klient zgadza się, że po dacie wygaśnięcia rejestracji nazwy domeny a przed jej usunięciem lub odnowieniem Wix może przekierować nazwę domeny na wyznaczony przez siebie adres IP, w tym bez ograniczeń na adres IP hostingu strony zaparkowanej, w budowie lub innej tymczasowej i Klient zgadza się na umieszczenie przez Wix swoich danych kontaktowych w wyjściowym rekordzie WHOIS wygasłej nazwy domeny.

 

2.10. Przeniesienie domeny
Jeśli Klient nie odnowi nazwy domeny w stosownym okresie karencji, zgadza się, że jeśli nie powiadomi Wix o przeciwnym zamiarze, Wix może według swojego uznania odnowić i przenieść nazwę domeny na Wix lub stronę trzecią w imieniu Klienta w dowolny sposób, a brak powiadomienia o tym Wix przez Klienta po dacie wygaśnięcia nazwy domeny jest równoważny ze zgodą Klienta na takie przeniesienie. Wix powiadomi pocztą elektroniczną Klienta o takim przeniesieniu po jego zakończeniu. Obie strony uznają, że Wix może ingerować w takie przeniesienie domeny w razie wypowiedzenia niniejszej Umowy na skutek naruszenia jej warunków przez Klienta. Klient zgadza się, że Wix nie ma obowiązku zapłaty lub rekompensaty w żadnej innej formie, a Klient nie ma prawa uzyskiwać jakichkolwiek pożytków w związku z takim przeniesieniem domeny.

 

2.11. Działania rejestru lub ich brak
Możliwość świadczenia usług Klientowi przez Wix (i Network Solutions) zależy częściowo od świadczenia usług przez strony trzecie, takie jak stosowny rejestr nazw domen, świadczący usługi w zakresie krajowych domen najwyższego poziomu (Country Code Top Level Domains „ccTLD”) lub domen funkcjonalnych najwyższego poziomu (Generic Top Level Domains „gTLD”). Wix nie może kontrolować i odpowiadać za działania stron trzecich lub ich brak. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Wix nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności wobec klienta lub każdej innej strony w związku ze skargami, szkodami, stratami, wydatkami lub kosztami powstałymi lub poniesionymi przez Klienta w wyniku działań podjętych lub zaniechanych przez stronę trzecią, w tym m.in. stosowny rejestr świadczący dla Klienta usługi ccTLD lub gTLD.

 

2.12. Odszkodowania
Oprócz postanowień pkt. 18 Ogólnych warunków użytkowania Wix Klient zabezpieczy, zwolni i będzie chronił Wix przed odpowiedzialnością za wszystkie zobowiązania, roszczenia, szkody, koszty i wydatki powstałe na skutek:
(a) złamania jakiegokolwiek warunku niniejszej Umowy przez Klienta;
(b) naruszenia praw strony trzeciej związanego z rejestracją Klienta;
(c) jakiegokolwiek sporu ze stosownym rejestrem lub stroną trzecią wynikłego z rejestracji Klienta;
(d) jakiegokolwiek sporu związanego ze złożeniem rejestracji Klienta do stosownego rejestru lub
(e) dowolnego użytkowania nazwy domeny lub nazw domen rejestrowanych przez Klienta w stosownym rejestrze.

 

2.13. Zrzeczenie się prawa ochrony własności intelektualnej
REJESTRACJA NAZWY DOMENY NIE NADAJE KLIENTOWI ŻADNYCH FORM OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRAW LUB NADAŃ, ANI NIE WYPOSAŻA KLIENTA W ŻADNE PRAWA DO JAKIEJKOLWIEK KONKRETNEJ REJESTRACJI NAZWY DOMENY.

 

2.14. Materiały edukacyjne rejestrującego ICANN: http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/educational

 

2.15. Korzyści i Obowiązki Rejestrujących: http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/benefits

 

 

3. OPŁATY I PŁATNOŚCI

Jako wynagrodzenie za nabyte usługi Klient zgadza się uiszczać Wix stosowne opłaty za usługi, jak to określono w witrynie internetowej Wix (nazywanej dalej „Witryną internetową”), w momencie nabycia takich usług od Wix według warunków płatności ustanowionych w Witrynie internetowej.

Jeśli nie zostało to wyraźnie określone inaczej w Witrynie internetowej, wszystkie opłaty za rejestrację domeny są należne ze skutkiem natychmiastowym i nie podlegają zwrotowi. Aby zobaczyć cennik, kliknij tutaj.

Klient zgadza się płacić wszystkie podatki wartości dodanej, sprzedaży i inne podatki (niezaliczane do podatku dochodowego Wix) związane z Usługami lub płatnościami dokonanymi przez Klienta w ramach niniejszej Umowy. Jeśli nie zostało to określone inaczej w Witrynie internetowej, wszystkie płatności za Usługi Wix dokonywane będą w dolarach amerykańskich USD. 

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje dotyczące płatności i karty kredytowej przekazywane do Wix i zobowiązany jest do natychmiastowego informowania Wix o wszelkich zmianach w tych informacjach (np. zmianie daty ważności lub numeru konta).

 

 

4. USŁUGA OCHRONY PRZED SPAMEM WIX

4.1 Informacje ogólne

W ramach naszych nieustannych wysiłków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prywatności naszych Użytkowników, w tym podczas korzystania przez nich z naszej usługi rejestracji nazwy domeny, naszym Użytkownikom oferujemy nieodpłatne automatyczne dołączenie do usługi Ochrony przed SPAMEM Wix lub usługi o innej nazwie określonej przez Wix według własnego uznania („Ochrona przed SPAMEM Wix”). Celem Ochrony przed SPAMEM Wix jest ochrona Użytkowników przed spamem i złośliwymi próbami pozyskania ich adresów e-mail i numerów telefonu (phishing) w związku z faktem, iż dane te są publicznie dostępne za pośrednictwem katalogu nazw domen Whois, zgodnie z wymogami ICANN.

 

4.2 Baza danych Whois ICANN

Zgodnie z wymogami ICANN, w trakcie procesu zakupu nazwy domeny za pośrednictwem platformy Wix Użytkownik jest zobowiązany podać zgodne z prawdą, dokładne i aktualne dane kontaktowe, o których mowa powyżej. Wix będzie przechowywać powyższe dane kontaktowe zgodnie z niniejszą Umową, ale nie umieści adresu e-mail i numeru telefonu Użytkownika w publicznie dostępnym katalogu Whois. Zamiast tego Wix automatycznie przydzieli alternatywny adres e-mail (np. DomainID@wix-domains.com) i numer telefonu, które będą odsyłać osoby próbujące skontaktować się z Użytkownikiem do adresu URL dedykowanego formularza. Pozostałe dane osobowe i kontaktowe Użytkownika będą publicznie dostępne, chyba że wykupi on usługi ochrony prywatności / proxy.

 

Wix może zmieniać te dane w sposób, który może stanowić „Zmianę rejestrującego” zgodnie z Polityką transferów ICANN („Polityka transferów”). W takim przypadku Użytkownik w sposób wyraźny rezygnuje z 60-dniowej blokady transferu do nowego rejestratora, która w przeciwnym razie zostałaby nałożona z tytułu Zmiany rejestrującego zgodnie z Polityką transferów. Ponadto, Użytkownik w sposób wyraźny upoważnia rejestratora nazwy domeny posiadanej na mocy niniejszej Umowy do występowania w charakterze „Wskazanego agenta” (zdefiniowanego w Polityce transferów) i zatwierdzania każdej „Zmiany rejestrującego” (zdefiniowanej w Polityce transferów) w imieniu Użytkownika.

 

4.3 Jak to działa?

Wyłącznie wiadomości e-mail i połączenia telefoniczne otrzymane przez Wix w odniesieniu do nazwy domeny Użytkownika, która została zarejestrowana w usłudze Ochrony przed SPAMEM Wix, będą traktowane w następujący sposób:

 

4.3.1 Wiadomości e-mail.

Wiadomości e-mail, które są wymagane przez ICANN, będą przesyłane dalej lub wysyłane bezpośrednio na adres e-mail Użytkownika zarejestrowany w Wix; oraz Na wszelkie inne wiadomości e-mail nadawca będzie otrzymywał odpowiedź automatyczną odsyłająca go do formularza online („Formularz kontaktowy”), który będzie przesyłany dalej na adres e-mail Użytkownika po uprzednim sprawdzeniu przez Wix i zatwierdzeniu go jako dozwolony.

 

4.3.2 Numer telefonu. Wiadomość głosowa będzie informować wszystkich dzwoniących, że połączenia przychodzące nie będą akceptowane; Połączenia będą kierowane do Formularza kontaktowego, za pomocą którego pisemne wiadomości będą przesyłane dalej do Użytkownika zgodnie z art. 4 ust. 3 pt 1 powyżej.

 

4.3.3 Wix będzie odpowiadać za przesyłanie wiadomości dalej wyłącznie wówczas, gdy dane Wix pojawiły się w katalogu Whois, i pod warunkiem, że dane Użytkownika w katalogu Whois są dokładne, kompletne i aktualne.

 

4.4 Wypowiedzenie, zawieszenie i ujawnienie danych

Wix ma prawo, według własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika, do wypowiedzenia lub zawieszenia usługi Ochrony przed SPAMEM Wix oraz do ujawnienia adresu e-mail lub numeru telefonu Użytkownika w pewnych okolicznościach, w tym m.in.: W przypadkach i w sposób wymagany przez prawo; W celu spełnienia żądań pisma procesowego doręczonego Wix; W celu zapewnienia zgodności z politykami i procedurami ICANN, Rejestru lub Rejestratora; W celu rozstrzygnięcia roszczeń osób trzecich zgodnie z polityką rozstrzygania sporów ICANN, Rejestru lub Rejestratora; W celu uniknięcia straty finansowej lub odpowiedzialności prawnej; Jeżeli Wix w dobrej wierze uważa, że ujawnienie jest niezbędne dla dalszego ustalenia rzekomego naruszenia prawa; lub Jeżeli Wix uważa, że Użytkownik korzysta z usługi Ochrony przed SPAMEM Wix w celu ukrycia swojego zaangażowania w działalność szkodliwą lub niezgodną z prawem.

 

4.5 Escrow

Jeżeli Użytkownik korzysta z usługi Ochrony przed SPAMEM Wix w celu ograniczenia ilości danych osobowych wyświetlanych w bazie Whois, powinien mieć świadomość, że jego dane mogą nie być zabezpieczone przez stronę trzecią za pomocą mechanizmu escrow.​

 

4.6 Dezaktywacja usługi Ochrony przed SPAMEM Wix

Rejestrujący zachowuje pełną kontrolę nad nazwą domeny i protokołami jej rejestracji, i może aktywować i dezaktywować usługę Ochrony przed SPAMEM Wix w dowolnym momencie za pośrednictwem konta Użytkownika. W przypadku braku rezygnacji dezaktywacja Ochrony przed SPAMEM Wix podlega 60-dniowej blokadzie transferu do nowego rejestratora.

 

4.7 Zgłaszanie nadużyć i naruszeń praw

Użytkownik może zgłaszać nadużycia lub naruszenia praw, kontaktując się z Wix w następujący sposób:

Adres pocztowy: 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA;

Numer telefonu: 1-415-358-0857 | Fax: 1-415-358-0884;

Adres e-mail: HYPERLINK "mailto:abuse@wix.com" \habuse@wix.com.

 

4.8 Zastrzeżenie

Wix nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie, niezachowanie lub nieprzekazanie dalej jakichkolwiek treści i innych wiadomości utrzymywanych lub przesyłanych za pośrednictwem usługi Ochrony przed SPAMEM Wix. Wix świadczy usługę Ochrony przed SPAMEM Wix na rzecz Użytkownika w postaci „taka, jaka jest” i nie gwarantuje niezakłóconego lub wolnego od błędów funkcjonowania usługi.

 

Ponadto, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Wix wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu: (i) nieumyślnego ujawnienia lub kradzieży danych osobowych Użytkownika; (ii) opóźnień w dostępie lub zakłóceń na naszej stronie internetowej lub na stronach internetowych podmiotów stowarzyszonych; (iii) niedostarczenia, opóźnienia w dostarczeniu lub błędnego dostarczenia danych pomiędzy Użytkownikiem a Wix; (iv) usunięcia, niezachowania, nieprzetworzenia lub braku reakcji na wiadomości e-mail wysyłane lub przesyłane dalej do Użytkownika lub na adres e-mail przypisany do domeny Użytkownika; (v) przetwarzania zaktualizowanych danych dotyczących konta Użytkownika; (vi) działań lub zaniechań Użytkownika lub jego agentów (niezależnie od tego, czy działają oni z upoważnienia Użytkownika, czy też nie).

 

4.9 Kontakt z Działem Obsługi Klienta

Aby skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta, skorzystaj z jednej z poniższych opcji: Przejdź do Centrum Pomocy Wix na stronie: HYPERLINK "http://www.wix.com/support/html5/" \hhttp://www.wix.com/support/html5/ Wyślij wiadomość e-mail na adres: support@wix.com Zadzwoń pod numer: kliknij ten HYPERLINK "https://support.wix.com/en/article/contacting-wix-by-phone-3491545" \hlink.

5. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY I ODNOWIENIE

Aby zapobiec przerwom w świadczeniu usług lub ich utracie, Usługi oraz usługi z nimi powiązane (np. ochrona prywatności, usługi poxy) są domyślnie automatycznie odnawiane. Jeśli Klient nie wyłączy opcji automatycznego przedłużania, Usługi będą każdorazowo odnawiane po zakończeniu danego okresu obowiązywania na kolejny okres, równy pierwotnemu okresowi subskrypcji na aktualnych warunkach dotyczących danych Usług oraz po bieżącej cenie, która może być wyższa lub niższa od pierwotnej ceny Usług. Aby dowiedzieć się, jak wyłączyć opcję automatycznego odnawiania, należy kliknąć tutaj: https://support.wix.com/en/article/turning-off-the-auto-renewal-for-your-wix-domain.

Wix podejmie próbę obciążenia Klienta obowiązującymi opłatami z wykorzystaniem metody płatności zarejestrowanej w Wix w terminie do 30 dni przed datą wygaśnięcia dzierżawy domeny i przedłuży okres jej obowiązywania o kolejny, równoważny z okresem pierwotnym. Wix dołoży starań, aby zawiadomić Klienta o przedłużeniu płatnej Usługi na co najmniej 30 dni przed datą pobrania opłaty.

Jeśli próba pobrania od Klienta należnych opłat zakończy się niepowodzeniem, Wix może według własnego uznania (jednak nie ma takiego obowiązku) podjąć ponowną próbę w późniejszym terminie bądź zawiesić lub anulować dzierżawę domeny Klienta bez dalszego zawiadomienia. W przypadku, gdy Wix nie jest w stanie pobrać pełnej opłaty za Usługę za pomocą wskazanej przez Klienta metody płatności albo Wix odnotuje odrzucenie obciążenia z tytułu należnych opłat, obciążenie zwrotne, spór dotyczący płatności lub też zostanie obciążony jakąkolwiek opłatą za wybraną przez Klienta metodę płatności, Wix może zastosować wszelkie dostępne środki prawne w celu uzyskania należnej płatności, w tym natychmiastowe zawieszenie lub anulowanie dzierżawy domeny oraz świadczonych Usług. Automatyczne odnowienie nie będzie możliwe do czasu pełnego uregulowania należności.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że metoda płatności, którą podał w formularzu Wix, jest aktualna i ważna. Zawierając niniejszą Umowę, Klient akceptuje warunki automatycznego odnawiania Usług określone w niniejszej Umowie i upoważnia Wix do pobierania odpowiednich opłat wskazaną przez Klienta metodą płatności aż do momentu wyłączenia przez Klienta funkcji automatycznego odnowienia Usług.

OBIE STRONY USTALAJĄ WYRAŹNIE, ŻE ZA PRZEDŁUŻENIE USŁUG WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI KLIENT. WIX NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA LUB ŻADNEJ INNEJ STRONY TRZECIEJ W ZWIĄZKU Z ODNOWIENIEM OPISANYM W NINIEJSZEJ UMOWIE, W TYM M.IN. W PRZYPADKU AWARII LUB BŁĘDÓW W ODNOWIENIU USŁUG.
 

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że po odnowieniu Usług, Wix, według własnego uznania, może przenieść nazwę domeny Klienta do innego rejestru, w tym rejestru Wix, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

 

 

6. DANE KLIENTA

Wix wykorzystuje informacje podane przez Klienta (w ramach procedury rejestracyjnej) do przesyłania Klientowi ważnych informacji i powiadomień dotyczących jego konta i świadczonych przez Wix usług. Klient zgadza się:
(1) dostarczać pewnych, prawdziwych, aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o sobie wymaganych w procedurze składania wniosku i
(2) utrzymywać i aktualizować zgodnie z procedurami modyfikacyjnymi informacje podane Wix przy nabyciu usług, w celu zapewnienia danym aktualności, kompletności i zgodności ze stanem faktycznym.

 

 

7. PRYWATNOŚĆ

Nabycie Usług w ramach niniejszej Umowy jest regulowane Polityką Prywatności Wix (dostępną do wglądu pod adresem http://pl.wix.com/about/privacy). Klient zgadza się na to, że Wix według swojego uznania może modyfikować swoją Politykę prywatności w każdym momencie. Klient jest świadomy faktu, że jeśli nie zgadza się na jakąkolwiek taką modyfikację, ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy. Wix nie zwraca żadnych opłat w razie wypowiedzenia Umowy przez Klienta.

 

 

8. WYPOWIEDZENIE UMOWY

Wix może wypowiedzieć niniejszą Umowę lub dowolną część Usług w dowolnym momencie w przypadku złamania dowolnego zobowiązania ustanowionego w niniejszej Umowie, braku odpowiedzi w ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych na zapytanie Wix dotyczące zgodności ze stanem rzeczywistym lub kompletności informacji wymienionych w pkt. 5 niniejszej Umowy, jeśli Wix stwierdzi według swojego uznania, że Klient naruszył Ogólne warunki użytkowania Wix włączone do niniejszej Umowy i stanowiące jej część na mocy odwołania, bądź za uprzednim wypowiedzeniem na piśmie w ciągu trzydziestu (30) dni w razie zakończenia przez Wix świadczenia usług lub znacznej zmiany przez Wix oferowanych usług. Bez naruszania powyższego, w przypadku złamania jakiegokolwiek warunku niniejszej Umowy przez Klienta, Wix może według swojego wyłącznego uznania natychmiast zawiesić lub wypowiedzieć świadczenie Usług Klientowi bez powiadomienia Klienta. Na zawieszonych kontach mogą dalej narastać należności za Usługi i Klient będzie nadal zobowiązany do opłacania wszelkich należności za Usługi narosłe w okresie zawieszenia.

Z wyłączeniem przypadków wyraźnie określonych inaczej w niniejszej umowie lub w Witrynie internetowej, Wix odstąpi od obciążania karty kredytowej Klienta, jeśli ma to zastosowanie, wszelkimi należnościami za Usługi wraz z zakończeniem okresu rozliczeniowego, w którym wypowiedzenie weszło w życie. Jeśli firma Wix nie określiła tego inaczej na piśmie, Klient, od dnia wypowiedzenia, nie otrzyma żadnych zwrotów związanych z płatnościami już dokonanymi przez Klienta i może być obciążony dalszymi opłatami (w przypadku opłacania okresu subskrypcji za czas dodatkowy).

Obydwie strony uzgadniają, że przy wypowiedzeniu umowy z dowolnej przyczyny Wix może usunąć wszystkie informacje związane z Klientem i dotyczące świadczenia Usług przez Wix, jeśli ma to zastosowanie.

Jeśli wypowiedzenie niniejszej Umowy następuje w wyniku niedotrzymania niniejszej Umowy przez Klienta, poniesie on wszystkie koszty takiego wypowiedzenia, w tym uzasadnione koszty poniesione przez Wix przy zamknięciu konta Klienta. Klient zgadza się pokryć wszystkie bez wyjątku koszty poniesione przez Wix w celu wyegzekwowania od klienta zobowiązań wskazanych w tym punkcie.

 

 

9. PRAWO ODMOWY

Wix według swojego uznania zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania wybranej nazwy domeny lub usunięcia wybranej przez Klienta nazwy domeny w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od otrzymania płatności Klienta za tę nazwę domeny. Jeśli Wix nie zarejestruje wybranej przez Klienta nazwy domeny lub usunie ją w rzeczonym okresie trzydziestu (30) dni kalendarzowych, Wix zgadza się zwrócić wszelkie stosowne opłaty dokonane przez Klienta. Klient zgadza się, że Wix nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za straty lub szkody wynikłe z odmowy przez Wix rejestracji wybranej przez Klienta nazwy domeny lub odmowy rejestracji Klienta w innej Usłudze Wix.

 

 

10. MODYFIKACJE

Wyłączając przypadki inne niż określone w niniejszej Umowie, Klient zgadza się, że w czasie obowiązywania umowy Wix może: (1) w dowolnym momencie dokonywać korekty warunków i zasad niniejszej Umowy lub (2) zmieniać część Usług świadczonych w ramach niniejszej Umowy. Każda taka korekta lub zmiana będzie obowiązująca po ogłoszeniu skorygowanego tekstu Umowy lub zmiany Usług w Witrynie internetowej Wix lub po powiadomieniu Klienta.

Klient zgadza się sprawdzać okresowo Witrynę internetową, w tym aktualną wersję Warunków użytkowania Wix i niniejszej Umowy (w formie dostępnej w Witrynie internetowej) w celu śledzenia takich poprawek. Jeśli Klient nie wyraża zgody na jakiekolwiek poprawki w Umowie, ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy w dowolnym momencie za powiadomieniem Wix. Powiadomienie o wypowiedzeniu przez Klienta nabiera ważności po przyjęciu i przetworzeniu przez Wix. Kontynuowanie korzystania z Usług Wix po wprowadzeniu jakichkolwiek poprawek do niniejszej Umowy lub zmianie usług oznacza zgodę Klienta na te poprawki i uznanie ich za wiążące.

Żaden pracownik, podwykonawca, agent ani przedstawiciel Wix nie jest upoważniony do modyfikacji lub wprowadzenia poprawek do warunków niniejszej Umowy.

 

 

11. PRZEDSTAWICIELE

Klient zgadza się, że jeśli przedstawiciel Klienta (np. każda osoba lub podmiot działający w imieniu lub na rzecz Klienta) nabędzie Usługi od Wix w imieniu Klienta, Klient będzie związany jako strona główna wszystkimi warunkami niniejszej Umowy (bądź Ogólnymi warunkami użytkowania Wix lub warunkami umowy usług Network Solutions). Dalsze korzystanie z usług Wix przez Klienta oznacza potwierdzenie wszelkich nieuprawnionych działań przedstawiciela Klienta. Używając nazwy loginu, numeru konta lub hasła Klienta lub w inny sposób dając do zrozumienia, że działa w imieniu Klienta, przedstawiciel Klienta poświadcza, że ma uprawnienia do złożenia wniosku o Usługi w imieniu Klienta i do związania Klienta warunkami niniejszej Umowy (i innej umowy włączonej do Umowy na mocy odwołania), oraz że przekazał Klientowi warunki niniejszej Umowy i w ten sposób jest upoważniony do działania w imieniu Klienta. Ponadto Klient odpowiada za wszelkie błędy popełnione przez swojego przedstawiciela.

 

 

12. UCHYLENIE POSTANOWIEŃ

Uchylenie lub zmiana jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nabierze mocy wyłącznie, jeśli zostanie złożone na piśmie i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wix. Roszczenia Wix w ramach niniejszej Umowy będą kumulowane i nie będą traktowane jako alternatywy, a wybór jednego ze środków w razie naruszenia nie wyłącza możliwości dochodzenia innych roszczeń. Brak egzekwowania w dowolnym momencie obowiązków drugiej strony wynikających z niniejszej Umowy nie ma wpływu na prawo egzekwowania wszelkich postanowień Umowy w późniejszym czasie, a uchylenie praw wynikłe z naruszenia Umowy nie będzie traktowane jako podstawa do uchylenia praw z naruszeń mających miejsce w przeszłości lub w przyszłości.

 

 

13. DZIAŁANIE SIŁY WYŻSZEJ

Zaprzestanie, przerwanie lub wstrzymanie wypełniania obowiązków określonych w niniejszej Umowie przez stronę z przyczyn poza uzasadnioną kontrolą strony nie będzie traktowane jako niedotrzymanie warunków niniejszej Umowy, jeśli strona:
(i) powiadomi na piśmie drugą stronę o tym w trybie natychmiastowym, a w każdym razie w ciągu pięciu (5) dniu o odkryciu takiego faktu oraz
(ii) podejmie wszelkie kroki uzasadnione okolicznościami w celu zmniejszenia skutków działania siły wyższej, których dotyczy powiadomienie; co więcej, w razie wystąpienia siły wyższej opisanej w tym punkcie, której działanie jest dłuższe w sumie niż trzydzieści (30) dni, Wix ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej Umowy.

 

 

14. WŁĄCZENIE DO UMOWY POPRZEZ ODWOŁANIE

Niniejszym ustala się, że postanowienia punktów od B do C-13 Umowy świadczenia usług Network Solutions, które obejmują dodatkowe postanowienia związane z nabyciem i rejestracją różnych nazw domen, są w sposób wyraźny włączone do niniejszej Umowy poprzez odwołanie i są uważane za integralną część niniejszej Umowy.

 

 

15. POSTANOWIENIA UMOWY OBOWIĄZUJĄCE PO JEJ ZAKOŃCZENIU

W razie wygaśnięcia niniejszej Umowy na zasadach w niej opisanych pozostają w mocy pkt. 2, 4, 5, 8, 12, 13 i 14 niniejszej Umowy.​