top of page

Zasady Użytkowania Usługi Wix App Market

Obowiązujące od dnia 12 września 2014 r.
Witamy w usłudze Wix App Market!

Niniejsze Zasady użytkowania usługi Wix App Market (odtąd „Regulamin App Market”) stanowią umowę prawną, której stronami są firma Wix.com Ltd. (odtąd „Wix” lub „my”) oraz każdy użytkownik końcowy (odtąd „Użytkownik”) i określają warunki i zasady wykorzystywania przez Użytkownika dowolnych funkcji oprogramowania bądź usług udostępnianych przez Wix za pośrednictwem usługi App Market (odtąd „App Market”) oraz każdej aplikacji mobilnej udostępnianej przez App Market (odtąd „Aplikacje”). Należy pamiętać, że niniejszy Regulamin App Market stanowi uzupełnienie Warunków świadczenia usług i należy go czytać wraz z tymi Warunkami, które także regulują użytkowanie Aplikacji lub świadczenie dodatkowych usług Wix i zostają włączone od niniejszego Regulaminu przez odniesienie. Ponadto firma Wix zaleca zapoznanie się z jej Zasadami prywatności. Zasady świadczenia usług, Zasady prywatności oraz niniejszy Regulamin App Market określa się łącznie jako „Warunki Wix”.

 

Aby korzystać z dowolnej Aplikacji, użytkownik musi wyrazić zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu App Market. Dalsze korzystanie lub uzyskiwanie dostępu do App Market lub dowolnej Aplikacji bądź wyrażenie zgody na Warunki świadczenia usług i ten Regulamin App Market w inny sposób, zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na Warunki Wix. Należy zapoznać się z Warunkami Wix. Warunki Wix mają także zastosowanie do wszystkich wizyt Użytkownika w App Market lub czynności podejmowanych przez niego w lub poprzez App Market (lub pobranych z niego Applikacji). Użytkownik, który nie zgadza się przestrzegać Warunków Wix, nie może używać i uzyskiwać dostępu do Aplikacji oraz powinien niezwłocznie zakończyć dowolnego rodzaju użytkowanie wszelkich Aplikacji oraz odinstalować i usunąć lub zniszczyć je lub inne powiązane materiały, które Użytkownik posiada lub kontroluje. 

 

 

1. Używanie i instalowanie Aplikacji 

App Market udostępnia Użytkownikom możliwość uzyskania licencji, a następnie dostępu do i zainstalowania określonych Aplikacji w celu wykorzystania z usługami witryn internetowych oferowanymi przez Wix. Wiele z Aplikacji jest tworzonych, oferowanych, udostępnianych i licencjonowanych na rzecz Użytkownika przez programistów lub licencjodawców zewnętrznych (odtąd łącznie „Programiści zewnętrzni”). Aplikacje oferowane i udostępniane przez Wix są wyraźnie oznaczone, natomiast wszystkie inne Aplikacje są oferowane i udostępniane przez Programistów zewnętrznych.

Wix może okresowo oferować Użytkownikom wyprzedaże, punkty kredytowe lub inne promocje, z których można korzystać w App Market. Należy pamiętać, że Wix może w dowolnej chwili modyfikować lub kończyć dowolne z oferowanych promocji po ich udostępnieniu. Dodatkowe warunki mające zastosowanie do takich promocji zostaną udostępnione oddzielnie wraz z każdą promocją, a Wix może również powiadamiać o ich dowolnych zmianach w bezpośrednich komunikatach przesyłanych Użytkownikom lub w powiadomieniach ogólnych publikowanych w App Market. Pod warunkiem przestrzegania Regulaminu App Market Wix niniejszym udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, niedającej prawa dalszego udzielania licencji oraz odwołalnej licencji na użytkowanie i dostęp do App Market wyłącznie w celu przeglądania, wyszukiwania lub nabywania licencji Aplikacji oferowanych przez Wix lub Programistów zewnętrznych. Wszystkie prawa, które nie są w sposób wyraźny udzielone przez Wix, zostają niniejszym zastrzeżone. Z tego względu zabrania się Użytkownikowi wykorzystywania App Market w dowolny sposób, który nie jest wyraźnie i jednoznacznie dozwolony w niniejszym Regulaminie App Market. Wix zachowuje wszystkie tytuły, prawa i udziały związane z App Market, a Wix lub Programiści zewnętrzni zachowują wszystkie tytuły, prawa i udziały związane z Aplikacjami oferowanymi Użytkownikom, włącznie z, między innymi, wszystkimi obowiązującymi prawami własności intelektualnej dotyczącymi Aplikacji.

 

WIX NIE JEST POWIĄZANY Z I NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE TREŚCI, FUNKCJE LUB DZIAŁANIE ŻADNEJ APLIKACJI OFEROWANEJ PRZEZ PODMIOT TRZECI, A UŻYTKOWANIE DOWOLNYCH TAKICH APLIKACJI ODBYWA SIĘ NA RYZYKO UŻYTKOWNIKA. WSZYSCY PROGRAMIŚCI ZEWNĘTRZNI SĄ PODMIOTAMI NIEZALEŻNYMI OD WIX. WIX NIE POSIADA KONTROLI NAD ŻADNYMI APLIKACJAMI, ICH ZAWARTOŚCIĄ, FUNKCJAMI, POLITYKĄ PRYWATNOŚCI LUB WARUNKAMI UŻYTKOWANIA (ORAZ DOSTĘPNOŚCIĄ, WYŚWIETLANIEM, WARUNKAMI, ZASADAMI LUB REGUŁAMI TAKIEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI LUB WARUNKÓW UŻYTKOWANIA) ORAZ DOSTĘPNYMI LUB POWIĄZANYMI PRODUKTAMI BĄDŹ USŁUGAMI I Z TEGO WZGLĘDU NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE Z POWYŻSZYCH. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Wix nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadną Aplikację oferowaną przez Programistę zewnętrznego. Co więcej – w żadnym przypadku jakiegokolwiek nawiązania do Programisty zewnętrznego lub Aplikacji oferowanej przez podmiot trzeci nie należy interpretować jako naszej rekomendacji dla takiego podmiotu trzeciego, takiej Aplikacji lub dowolnego produktu bądź usługi udostępnianych przez taki podmiot trzeci w lub poprzez taką Aplikację. Należy dokładnie zapoznać się z danymi każdej Aplikacji, aby określić właściwy podmiot, który oferuje, udostępnia i licencjonuje Aplikację. Wix jest jedynie pośrednikiem oferującym Użytkownikom możliwość uzyskania dostępu do i użytkowania Aplikacji, a użytkowanie i dostęp do App Market nie powinno być interpretowane w sposób wiodący do wniosku, że Wix jest wydawcą, dostawcą lub licencjodawcą dowolnej Aplikacji, co do której Wix nie zaznaczy wyraźnie, że jest podmiotem oferującym i udostępniającym taką Aplikację za pośrednictwem App Market.

 

App Market oraz Aplikacje w App Market mogą również zawierać łącza do witryn podmiotów trzecich (odtąd łącznie „Witryny zewnętrzne”). Wix nie ma obowiązku kontrolowania takich Witryn zewnętrznych, które są własnością podmiotów trzecich oraz znajdują się pod ich wyłączną kontrolą, a Wix nie sprawuje żadnej kontroli nad takimi podmiotami trzecimi. Ponadto Wix może, według swego wyłącznego uznania, udostępniać w App Market materiały podmiotów trzecich (odtąd „Materiały zewnętrzne”). Takie Materiały zewnętrzne są tworzone, edytowane, publikowane, utrzymywane i przekazywane przez podmioty trzecie. Z tego względu Wix niniejszym wyraźnie nie przyjmuje odpowiedzialności i wyłącza wszelką odpowiedzialność za (i) dowolne Materiały zewnętrzne udostępniane w App Market lub (ii) treści, materiały, dokładność informacji i/lub jakość produktów lub usług udostępnianych lub reklamowanych na Witrynach zewnętrznych dostępnych za pośrednictwem łącz w App Market. Ponadto Witryny zewnętrzne i Materiały zewnętrzne nie mogą sugerować aprobaty Wix w odniesieniu do żadnego podmiotu trzeciego, materiałów zewnętrznych, witryny, sieci, strony lub produktów bądź usług udostępnianych przez dowolny podmiot trzeci.

 

Aplikacje w App Market mogą również umożliwiać dostęp do pewnych usług podmiotów trzecich, włącznie z, między innymi, platformami API, usługami marketingowymi i promocyjnymi, platformami sieci społecznościowych, usługami związanymi z publikowaniem i dostarczaniem treści, usługami handlu elektronicznego i innymi usługami (odtąd „Usługi zewnętrzne”). W odniesieniu do korzystania z dowolnych Usług zewnętrznych należy pamiętać, że w celu użytkowania Aplikacji lub używania Aplikacji poprzez App Market użytkownik może zostać zobowiązany do okresowego akceptowania dodatkowych aktualizacji lub uaktualnień niektórych Aplikacji. W odniesieniu do korzystania z dowolnych Usług zewnętrznych należy pamiętać również, że takie Aplikacje mogą gromadzić bądź wykorzystywać niektóre dane, włącznie z danymi osobowymi. Należy zapoznać się uważnie z odpowiednią polityką prywatności dostępną w każdej Aplikacji.

 

Wix nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadną Usługę zewnętrzną. Należy również pamiętać, że Wix może zakończyć korzystanie własne lub usługi App Market (oraz dowolnych (dostępnych tamże) aplikacji) z Usługi zewnętrznej według swego wyłącznego uznania w dowolnej chwili, z powiadomieniem Użytkownika lub bez. Każde takie zakończenie może spowodować brak możliwości korzystania z funkcji Aplikacji oferowanych za pośrednictwem App Market. Oprócz tego Wix nie odpowiada za żaden taki przypadek zakończenia.

Pobierając, uzyskując dostęp do lub używając App Market Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (i) ma co najmniej 18 lat lub jest w wieku ustawowej pełnoletności; (ii) będzie zawsze udostępniać zgodne z prawdą, precyzyjne, aktualne i kompletne informacje we wszystkich przesyłanych formularzach rejestracyjnych lub udostępniając informacje firmie Wix w inny sposób poprzez App Market; oraz (iii) będzie regulować wszystkie wymagane opłaty z wykorzystaniem metody płatności zalecanej i/lub dopuszczanej przez Wix, włącznie z, między innymi, z użyciem karty kredytowej lub dowolnej innej usługi przetwarzania płatności online. Dowolne naruszenie powyższych oświadczeń i zapewnień daje firmie Wix prawo do niezwłocznego rozwiązania porozumienia na mocy Warunków Wix i/lub do wykorzystania wszystkich bez wyjątku środków prawnych dostępnych na mocy prawa lub zasad słuszności.

Rejestracja w celu uzyskania dostępu do i używania App Market może wymagać zarówno nazwy użytkownika, jak i hasła oraz przestrzegania innych określonych wymagań dotyczących uzyskiwania dostępu okresowo definiowanych przez Wix według własnego uznania dla konta użytkownika. Użytkownik niniejszym zgadza się traktować swoją nazwę użytkownika i hasło jak dane poufne i nie ujawniać takich danych żadnym podmiotom trzecim bez uprzedniej wyraźnej zgody Wix, odmowę udzielenia której pozostawia się całkowitemu uznaniu Wix. Użytkownik niezwłocznie powiadomi Wix o podejrzeniach lub wiedzy dotyczących dowolnej utraty lub kradzieży hasła lub użycia nazwy użytkownika i hasła bez upoważnienia. Wix nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania (zarówno nieumyślnego, jak i celowego) niniejszych zobowiązań.

 

Niniejszy Regulamin App Market udostępnia jedynie ograniczoną licencję na dostęp do i używanie App Market. Ze względu na powyższe użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że Wix nie przekazuje Użytkownikowi ani żadnej innej osobie żadnego prawa własności, prawa własności intelektualnej lub udziałów związanych z App Market w odniesieniu do korzystania z App Market przez Użytkownika. Całość tekstu, grafiki, interfejsów użytkownika, interfejsów wizualnych, zdjęć, dźwięków, szaty graficznej, kodu komputerowego (z kodem html włącznie), programów, oprogramowania, produktów, informacji i dokumentacji oraz wygląd, struktura, wybór, koordynacja, sposób wyrażenia, „wygląd i działanie” oraz układ dowolnych treści umieszczanych lub dostępnych w App Market są wyłączną własnością i znajdują się pod wyłączną kontrolą i/lub są licencjonowane wyłącznie przez Wix lub spółki podrzędne lub nadrzędne dla Wix, licencjodawców lub jednostki powiązane. WIX oraz wszystkie inne nazwy, logotypy, znaki i ikony identyfikujące Wix i jej produkty oraz/lub usługi stanowią wyłączną własność Wix, a dowolne użycie takich znaków bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Wix zostaje niniejszym wyraźnie zakazane. Inne znaki towarowe lub usługowe przedstawione na lub za pośrednictwem App Market mogą być znakami towarowymi lub usługowymi podmiotów trzecich, z Programistami zewnętrznymi włącznie.

 

Wszelkie recenzje, opinie lub dowolne inne informacje przesyłane do Wix w lub poprzez App Market, między innymi włącznie z dowolnymi informacjami udostępnianymi Wix przez Użytkownika w ramach dowolnego procesu rejestracji i/lub na forum (odtąd łącznie „Zgłoszenia”) zostaną uznane za zawierające nieodpłatną, wieczystą, nieodwołalną, przekazywalną, niewyłączną licencję dającą prawo dalszego udzielania licencji udzielaną Wix na przyjmowanie, publikowanie, powielanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, dystrybuowanie, kopiowanie, używanie, tworzenie dzieł pochodnych oraz przedstawianie (w całości lub części) na całym świecie lub podejmowania działań w odniesieniu do takiego Zgłoszenia bez dodatkowego zatwierdzenia lub świadczenia wzajemnego, w dowolnej formie, z użyciem dowolnych nośników lub technologii znanych już teraz lub takich, które dopiero powstaną przez cały okres obowiązywania dowolnych praw, które mogą dotyczyć takich materiałów, a Użytkownik niniejszym zrzeka się jakichkolwiek roszczeń podważających powyższe postanowienia.

 

 

2. Warunki płatności, rezygnacje i zwroty 

a. Darmowe aplikacje i wynagrodzenie za używanie aplikacji

Aplikacje, zarówno oferowane przez podmioty trzecie lub przez Wix, mogą być udostępniane za opłatą lub bezpłatnie. Ponadto zarówno Wix, jak i Programiści zewnętrzni mogą nakładać, według własnego uznania, dodatkowe warunki lub ograniczenia dotyczące dostępu do lub użycia niektórych Aplikacji przez Użytkownika. Takie dodatkowe warunki lub ograniczenia muszą zostać określone lub udostępnione w powiadomieniu dotyczącym każdej odpowiedniej Aplikacji. W przypadku gdy użytkowanie Aplikacji wymaga pewnej opłaty lub opłat, odnośne opłaty lub warunki muszą zostać dalej określone lub udostępnione w powiadomieniu dotyczącym każdej odpowiedniej Aplikacji. Należy pamiętać, że kupno Aplikacji jest zazwyczaj ostateczne i nie są dopuszczalne żadne zwroty, wymiany ani refundacje. Jednak Wix według własnego uznania może zwrócić koszty zakupu Aplikacji, jeśli nie działa ona prawidłowo. Taki zwrot kosztów nie oznacza żadnego zobowiązania do przyznania takiego samego lub podobnego zwrotu w przyszłości. Ceny i dostępność wszystkich bez wyjątku aplikacji mogą się zmienić w dowolnej chwili według wyłącznego uznania Wix lub Programisty zewnętrznego, w szczególności w przypadku zmiany kraju wskazanego w danych rozliczeniowych. W App Market zostaną podane aktualne w danym czasie opłata, dostępność oraz obowiązujące warunki, zasady lub ograniczenia w mocy w czasie pobierania lub uzyskiwania dostępu. Pewne trudności techniczne mogą również wystąpić odnośnie kursów wymiany niektórych walut. W przypadku wystąpienia takich różnic można się z nami skontaktować pod adresem support@wix.com. Wix bada takie problemy dotyczące płatności indywidualnie. Za uregulowanie wszystkich płatności i podatków (jeśli dotyczą) za dowolną Aplikację uzyskaną za pośrednictwem App Market wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Poza tym, gdy Użytkownik wskazuje, że chce uzyskać licencję Aplikacji, tym samym upoważnia Wix do obciążenia jego karty kredytowej, debetowej lub inną metodą płatności określoną przez Użytkownika w jego koncie w wysokości odpowiadającej wszystkim bez wyjątku opłatom i podatkom należnym okresowo za taką Aplikację w chwili, gdy takie opłaty są wymagane. Należy pamiętać, że w przypadku Aplikacji Programistów zewnętrznych Wix służy jedynie jako pośrednik ułatwiający rozliczenie lub pobierający obowiązujące opłaty i podatki od Użytkownika.

 

b. Zmiany cen. 

Gdy Użytkownik uzyskuje licencję Aplikacji, która wymaga uregulowania opłaty, Wix lub Programista zewnętrzny nalicza opłatę obowiązującą w chwili pobrania lub prośby o udzielenie licencji Aplikacji (lub jednej z jej funkcji). Wix poda opłatę lub powiadomi o opłacie obowiązującej w chwili pobrania lub prośby o udzielenie licencji. Wix i Programiści zewnętrzni zastrzegają sobie prawo do zmiany opłat należnych za dowolną Aplikację (lub jedną z jej funkcji). Jeśli Wix lub Programista zewnętrzny w okresie późniejszym podniosą cenę trwającej subskrypcji lub wysokość innej okresowej opłaty pobieranej za Aplikację, taka podwyżka dotyczyć będzie następnej należnej opłaty. Jeśli użytkownik nie chce być obciążany kosztami użytkowania Aplikacji wymagającej stałej subskrypcji lub innej opłaty okresowej, może ją usunąć lub zakończyć zupełnie użytkowanie Aplikacji oraz przesłać do Wix powiadomienie dotyczące tego faktu [wstawić informacje kontaktowe]. W następstwie takiego usunięcia bądź przesłania powiadomienia do Wix Użytkownik nie będzie obciążany kolejnymi opłatami za użytkowanie Aplikacji, pod warunkiem powiadomienia nas przez zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego. Użytkownik nie otrzyma zwrotu opłat za bieżący okres rozliczeniowy.

 

 

3. Dane 

a. WixHive i gromadzenie danych

Podczas korzystania z App Market i dowolnych aplikacji mogą być udostępniane Wix dane dotyczące pobierania, użycia i działania Aplikacji oraz informacje dotyczące korzystania z Aplikacji i App Market przez Użytkownika. Na przykład w ramach użytkowania Aplikacji pochodzącej z App Market mogą być udostępniane Wix dane dotyczące rodzaju urządzenia, łączności z siecią, lokalizacji urządzenia, na którym uruchomiono Aplikację, informacje na temat godzin uruchamiania Aplikacji, okresów trwania poszczególnych sesji działania Aplikacji lub przyczyn niedziałania Aplikacji. W App Market wykorzystywany jest również zastrzeżony interfejs API Wix (o nazwie „WixHive”), który przechwytuje dane dotyczące wielu czynności i aktywności odbywających się za pośrednictwem Aplikacji, takie jak informacje kontaktowe, wiadomości, nawigacja, zakupy, rezerwacje i nie tylko. Wszystkie te dane lub dane dotyczące aktywności są i będą przechowywane i zarządzane przez Wix w scentralizowanej bazie danych. Należy pamiętać, że Wix może udostępniać powiązane dane Użytkownikowi, Programistom zewnętrznym bądź innym zewnętrznym partnerom biznesowym, którzy współpracują z Wix w związku z App Market lub świadczeniem, hostowaniem, obsługą, wdrażaniem lub realizacją transakcji za pośrednictwem Aplikacji. Ponadto Programiści zewnętrzni mogą przechowywać takie dane i zarządzać takimi danymi udostępnianymi przez ich Aplikacje, które Użytkownik zainstalował na swojej witrynie, i mogą udostępniać takie dane innym Aplikacjom zainstalowanym na tej samej witrynie. Przy użyciu interfejsu WixHive Wix tworzy środowisko służące Wix i Programistom zewnętrznym do generowania procesów biznesowych z wykorzystaniem Aplikacji oraz danych gromadzonych dzięki nim i udostępnianych (jak wspomniano powyżej) w celu poprawienia funkcjonowania App Market i Aplikacji tam dostępnych oraz w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z powiązanych Aplikacji lub skojarzonych funkcji App Market. 

 

b. Ochrona danych

Wix zaleca, a w niektórych okolicznościach wymaga, aby wszyscy Programiści zewnętrzni udostępniający Aplikacje w App Market udostępniali politykę prywatności lub inne oświadczenie opisujące praktyki stosowane w przypadku odpowiedniej Aplikacji z zakresu prywatności dotyczące sposobów gromadzenia danych osobowych, ich udostępniania oraz wykorzystania przez i za pośrednictwem Aplikacji i właściwego podmiotu udostępniającego Aplikację, niezależnie od tego, czy jest to Wix czy też Programista zewnętrzny. Należy pamiętać, że gromadzenie danych jest regulowane przez politykę prywatności lub oświadczenie podmiotu udostępniającego daną Aplikację. Ponadto zwracamy uwagę, że Wix nie analizuje praktyk żadnego Programisty zewnętrznego ani za nie nie odpowiada. Wix nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności lub oświadczenia żadnego Programisty zewnętrznego. Wix zaleca nie tylko przeczytanie Zasad prywatności Wix, ale również odpowiednich udostępnionych polityk prywatności Programistów zewnętrznych dotyczących każdej z Aplikacji Użytkownika. Ponadto instalując Aplikację Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie zgodności z obowiązującymi ograniczeniami, przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności, również w ramach użytkowania Aplikacji dla własnych potrzeb, oraz za inne działania dotyczące danych, które może Użytkownik wykonywać samodzielnie lub zezwalać na nie podmiotom trzecim.

Więcej informacji na temat gromadzenia i udostępniania danych przez Wix za pośrednictwem App Market znaleźć można w Zasadach prywatności Wix.

 

 

4. Użytkowanie i ograniczenia użytkowania Aplikacji

a. Ograniczenie użytkowania Aplikacji 

Dowolne rzeczywiste użycie lub próba użycia App Maket przez Użytkownika w sposób naruszający niniejszy Regulamin App Market może prowadzić do postępowania karnego i/lub cywilnego, włącznie z, między innymi, sankcjami przewidzianymi w amerykańskim prawie federalnym w ustawie Computer Fraud and Abuse Act z roku 1986. Wix zastrzega sobie i pozostawia w swojej gestii prawo do analizowania, monitorowania i/lub rejestrowania dowolnych informacji związanych z wykorzystaniem App Market przez Użytkownika (odtąd „Informacje o użytkowniku”) bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika lub jego pozwolenia, włącznie z, między innymi, archiwizowaniem materiałów i/lub komunikatów przesyłanych do i/lub wysyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem App Market. Wix może udostępniać dowolne uzyskane od użytkownika Informacje o użytkowniku organom ścigania w związku z dowolnym dochodzeniem lub postępowaniem dotyczącym możliwego postępowania kryminalnego lub niezgodnego z prawem. Wix udostępni także Informacje o użytkowniku po otrzymaniu dowolnego nakazu lub wezwania sądowego. Ponadto Wix niniejszym zastrzega sobie i pozostawia w swojej gestii prawo do modyfikowania, zawieszania, kończenia i/lub przerywania działania lub dostępu do App Market lub dowolnej jego części w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Działania takie mogą mieć na celu ochronę App Market, Wix lub interesów Wix i/lub jego członków i jednostek powiązanych.

Prawo do używania App Market lub dowolnej Aplikacji jest ograniczone i podlega Warunkom Wix oraz warunkom i zasadom udostępnionym przez odpowiedniego Programistę zewnętrznego. Wszystkie prawa, które nie są udzielone przez Wix lub Programistę zewnętrznego zostają zastrzeżone. W szczególności Użytkownik niniejszym zgadza się nie podejmować, bezpośrednio lub pośrednio, następujących działań: (a) sprzedaż, odsprzedaż, wynajmowanie, licencjonowanie lub udzielanie dalszych licencji App Market lub dowolnej Aplikacji; (b) próby odtwarzania kodu źródłowego App Market lub dowolnej Aplikacji (lub dowolnych ich składników); (c) próby tworzenia substytutu usługi lub usługi podobnej do App Market lub aplikacji na drodze wykorzystania lub dostępu do App Market lub dowolnej Aplikacji, albo (d) wykorzystanie App Market lub dowolnej aplikacji w celu przechowywania lub przekazywania dowolnych danych zastrzeżonych lub nielegalnych, a w tym, między innymi, dowolnych danych App Market, których eksport jest regulowany odpowiednimi przepisami o kontroli eksportu i re-eksportu, takimi jak, między innymi, amerykańskie przepisy eksportowe (Export Administration Regulations) wdrażane przez amerykański Departament Handlu, sankcje handlowe i gospodarcze wprowadzane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych podległe Departamentowi Skarbu oraz przepisy dotyczące międzynarodowego handlu bronią wdrażane przez amerykański Departament Stanu.  

 

b. Usuwanie lub niedostępność Aplikacji 

Wszystkie aplikacje są dostępne dla Użytkownika wyłącznie przez taki okres, przez jaki Wix ma prawo do udostępniania Aplikacji lub, w przypadku aplikacji udostępnianych przez Wix, przez taki okres dostępności, jaki Wix ustali według swego wyłącznego uznania. Ze względu na powyższe Wix zastrzega sobie prawo do usuwania lub zawieszania dostępności dowolnej Aplikacji w App Market z dowolnego powodu i bez zobowiązania do przedstawiania jakiegokolwiek wyjaśnienia bądź powiadomienia. App Market należy przeglądać okresowo w celu ustalenia aktualnej dostępności Aplikacji. Ponadto jeśli z jakiegoś powodu konto Użytkownika na witrynie Wix zostanie wyłączone lub uzyska do niego dostęp podmiot w sposób nieupoważniony, Użytkownik może zostać pozbawiony dostępu do App Market lub dowolnych plików bądź Aplikacji powiązanych z kontem Wix Użytkownika. Wix nie udziela żadnych zapewnień, gwarancji lub rękojmi dotyczących możliwości przechowywania dowolnych danych w lub jako część App Market (lub dowolnej Aplikacji dostępnej w App Market). Należy przechowywać kopię zapasową wszelkich danych przechowywanych w App Market (lub dowolnej Aplikacji). Wix nie odpowiada za żaden przypadek utraty danych z dowolnych przyczyn. 

 

c. Wyłączenie gwarancji 

WIX UDOSTĘPNIA APP MARKET I WSZYSTKIE APLIKACJE, ZARÓWNO OPRACOWANE PRZEZ WIX, JAK I PROGRAMISTĘ ZEWNĘTRZNEGO, W STANIE W JAKIM SĄ, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI. UŻYTKOWNIK UZYSKUJĄCY DOSTĘP DO, INSTALUJĄCY LUB UŻYWAJĄCY DOWOLNĄ APLIKACJĘ POSTĘPUJE TAK Z WŁASNEJ WOLI I PONOSI CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z UŻYCIEM APLIKACJI. W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM ZAKRESIE W ODNIESIENIU DO APP MARKET (ORAZ DOWOLNEJ APLIKACJI DOSTĘPNEJ W APP MARKET) WIX WYŁĄCZA WSZYSTKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, WŁĄCZNIE Z DOWOLNYMI DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, POPRAWNOŚCI WYKONANIA, ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI LUB DOWOLNYMI INNYMI DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI ZGODNIE Z USTAWĄ UNIFORM COMPUTER INFORMATION TRANSACTIONS ACT OBOWIĄZUJĄCĄ W DOWOLNYM STANIE. 

 

d. Ograniczenie odpowiedzialności 

W ŻADNYM WYPADKU WIX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, RETORSYJNE LUB O CHARAKTERZE KARNYM, WŁĄCZNIE Z TAKIMI SZKODAMI DOTYCZĄCYMI CHARAKTERU DANYCH, ZYSKÓW BĄDŹ PRZYCHODÓW, NAWET JEŚLI WIX WIEDZIAŁA LUB POWINNA WIEDZIEĆ, ŻE WYSTĄPIENIE TAKICH SZKÓD JEST MOŻLIWE I NAWET JEŚLI PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI PRAWNE NIE SĄ ODPOWIEDNIE DO SZKÓD BEZPOŚREDNICH. PONADTO W PRZYPADKU WSZELKICH SZKÓD I ODPOWIEDZIALNOŚCI WIX NIE BĘDZIE ODPOWIADAŁA ZA WYKORZYSTANIE APP MARKET LUB APLIKACJI, KTÓRE SPOWODOWAŁO SZKODY PRZEWYŻSZAJĄCE KWOTĘ ZAPŁACONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ WIX W OKRESIE 12 MIESIĘCY PRZED ZDARZENIEM POWODUJĄCYM POWSTANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

 

e. Zmiany 

WIX MOŻE W DOWOLNYM CZASIE ZMIENIAĆ WARUNKI WIX, Z NINIEJSZYM REGULAMINEM APP MARKET WŁĄCZNIE. TAKIE ZMIANY ZACZYNAJĄ OBOWIĄZYWAĆ NATYCHMIAST PO POWIADOMIENIU O ICH WPROWADZENIU, KTÓRE TO POWIADOMIENIE MOŻE MIEĆ FORMĘ UDOSTĘPNIENIA ZMIENIONYCH WARUNKÓW W WIX APP MARKET LUB POWIADOMIENIA BEZPOŚREDNIEGO W WIADOMOŚCI E-MAIL WYSŁANEJ NA ADRES PODANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. DALSZE KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z APP MARKET, Z DOSTĘPEM DO DOWOLNEJ APLIKACJI POCHODZĄCEJ Z APP MARKET WŁĄCZNIE, PO UDOSTĘPNIENIU TAKIEGO POWIADOMIENIA UZNANE ZOSTANIE ZA AKCEPTACJĘ UŻYTKOWNIKA DLA TYCH ZMIAN ORAZ OBOWIĄZUJĄCEGO OD TAMTEJ PORY REGULAMINU APP MARKET. WIX ZALECA, ABY UŻYTKOWNIK OKRESOWO PRZEGLĄDAŁ WARUNKI WIX, A W TYM REGULAMIN APP MARKET. 

 

5. Sprawy różne

a. ozstrzyganie sporów oraz zrzeczenie się prawa do powództwa grupowego

Z zastrzeżeniem prawa Wix do ubiegania się o zabezpieczenie roszczeń oraz z wyłączeniem przypadków, w których jest to niedopuszczalne z mocy obowiązującego prawa Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na rozstrzyganie wszelkich sporów wynikających lub związanych z tym Regulaminem App Market lub działaniami Wix z nim związanymi wyłącznie w sposób określony w niniejszej sekcji. Użytkownik może rozpocząć spór z Wix, wysyłając pisemne powiadomienie na adres abuse@wix.com. Powiadomienie takie powinno zawierać jak najbardziej dokładny opis charakteru sporu, żądanego rozwiązania oraz wszelką dokumentację, którą zdaniem Użytkownika Wix może wykorzystać w celu rozstrzygnięcia sporu. Jeśli sporu nie uda się rozwiązać na drodze negocjacji w dobrej wierze w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia, Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na rozstrzyganie wszelkich sporów wynikających lub związanych z tym Regulaminem App Market lub działaniami Wix z nim związanymi wyłącznie na drodze wiążącego postępowania arbitrażowego na mocy przepisów federalnej ustawy o arbitrażu (Federal Arbitration Act) i zasad Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association – AAA) (zasady stowarzyszenia AAA są dostępne pod adresem www.adr.org lub numerem telefonu (877) 495-4185). Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w hrabstwie lub miejscowości, gdzie znajduje się siedziba Wix lub w innym wspólnie uzgodnionym miejscu. Strony mogą się również zgodzić na przeprowadzenie postępowania arbitrażowego przez telefon lub w oparciu o dokumentację pisemną. O ile treść niniejszej sekcji nie stanowi inaczej, dowolne spory dotyczące naszych praw własności intelektualnej lub praw własności albo niewłaściwego wykorzystania App Market przez Użytkownika mogą zostać wniesione przez nas do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji. Ponadto Użytkownik niniejszym zgadza się, że (i) Użytkownik lub dowolna osoba występująca w jego imieniu będzie występował z roszczeniami wobec Wix lub jej jednostek stowarzyszonych wyłącznie we własnym imieniu, a nie jako strona skarżąca lub członek grupy w dowolnym postępowaniu prowadzonym przez pełnomocnika lub powództwie grupowym; oraz (ii) w dowolnym postępowaniu arbitrażowym lub sądowym arbiter bądź sędzia nie może łączyć roszczeń dwóch lub więcej osób i nie może w żaden inny sposób rozpatrywać powództwa wytaczanego przez uprawniony podmiot lub powództwa zbiorowego. Ponadto Użytkownik niniejszym zgadza się, że Wix ma prawo do ubiegania się od Użytkownika o uregulowanie kosztów obsługi prawnej.

 

b. Zrzeczenie się praw i rozdzielność postanowień

Zaniechanie przez Wix domagania się ścisłego przestrzegania przez Użytkownika dowolnego z postanowień tego Regulaminu App Market nie będzie równoważne ze zrzeczeniem się praw w odniesieniu do innych przypadków zaniechań lub naruszenia praw. Jeśli dowolna część niniejszego Regulaminu App Market zostanie uznana przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważną lub niewykonalną na mocy obowiązującego prawa lub nakazu sądu, włącznie z, między innymi, wyłączeniami gwarancji i ograniczeniami odpowiedzialności opisanymi powyżej, to postanowienie nieważne lub niewykonalne zostanie uznane za zastąpione przez ważne i wykonalne postanowienie lub postanowienia, które są najbliższe intencji postanowienia oryginalnego, natomiast pozostała część tego Regulaminu App Market pozostanie w mocy.

 

c. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin App Market został sporządzony oraz należy go interpretować i egzekwować zgodnie z prawami Izraela, bez uwzględniania przepisów kolizyjnych. Jakiekolwiek roszczenie lub spór między Użytkownikiem a Wix, związany z całością lub częścią witryny Wix będzie rozstrzygany wyłącznie przez sąd właściwej jurysdykcji znajdujący się w Tel Awiwie w Izraelu. WIX I UŻYTKOWNIK ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE DOWOLNE POSTĘPOWANIE W ZWIĄZKU Z PODSTAWĄ PRAWNĄ ZWIĄZANĄ Z TYM REGULAMINEM APP MARKET MUSI ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO ROKU (1) OD CHWILI POJAWIENIA SIĘ PODSTAWY PRAWNEJ. INACZEJ TAKA PODSTAWA POSTĘPOWANIA BĘDZIE TRWALE PRZEDAWNIONA. Z tego Regulaminu App Market lub korzystania przez Użytkownika z App Mrket nie wynika, że między użytkownikiem i Wix istnieje jakikolwiek związek typu joint venture, spółki, zatrudnienia lub przedstawicielstwa. Nagłówki w Regulaminie mają wyłącznie ułatwić jego lekturę. Niniejszy Regulamin App Market wraz z Warunkami Wix stanowią całość umowy między Użytkownikiem i Wix w odniesieniu do użytkowania App Market oraz zastępują wszystkie wcześniejsze i/lub jednoczesne komunikaty lub propozycje w formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej, wymieniane przez Użytkownika i Wix w odniesieniu do App Market. Użytkownik nie może cedować ani przekazywać żadnych praw wynikających z tego Regulaminu App Market bez uprzedniej wyraźnej, pisemnej zgody Wix, odmowę udzielenia której pozostawia się całkowitemu uznaniu Wix. 

bottom of page