top of page

Regulamin Wix.com

Ostatnia zmiana: 10 lutego 2020 r.

Witamy w Regulaminie Wix.com!

Bardzo cieszymy się, że jesteś z nami. Dziękujemy za wybranie naszych usług.

 

Poniżej znajdziesz najważniejsze warunki prawne mające zastosowanie do osób odwiedzających naszą stronę internetową lub korzystających z naszych usług. Warunki te są niezbędne do zapewnienia ochrony zarówno Tobie, jak i nam, oraz do udostępnienia i zapewnienia atrakcyjności naszych usług wszystkim zainteresowanym. Wix oferuje bogaty asortyment usług i funkcjonalności, dlatego niektóre z poniższych warunków mogą nie mieć zastosowania do usług, z których korzystasz.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że lektura warunków prawnych może być nużąca, dlatego postaraliśmy się uatrakcyjnić to doświadczenie. Wszelkie sugestie dotyczące możliwości ich udoskonalenia prosimy zgłaszać na adres: support@wix.com.

1. Wprowadzenie
1.1. Nasz cel

Nasze usługi oferują użytkownikom na całym świecie możliwość łatwego kreowania atrakcyjnego i wysoce funkcjonalnego wizerunku w Internecie, zarządzania projektami, treściami i ideami oraz promowania ich, a także czerpania z tego przyjemności – bez konieczności posiadania dużej wiedzy technicznej i specjalistami specjalistycznych umiejętności z zakresu projektowania. Jak wskazano poniżej, naszym użytkownikom oferujemy liczne narzędzia i funkcjonalności służące do tworzenia, publikowania i korzystania ze stron internetowych, internetowych platform do e-commerce, newsletterów, galerii, odtwarzaczy audio i wideo, aplikacji mobilnych oraz innych internetowych i mobilnych aplikacji, narzędzi i usług. Internetowe i mobilne strony internetowe i platformy tworzone przez Użytkowników są łącznie zwane dalej „Platformami Użytkowników”.

#ToTakieProste

Wix.com oferuje internetowe i mobilne narzędzia i usługi umożliwiające tworzenie i użytkowanie wizerunku internetowego i mobilnego oraz zarządzanie nim.

1.2. Umowa prawna

Niniejszy Regulamin Wix („Regulamin”) wraz z dodatkowymi warunkami mającymi zastosowanie do niektórych z naszych usług i funkcjonalności prezentowanych na stronie internetowej Wix.com („Strona internetowa Wix” i łącznie „Warunki Wix”) określają wszystkie warunki mające zastosowanie do wszystkich odwiedzających i użytkowników („Użytkownik” lub „Ty”) Strony internetowej Wix, aplikacji mobilnej Wix („Wix App”) lub innych usług, aplikacji i funkcjonalności oferowanych przez nas w tym zakresie, chyba że wyraźnie stwierdzamy inaczej (wszystkie usługi oferowane za pośrednictwem Strony internetowej Wix lub Wix App są łącznie zwane dalej „Usługami Wix” lub „Usługami”).

 

Warunki Wix stanowią wiążącą i wykonalną umowę prawną pomiędzy Tobą a Wix.com Ltd. i jej spółkami zależnymi i stowarzyszonymi na całym świecie („Wix” lub „my”) w zakresie korzystania z Usług Wix, dlatego przeczytaj je uważnie.

Możesz korzystać z Usług Wix lub Wix App wyłącznie, jeżeli w pełni akceptujesz Warunki Wix – rejestrując się lub korzystając z Usług Wix, oświadczasz i potwierdzasz, że w sposób świadomy akceptujesz niniejszy Regulamin oraz wszelkie inne Warunki Wix mające zastosowanie do korzystania przez Ciebie z Usług Wix. Jeśli nie zapoznałeś się z Warunkami Wix, nie zrozumiałeś ich w pełni i nie zaakceptowałeś ich, należy opuścić Stronę internetową Wix oraz unikać lub niezwłocznie zaprzestać wszelkiego korzystania z Usług Wix.

Korzystając z naszych Usług, oświadczasz, że zapoznałeś się z naszą Polityką prywatności dostępną pod adresem: http://www.wix.com/about/privacy („Polityka prywatności”).

#ToTakieProste

Odwiedzając naszą stronę internetową lub korzystając z naszych aplikacji lub usług, zawierasz z nami umowę składającą się z niniejszego Regulaminu oraz warunków naszych usług dodatkowych.

Korzystając z naszych usług, akceptujesz powyższe warunki i oświadczasz, że zapoznałeś się z naszą Polityką prywatności. Jeśli nie akceptujesz wszystkich naszych warunków, nie możesz korzystać z naszych usług.

1.3. Konto użytkownika

Aby uzyskać dostęp do niektórych sekcji i funkcjonalności Usług Wix i móc z nich korzystać, należy najpierw zarejestrować się i utworzyć konto Wix („Konto Użytkownika”).

 

Jeśli inna osoba uzyska dostęp do Twojego Konta Użytkownika lub ustawień Twojej Platformy Użytkownika, będzie mogła m.in. podejmować działania dostępne dla Ciebie (chyba że Usługi Wix wyraźnie stwierdzają inaczej), dokonywać zmian na Twojej Platformie Użytkownika lub Koncie Użytkownika i akceptować dostępne tam warunki prawne czy składać różnego rodzaju oświadczenia i zapewnienia, a wszystkie takie działania zostaną uznane za podjęte w Twoim imieniu i na Twoją rzecz.

W związku z powyższym zalecamy zachowanie poufności danych dostępowych Konta Użytkownika i zezwalanie na dostęp do niego wyłącznie osobom, którym ufasz, ponieważ ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane na Twoim Koncie Użytkownika lub Platformie Użytkownika (w tym wszelkie oświadczenia, zapewnienia lub zobowiązania składane lub podejmowane za jego pośrednictwem), niezależnie od tego czy udzieliłeś wyraźnego upoważnienia na ich podjęcie czy też nie, a także za wszelkie szkody, koszty lub straty, jakie mogą wyniknąć z takich działań.

 

Rejestrując Konto Użytkownika i korzystając z Usług Wix, jesteś zobowiązany do udzielenia dokładnych i kompletnych informacji, do których posiadasz wyłączne prawo. Zalecamy przekazanie nam wyłącznie swoich własnych danych kontaktowych i płatniczych (lub danych swojej spółki), w tym poprawnego adresu e-mail, ponieważ możemy je wykorzystać do identyfikacji faktycznego właściciela Konta Użytkownika lub dostarczonych nam Treści Użytkownika (zdefiniowanych poniżej).

 

W przypadku sporu dotyczącego własności Konta Użytkownika zastrzegamy sobie prawo do ustalenia właściciela Konta Użytkownika zgodnie z naszym uzasadnionym osądem, niezależnie od tego czy przeprowadziliśmy niezależne dochodzenie. Jednakże, jeśli nie możemy dokonać takiego ustalenia (według własnego uznania), zastrzegamy sobie prawo do powstrzymania się od tego lub do zawieszenia Konta Użytkownika do momentu osiągnięcia porozumienia przez strony sporu, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie lub innych osób. Możemy zażądać okazania dokumentacji (np. dowodu tożsamości wydanego przez władze państwowe, pozwolenia na prowadzenia działalności gospodarczej), która może nam pomóc w ustaleniu własności Konta Użytkownika. Między innymi, możemy uwzględnić reguły przedstawione poniżej.

 

 1. Za właściciela Konta Użytkownika, Platformy Użytkownika lub Treści Użytkownika utworzonych lub przesłanych za pośrednictwem odnośnej Usługi Wix będzie uznawana przez Wix osoba lub podmiot posiadający dostęp do adresu e-mail zarejestrowanego przez Wix dla Konta Użytkownika, z którego utworzono Platformę Użytkownika lub Treści Użytkownika.

 2. W przypadku zakupu Usług płatnych (zdefiniowanych w pkt. 5 poniżej) za pośrednictwem Konta Użytkownika za właściciela Konta Użytkownika oraz odnośnej Platformy Użytkownika lub Treści Użytkownika utworzonych z takiego Konta Użytkownika zostanie uznana przez Wix osoba lub podmiot, którego dane płatnicze zostały wykorzystane do zakupu takich Usług płatnych („Dane płatnicze”). Niezależnie od powyższego, jeżeli dotyczy, jeśli Platforma Użytkownika była podłączona do domeny zewnętrznej (zaimportowanej lub zakupionej w ramach określonych Usług płatnych zdefiniowanych poniżej), a dane rejestracyjne takiej domeny są dostępne publicznie za pośrednictwem bazy danych WHOIS dostępnej na stronie internetowej: www.whois.net lub w bazie danych Wix, za właściciela takiej Platformy Użytkownika zostanie uznana przez Wix osoba lub podmiot wpisany do rejestru jako rejestrujący taką domenę.  Jeśli zarówno osoba fizyczna, jak i organizacja, są wpisani do rejestru jako rejestrujący taką domenę, Wix uzna organizację za faktycznego właściciela domeny, a zatem za właściciela Platformy Użytkownika podłączonej do takiej domeny. Jeśli Dane płatnicze wskazują na jedną osobę jako właściciela Platformy Użytkownika, a dane rejestracyjne domeny wskazują na innego właściciela, Wix uzna osobę zarejestrowaną jako właściciel domeny powiązanej z Kontem Wix za właściciela Platformy użytkownika.

 3. Niezależnie od powyższego, Wix ma prawo do ustalenia właściciela Treści Użytkownika lub Platformy Użytkownika według własnego uznania, w tym do zignorowania powyższych wskazań, jeśli uzna, że jest to uzasadnione okolicznościami, na podstawie stanu faktycznego ustalonego przez Wix.

#ToTakieproste

Aby korzystać z niektórych z naszych usług, należy utworzyć konto użytkownika.

 

Należy chronić nazwę użytkownika i hasło oraz umożliwiać dostęp do konta lub ustawień strony internetowej wyłącznie zaufanym osobom.

Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane na Twoim koncie użytkownika lub stronie internetowej.

 

Dane rachunku, jakie nam przekazujesz, muszą należeć do Ciebie (lub Twojej spółki) oraz muszą być dokładne i kompletne.

 

W przypadku sporu dotyczącego konta użytkownika możemy ustalić właściciela takiego konta użytkownika.

2. Twoje zobowiązania
2.1. Oświadczasz i zapewniasz, że:
 1. masz co najmniej trzynaście (13) lat lub szesnaście (16) lat, jeśli jesteś osobą fizyczną w Unii Europejskiej (UE) lub jesteś osobą pełnoletnią w swojej jurysdykcji i posiadasz uprawnienia prawne, prawo i wolność do podlegania pod Regulamin Wix oraz do tworzenia wiążącej umowy dla siebie lub w imieniu osoby lub podmiotu, który zobowiązał się do Regulaminu Wix;

 2. nie jesteś rezydentem (ani nie będziesz korzystać z Usług Wix w) kraju, na który rząd Stanów Zjednoczonych nałożył embargo w odniesieniu do korzystania z Usług Wix, nie jesteś wpisany na listę osób objętych sankcjami prowadzoną przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych ani nie mają do Ciebie zastosowania żadne inne obowiązujące regulacje dotyczące sankcji handlowych;

 3. Twój kraj rezydencji lub kraj rejestracji Twojej spółki jest taki sam jak kraj wskazany w podanym nam adresie kontaktowym lub płatniczym;

 4. rozumiesz, że Wix nie udziela porad prawnych ani rekomendacji w zakresie przepisów prawa lub wymogów mających zastosowanie do korzystania przez Ciebie lub Twoich Użytkowników końcowych z Usług Wix lub zapewnienia przez Ciebie zgodności z takimi przepisami lub wymogami;

  W zakresie Treści Użytkownika:

 5. potwierdzasz, że jesteś właścicielem wszystkich praw do wszystkich treści zamieszczanych lub dostarczanych przez Ciebie bądź importowanych, kopiowanych lub zamieszczanych przez Usługi Wix dla Ciebie na Twojej Platformie Użytkownika („Treści Użytkownika”), w tym wszelkich projektów, obrazów, animacji, wideo, plików audio, czcionek, logotypów, kodu, ilustracji, kompozycji, nazw użytkowników, informacji przekazywanych przez Ciebie dla celów utworzenia nazwy subdomeny, szaty graficznej, interfejsów, tekstów, utworów literackich i wszelkich innych materiałów („Treści”), lub na innej zasadzie posiadasz (i będziesz posiadać) wszystkie prawa, licencje, zgody i zezwolenia niezbędne do zgodnego z prawem dostępu, importowania, kopiowania, wykorzystywania, publikowania, przenoszenia lub licencjonowania Treści Użytkownika przez Ciebie i nas lub nasze podmioty stowarzyszone;

 6. posiadasz (i będziesz utrzymywać) wszelkie uprawnienia, prawa, zgody i zezwolenia umożliwiające Usługom Wix dostęp do wszelkich witryn internetowych, stron internetowych lub innych usług online dla celów importowania, kopiowania, wyświetlania, zamieszczania, przesyłania lub wykorzystywania w inny sposób Twoich Treści Użytkownika;

 7. Treści Użytkownika są (i będą) zgodne z prawdą, aktualne, dokładne, nienaruszające praw osób trzecich, a ponadto masz (i będziesz mieć) prawo do ich zamieszczania, importowania, kopiowania, posiadania, zamieszczania, przekazywania, wyświetlania lub wykorzystywania w inny sposób w kraju rezydencji Twojej lub odwiedzających i użytkowników Twojej Platformy Użytkownika („Użytkownicy końcowi”) oraz że Wix lub Użytkownicy końcowi będą mieć prawo do dostępu do nich lub do ich importowania, kopiowania, zamieszczania, wykorzystywania lub posiadania w związku z Usługami Wix;

 8. uzyskałeś wszelkie wymagane na mocy obowiązujących przepisów zgody i pozwolenia dotyczące wysyłania, przekazywania lub publikowania przez Ciebie danych osobowych lub wizerunków bądź podobizn osób, podmiotów lub przedmiotów stanowiących część Treści Użytkownika i będziesz przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów w tym zakresie.

#ToTakieproste

Aby korzystać z naszych usług, należy wykonać pewne zobowiązania i spełnić pewne warunki.

 

Między innymi, musisz być pełnoletni oraz zamieszkiwać i korzystać z usług w dozwolonej lokalizacji.

 

Ponadto musisz być właścicielem wszystkich praw do treści, które przesyłasz lub publikujesz lub do których my uzyskujemy dostęp, które importujemy lub zamieszczamy dla Ciebie za pośrednictwem naszych usług, zapewnić zgodność z prawem oraz rzetelność takich treści, a także zgodność z prawem wszelkich działań, jakie podejmujesz w stosunku do takich treści (lub umożliwiasz podjąć Wix lub swoim użytkownikom końcowym).

2.2. Zobowiązujesz się podjąć następujące działania:
 1. w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i innych warunków umownych regulujących korzystanie przez Ciebie z Usług Wix (oraz wszelkie związane z tym interakcje lub transakcje), w tym przepisów szczególnych mających zastosowanie do Ciebie lub Twoich Użytkowników końcowych w Twojej lokalizacji geograficznej;

 2. ponosić wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług Wix za pośrednictwem Twojego Konta Użytkownika lub Platformy Użytkownika i za wszelkie Twoje Treści Użytkownika (w tym za skutki importowania, zamieszczania, kopiowania, wykorzystywania lub publikowania bądź dostępu do takich Treści Użytkownika w ramach lub w odniesieniu do Usług Wix);

 3. regularnie i niezależnie zapisywać wszystkie Twoje Treści Użytkownika oraz przetwarzane przez Ciebie dane dotyczące Twojej Platformy Użytkownika, w tym dotyczące Użytkowników końcowych, Produktów Użytkownika oraz wykorzystywanych przez Ciebie aplikacji lub Usług zewnętrznych, oraz tworzyć ich kopie bezpieczeństwa;

 4. otrzymywać wiadomości i materiały promocyjne od Wix lub jej partnerów pocztą tradycyjną lub elektroniczną bądź za pomocą innych form kontaktu, jakie możesz nam udostępnić (w tym połączeń telefonicznych lub wiadomości tekstowych na Twój numer telefonu). Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości lub materiałów promocyjnych, możesz zawiadomić nas o tym w dowolnym momencie;

 5. zezwolić Wix na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystywanie na całym świecie wszelkich wersji Twojej Platformy Użytkownika (lub jej części) do działań marketingowych i promocyjnych Wix realizowanych online lub offline oraz modyfikowanie jej w sposób wymagany do powyższych celów na uzasadnionych podstawach; oraz zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec Wix lub innych osób działających w jej imieniu dotyczących przeszłych, obecnych lub przyszłych majątkowych i osobistych praw autorskich bądź wszelkich innych podobnych praw, jakie możesz mieć do swojej Platformy Użytkownika na całym świecie w zakresie takiego ograniczonego dozwolonego użytku;

 6. akceptujesz prawo Wix do podejmowania, według własnego uznania, decyzji dotyczących środków, sposobu i metody świadczenia Usług Wix, w tym hostingu, transmisji, publikacji lub wyświetlania Platform Użytkowników lub Treści (w tym włączenia i prezentowania reklam lub innych treści komercyjnych w odniesieniu do powyższego);

 7. Wix ma prawo do oferowania Usług Wix w alternatywnych planach cenowych i nakładania różnych ograniczeń w zakresie zamieszczania, przechowywania, pobierania i wykorzystywania Usług Wix w danym planie cenowym, w tym m.in. ograniczeń w zakresie ruchu sieciowego i szerokości pasma, rozmiaru lub długości Treści, jakości lub formatu Treści, źródeł treści, czasu pobierania, liczby subskrybentów Twoich treści itd.

#ToTakieProste

Jesteś zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów.

Ponosisz odpowiedzialność za swoje działania oraz działania osób korzystających z dostępu do Twojego konta użytkownika lub ustawień platformy użytkownika

 

Jesteś zobowiązany do regularnego zapisywania i tworzenia kopii zapasowych swoich treści.

 

Wyrażasz zgodę na wysyłanie wiadomości i treści promocyjnych przez nas lub naszych partnerów.

Możesz z łatwością zrezygnować z otrzymywania wiadomości promocyjnych poprzez kontakt z nami.

 

Wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Twojej strony internetowej do naszych działań promocyjnych oraz na określenie sposobu świadczenia usług.

Akceptujesz, że Wix ma prawo do wprowadzania i zmiany planów cenowych dla swoich Usług. Ponadto, Wix może nakładać ograniczenia w zależności od sposobu korzystania przez Ciebie z Usługi.

2.3. Zobowiązujesz się nie podejmować następujących działań:
 1. kopiować, modyfikować, wykorzystywać ponownie, tworzyć utworów pochodnych, pobierać, adaptować, odtwarzać, emulować, przenosić do innej usługi, dokonywać przekładu, kompilować, dekompilować lub dezasemblować Strony internetowej Wix, Usług Wix (lub ich części), Treści oferowanych przez Wix lub Usługi zewnętrzne do wykorzystywania i wyświetlania na Platformach Użytkowników („Treści licencjonowane”) w jakikolwiek sposób ani nie wyświetlać publicznie, wykonywać, przesyłać lub dystrybuować powyższego bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Wix lub za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy Warunków Wix;

 2. przesyłać, transmitować lub wyświetlać Treści Użytkownika lub wykorzystywać Treści licencjonowanych w kontekście, który może zostać uznany za zniesławiający, oszczerczy, obsceniczny, noszący znamiona nękania, groźby lub podżegania, obelżywy, rasistowski, obraźliwy, zwodniczy, nieuczciwy, zachęcający do działań szkodliwych lub noszących znamiona przestępstwa lub który w inny sposób narusza prawa Wix lub osób trzecich (w tym prawa własności intelektualnej, prawo do prywatności, prawa umowne lub powiernicze) lub w inny sposób dyskredytuje dowolną osobę, podmiot lub markę lub przedstawia ją w złym świetle bez jej wyraźnej uprzedniej zgody;

 3. podejmować jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem w celu pozyskania loginów lub haseł do innych stron internetowych, osób trzecich, oprogramowania lub usług;

 4. stosować phishingu, pozyskiwać, zamieszczać lub w innych sposób udostępniać danych kart kredytowych lub innych postaci danych finansowych wykorzystywanych do przyjmowania płatności, chyba że zgodnie z obowiązującym prawem, w tym normą PCIDSS, jeżeli dotyczy;

 5. zamieszczać, wstawiać, pozyskiwać lub w inny sposób udostępniać na Stronie internetowej Wix lub w ramach Usług Wix (lub ich części) jakichkolwiek złośliwych, niezgodnych z prawem, oszczerczych lub nieprzyzwoitych Treści;

 6. publikować ani korzystać z Usług Wix ani Treści licencjonowanych na jakiejkolwiek stronie internetowej, nośniku, sieci lub systemie innym niż dostarczane przez Wix ani nie tworzyć ramek, nie stosować „głębokich łączy” lub „scrapowania strony”, nie dublować ani nie tworzyć przeglądarki lub środowiska granicznego wokół Usług Wix, Treści licencjonowanych lub Platformy Użytkownika (bądź jej części) bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Wix;

 7. wykorzystywać „robotów”, „pająków” ani innych automatycznych urządzeń, programów, skryptów, algorytmów lub metodologii ani żadnych podobnych lub równoważnych procesów ręcznych do uzyskania dostępu, wejścia w posiadanie, skopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części Usług Wix (lub ich danych lub Treści) ani w żaden sposób nie odtwarzać ani nie obchodzić struktury nawigacyjnej lub prezentacji Usług Wix w celu uzyskania lub usiłowania uzyskania materiałów, dokumentów, usług lub informacji za pomocą jakichkolwiek środków, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Usług Wix;

 8. działać w sposób, jaki mógłby zostać uznany za szkodliwy dla reputacji i wartości firmy Wix lub który mógłby narazić Wix na szkodę lub utratę dobrego imienia;

 9. nabywać słów kluczowych wyszukiwarek lub innych słów kluczowych płatnych za kliknięcie (takich jak Google AdWords) bądź domen, które wykorzystują Wix lub Znaki towarowe Wix bądź ich warianty, w tym warianty oparte na błędnej pisowni;

 10. podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani pośrednio lub bezpośrednio podawać fałszywych danych w Usługach Wix lub na Platformie Użytkownika bądź dokonywać jakichkolwiek innych manipulacji w celu ukrycia swojej tożsamości bądź źródła wiadomości lub komunikatów wysyłanych do Wix lub Użytkowników końcowych;

 11. składać fałszywych oświadczeń dotyczących Twoich powiązań z jakąkolwiek osobą lub podmiotem bądź stwierdzających lub implikujących, iż osoba trzecia udziela aprobaty dla Ciebie, Twojej Platformy Użytkownika, Twojej działalności, Twoich Produktów Użytkownika lub składanych przez Ciebie oświadczeń;

 12. śledzić lub próbować śledzić innych Użytkowników Usług Wix lub w inny sposób naruszać lub ingerować w prawo innych Użytkowników do prywatności lub inne prawa ani nie pozyskiwać lub gromadzić danych o odwiedzających lub użytkownikach Usług Wix lub Platformy Użytkownika umożliwiających identyfikację osoby fizycznej bez ich wyraźnej i świadomej zgody;

 13. dezaktywować, obchodzić, omijać lub w inny sposób unikać środków wykorzystywanych do uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do Usług Wix, Platformy Użytkownika, konta innego Użytkownika bądź innych systemów lub sieci powiązanych z Usługami Wix poprzez działania hakerskie, pozyskiwanie haseł lub zastosowanie innych niezgodnych z prawem lub zakazanych środków;

 14. sprawdzać, skanować lub testować słabych stron Usług Wix lub sieci powiązanej z Usługami Wix;

 15. zamieszczać w Usługach Wix lub na Platformie Użytkownika bądź w inny sposób wykorzystywać ich do tworzenia, projektowania, dystrybuowania lub przesyłania w inny sposób jakichkolwiek wirusów, robaków, koni trojańskich, bomb czasowych, robaków sieciowych, oprogramowania szpiegowskiego, złośliwego oprogramowania lub jakiegokolwiek innego kodu, pliku lub programu komputerowego, który może uszkodzić lub przejąć bądź jest przeznaczony do uszkadzania lub przejmowania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub sprzętu telekomunikacyjnego, ani jakichkolwiek innych faktycznie lub potencjalnie szkodliwych, destrukcyjnych lub inwazyjnych kodów lub komponentów;

 16. podejmować jakichkolwiek działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Usług Wix bądź systemów lub sieci Wix powiązanych z Usługami Wix ani w inny sposób zakłócać lub ingerować w funkcjonowanie Usług Wix bądź serwerów lub sieci obsługujących lub udostępniających je, ani naruszać jakichkolwiek wymogów, procedur, polityk lub regulaminów takich serwerów lub sieci;

 17. wykorzystywać Usług Wix lub Platformy Użytkownika w związku z jakąkolwiek formą spamu, niezamawianych wiadomości, oszustwa, scamu, phishingu, „łańcuszków”, „piramid” lub podobnymi działaniami ani w inny sposób angażować się w nieetyczny marketing lub reklamę;

 18. uzyskiwać dostępu do Usług Wix, Kont Użytkowników, Treści licencjonowanych lub Treści Użytkowników za pomocą środków technologicznych (np. scrapowania, crawlingu) innych niż nasze publicznie wspierane interfejsy;

 19. sprzedawać, licencjonować lub wykorzystywać w celach komercyjnych możliwości korzystania z lub dostępu do Treści licencjonowanych lub Usług Wix, o ile Warunki Wix nie zezwalają na to w sposób wyraźny;

 20. usuwać lub zmieniać informacji o prawach autorskich, znaków wodnych, ograniczeń i znaków oznaczających prawa naszych licencjodawców, w tym znaku praw autorskich [©], oznaczeń Creative Commons [(cc)] lub znaków towarowych [® or ™] zawartych w Usługach Wix lub Treściach licencjonowanych bądź im towarzyszących; lub

 21. naruszać, usiłować naruszyć lub w inny sposób nie dotrzymać któregokolwiek z Warunków Wix bądź innych przepisów lub wymogów mających zastosowanie do korzystania przez Ciebie z Usług Wix;.

 22. korzystać z dostępu do Usług ani wykorzystywać Usług dla celów analizy porównawczej (benchmarking) lub podobnych analiz konkurencyjnych ani dla celów stworzenia produktu lub usługi o charakterze konkurencyjnym.

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że naruszenie któregokolwiek z powyższych postanowień lub złożenie fałszywego oświadczenia może skutkować niezwłocznym zamknięciem Twojego Konta Użytkownika lub wypowiedzeniem Usług świadczonych na Twoją rzecz – z zachowaniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez prawa do zwrotu kwot wpłaconych na poczet takich Usług.

#ToTakieProste

Ogólnie rzecz biorąc, chcemy, abyś zachowywał się poprawnie i unikał podejmowania działań, które mogą wyrządzić szkodę nam lub innym osobom.

 

Między innymi, nie możesz kopiować naszych materiałów, wykorzystywać jakichkolwiek treści w sposób niezgodny z prawem lub szkodliwy, wykorzystywać naszych usług lub treści na platformach lub stronach internetowych, które nie są dostarczane przez nas, składać fałszywych oświadczeń lub nadużywać naszych Usług ani w jakikolwiek inny sposób naruszać czyichkolwiek praw lub obowiązujących przepisów.

 

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może skutkować anulowaniem Twojego konta i zaprzestaniem świadczenia usług na Twoją rzecz.

3. Treści i prawo własności
3.1. Twoja własność intelektualna

W stosunkach pomiędzy Wix a Tobą jesteś właścicielem całej własności intelektualnej dotyczącej Twoich Treści Użytkownika i wszelkich innych stworzonych przez Ciebie materiałów, w tym wszelkich projektów, obrazów, animacji, wideo, plików audio, czcionek, logotypów, ilustracji, kompozycji, szaty graficznej, kodu, interfejsów, tekstów i utworów literackich. Wix nie rości sobie prawa własności do Twoich treści. Wyłącznie w celu świadczenia naszej usługi na Twoją rzecz przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że będziemy musieli uzyskiwać dostęp do Twoich Treści Użytkownika i zamieszczać lub kopiować je na naszej platformie, w tym w „chmurze” i w CDN, w celu korygowania sposobu wyświetlania, wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz przeprowadzania innych operacji technicznych lub działań niezbędnych do świadczenia naszych usług, według naszego uznania.

#Totakieproste

Jesteś właścicielem wszystkich praw do Twoich treści. W celu świadczenia Tobie naszych usług przenosimy, przechowujemy, tworzymy kopie zapasowe i kopiujemy Twoje treści pomiędzy naszymi serwerami.

3.2. Własność intelektualna Wix

Właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw do Usług Wix, w tym wszelkich materiałów, jakie mogą być chronione przez prawa autorskie, lub innych ich treści, które stanowią lub mogą stanowić przedmiot praw własności intelektualnej w świetle obowiązujących przepisów (w tym szaty graficznej, grafiki, obrazów, szablonów i widgetów stron internetowych, utworów literackich, kodów źródłowych, kodów obiektów, kodu komputerowego (w tym html), aplikacji, audio, muzyki, wideo i innych mediów, projektów, animacji, interfejsów, dokumentacji, ich pochodnych i wersji, „wyglądu i działania” Usług Wix, metod, produktów, algorytmów, danych, funkcjonalności i obiektów interaktywnych, narzędzi i metod reklamowych i akwizycyjnych, wynalazków, tajemnic przedsiębiorstwa, logotypów, domen, spersonalizowanych adresów URL, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych i innych oznaczeń identyfikujących, niezależnie od tego czy ich rejestracja jest możliwa czy też nie (łącznie „Własność intelektualna”), oraz wszelkich ich pochodnych jest Wix.

Z zastrzeżeniem pełnego przestrzegania Warunków Wix i terminowego uiszczania wszystkich należnych Opłat, Wix niniejszym udziela Ci, z chwilą utworzenia Konta Użytkownika i na okres świadczenia Usług Wix na Twoją rzecz, niewyłącznej, nieprzenaszalnej i bez prawa do udzielenia sublicencji, w pełni odwołalnej i ograniczonej licencji na korzystanie z Usług Wix i Treści licencjonowanych w celu wygenerowania Platformy Użytkownika i wyświetlania jej Użytkownikom końcowym oraz oferowania na niej Produktów Użytkownika (zdefiniowanych poniżej), wyłącznie w zakresie wyraźnie dozwolonym na mocy Warunków Wix i wyłącznie w ramach Usług Wix.

 

W Warunkach Wix nie udziela się żadnych praw do Własności intelektualnej Wix (lub jej części), za wyjątkiem ograniczonej licencji udzielonej powyżej w sposób wyraźny. Żaden z Warunków Wix nie stanowi przeniesienia lub zrzeczenia się praw Własności intelektualnej Wix na mocy jakiegokolwiek prawa.

Ponadto, niektóre czcionki udostępniane Tobie w ramach Usług Wix są udostępniane Wix przez dostawcę zewnętrznego na zasadzie licencji i w związku z tym podlegają dodatkowym warunkom licencyjnym stosowanym przez takiego dostawcę; podsumowanie warunków jest dostępne do wglądu pod adresem: https://www.wix.com/about/mono-terms-of-use.

#Totakieproste

Jesteśmy właścicielami wszystkich praw do naszych usług, treści, danych, technologii i funkcjonalności.

Możesz korzystać z naszych usług i treści pod warunkiem, że w pełni przestrzegasz niniejszych warunków i terminowo uiszczasz wszystkie płatności.

Niektóre udostępniane czcionki są udostępniane przez dostawcę zewnętrznego na zasadzie licencji.

Upewnij się, że zapoznałeś się z warunkami takiej licencji. 

3.3. Informacje zwrotne i sugestie

Jeśli przekażesz nam jakiekolwiek sugestie, uwagi lub inne informacje zwrotne dotyczące Usług Wix (istniejących, sugerowanych lub rozważanych), które stanowią lub mogą stanowić przedmiot praw własności intelektualnej („Informacje zwrotne”), takie Informacje zwrotne stanowią wyłączną własność Wix. Przekazując Informacje zwrotne Wix, przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że mogą one zostać wykorzystane przez Wix w celach: (i) dalszego rozwoju, personalizacji i doskonalenia Usług Wix; (ii) udzielania bieżącej pomocy i wsparcia technicznego; (iii) wysyłania Ci ogólnych lub spersonalizowanych wiadomości dotyczących Wix lub próśb o rozmowę na podstawie przekazanych informacji zwrotnych lub na innej podstawie; (iv) udostępniania, sponsorowania i oferowania określonych promocji oraz monitorowania wyników; (v) opracowywania zbiorczych danych statystycznych i innych informacji zbiorczych lub wniosków, które Wix może wykorzystać do świadczenia i doskonalenia swoich usług, (vi) podnoszenia poziomu bezpieczeństwa danych Wix i zdolności do zapobiegania oszustwom; oraz (vii) zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. Ponadto, (1) oświadczasz i zapewniasz, że takie Informacje zwrotne są dokładne, kompletne i nie naruszają praw osób trzecich; (2) nieodwołalnie przenosisz na Wix wszelkie prawa do Informacji zwrotnych; oraz (3) w sposób wyraźny i nieodwołalny zrzekasz się wszelkich roszczeń dotyczących przeszłych, obecnych lub przyszłych majątkowych i osobistych praw autorskich bądź wszelkich innych podobnych praw do takich Informacji zwrotnych na całym świecie.

#Totakieproste

Wszelkie sugestie i informacje zwrotne są mile widziane. Jeśli chcesz nam je przekazać, upewnij się, że są dokładne i zgodne z prawem.

4. Prywatność

Zgodnie z wyjaśnieniem w pkt. 8 poniżej) wymagają przekazywania, gromadzenia lub wykorzystywania bądź obejmują przekazywanie, gromadzenie lub wykorzystywanie określonych danych identyfikujących lub umożliwiających identyfikację osoby fizycznej W szczególności, w ramach korzystania z Usług Wix, Wix i Usługi zewnętrzne mogą gromadzić i wykorzystywać określone dane dotyczące Użytkowników i Użytkowników końcowych, w tym czynności lub nawigacji podejmowanych przez Użytkowników i Użytkowników końcowych za pośrednictwem Usług Wix lub Platform Użytkowników. Należy regularnie zapoznawać się z naszą Polityką prywatności i odnośnymi politykami takich Usług zewnętrznych zawierających opisy praktyk gromadzenia i wykorzystywania danych.

#ToTakieproste

Dbamy o Twoją prywatność i Ty też powinieneś. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej na temat naszych praktyk dotyczących danych osobowych.

5. Opłaty za usługi
5.1. Usługi płatne

Korzystanie z niektórych Usług Wix może wiązać się z pewnymi opłatami ustalanymi przez Wix według własnego uznania (odpowiednio „Usługi płatne” i „Opłaty”). Wix poinformuje o obowiązujących Opłatach za Usługi płatne. Jeśli chcesz korzystać z takich Usług płatnych, jesteś zobowiązany do uiszczenia wszystkich obowiązujących Opłat z góry.

Wix zastrzega sobie prawo do zmiany Opłat w dowolnej chwili, po uprzednim zawiadomieniu jeśli taka zmiana może wpłynąć na Twoje obecne subskrypcje. Jeśli otrzymałeś zniżkę lub inną ofertę promocyjną, Wix ma prawo do automatycznego przedłużenia subskrypcji Usług Wix bez uprzedniego zawiadomienia po pełnej stawce Opłaty.

Wszystkie Opłaty są wyrażone w dolarach amerykańskich, chyba że Wix wyraźnie stwierdzi inaczej w formie pisemnej. W zakresie dozwolonym przez prawo (i o ile Wix wyraźnie nie stwierdzi inaczej w formie pisemnej), Opłaty nie obejmują należnych podatków (w tym podatku od wartości dodanej, podatku sprzedażowego, podatku od towarów i usług itp.), danin lub opłat nakładanych przez organy podatkowe („Podatki”), dlatego jesteś odpowiedzialny za zapłatę wszystkich należnych Podatków z tytułu korzystania przez Ciebie z Usług Wix lub z tytułu wszelkich dokonywanych przez Ciebie płatności lub zakupów. Jeśli Wix jest zobowiązana do pobrania lub zapłaty Podatków z tytułu Opłat należnych od Ciebie, niezależnie od tego czy takie Podatki zostały naliczone i pobrane od Ciebie w przypadku wcześniejszych transakcji, takie Podatki mogą zostać doliczone do kwoty należnych Opłat i ujęte na Fakturze za taką transakcję. Zalecamy weryfikację dodatkowych opłat, jakie mogą być pobierane przez osoby trzecie w związku z zakupem Usług płatnych lub w związku z ich przedłużeniem (takich jak opłaty za transakcje międzynarodowe, opłaty za wymianę walut lub opłaty na rzecz banków lub operatorów kart kredytowych). Wix nie ponosi odpowiedzialności za takie dodatkowe opłaty lub koszty.

Dokonując rejestracji lub przekazując dane w celu otrzymywania Usług płatnych, upoważniasz Wix (bezpośrednio lub poprzez jej podmioty zależne, stowarzyszone lub inne osoby trzecie) do żądania i przyjmowania płatności i opłat za usługi (lub w inny sposób dokonywania obciążeń, zwrotów lub podejmowania innych czynności związanych z obsługą płatności) od naszego dostawcy płatności lub z wskazanego przez Ciebie rachunku bankowego oraz do zadawania pytań, jakie Wix lub jej podmioty stowarzyszone mogą uznać za niezbędne do walidacji wskazanego przez Ciebie rachunku płatniczego lub danych finansowych w celu zapewnienia bezzwłocznej płatności, w tym w celu uzyskania zaktualizowanych danych płatniczych od Twojego dostawcy płatności, karty kredytowej lub rachunku bankowego (np. zaktualizowanego terminu ważności lub numeru karty przekazanego nam przez Twojego operatora karty kredytowej).

Aby umożliwić Ci płatność za Usługi płatne, Wix musi przechowywać dane Twojej karty kredytowej („Zapisana karta”). Użytkownik będzie w stanie rozpoznać swoją Zapisaną kartę po czterech ostatnich cyfrach na stronie ustawień konta.

#ToTakieproste

Niektóre z naszych usług są płatne. O wysokości opłat zawiadomimy Cię z wyprzedzeniem.

Nasze ceny są wyrażone w dolarach amerykańskich i są cenami netto, o ile nie stwierdzono inaczej.

W razie potrzeby nasze podmioty stowarzyszone mogą żądać i przyjmować płatności oraz uzyskiwać odnośne informacje od banków i dostawców płatności.

5.2. Faktury

Wix lub jej spółki stowarzyszone wystawią fakturę lub notę kredytową z tytułu płatności Opłat lub zwrotu dokonanego przez lub na rzecz Wix („Faktura”). Każda Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej na podstawie oznaczenia kraju w Twoim adresie płatniczym i udostępniona Tobie za pośrednictwem Konta Użytkownika lub poczty elektronicznej. Wystawienie Faktury może wymagać podania określonych Danych osobowych (zgodnie z definicją zawartą w Polityce prywatności) w celu zapewnienia zgodności z prawem lokalnym. Zwracamy uwagę, że Faktura prezentowana na Twoim Koncie Użytkownika może być niewystarczająca w świetle wymogów Twojego prawa lokalnego; w takim przypadku może być wykorzystywana wyłącznie w celach pro forma.

#ToTakieproste

Faktury za nasze usługi płatne będą dostępne na Twoim koncie użytkownika.

5.3. Automatyczne przedłużenie subskrypcji

Aby zapobiec przerwom w świadczeniu usług lub utracie usług, niektóre Usługi płatne obejmują domyślną opcję automatycznego przedłużania, w ramach której – jeśli nie wyłączysz opcji automatycznego przedłużania – takie Usługi płatne będą automatycznie przedłużane na koniec odnośnego okresu subskrypcji o kolejny okres równy pierwotnemu okresowi subskrypcji (z wyłączeniem okresów przedłużonych) i, o ile Użytkownik nie zostanie powiadomiony o tym fakcie, w tej samej cenie (chyba że wystąpią zmiany w Podatkach oraz z wyłączeniem wszelkich zniżek czy innych ofert promocyjnych przewidzianych dla nowych Użytkowników) („Przedłużenie Usług płatnych”). Przykładowo, jeśli pierwotny okres subskrypcji Usługi wynosi jeden miesiąc, za każdym razem zostanie przedłużony (jeżeli dotyczy) o jeden miesiąc. W związku z tym, jeżeli dotyczy, Wix podejmie próbę automatycznego obciążenia Cię obowiązującymi Opłatami, pobierając kwotę z Zapisanej karty w ciągu dwóch (2) tygodni przed rozpoczęciem takiego okresu. Jeśli próba pobrania od Ciebie należnych Opłat zakończy się niepowodzeniem, możemy według własnego uznania (jednak nie mamy takiego obowiązku) podjąć ponowną próbę w późniejszym terminie bądź zawiesić lub anulować Twoje Konto Użytkownika bez dalszego zawiadomienia. Jeśli opcja Przedłużenia Usług płatnych podlega rocznemu lub wieloletniemu okresowi subskrypcji, Wix dołoży starań, aby zawiadomić Cię o przedłużeniu takiej Usługi płatnej na co najmniej trzydzieści (30) dni przed datą przedłużenia.

Zawierając niniejszą Umowę i przedłużając usługę płatną, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Przedłużenie usług płatnych będzie następowało automatycznie, zgodnie z powyższymi warunkami, na co Użytkownik wyraża zgodę.

Możesz wyłączyć opcję automatycznego przedłużania Usług płatnych w dowolnym momencie poprzez swoje Konto Użytkownika lub Centrum Pomocy Wix.

Niektóre domeny podlegają innej polityce przedłużania określonej w Umowie rejestracji Niektóre domeny podlegają innej polityce przedłużania określonej w Umowie rejestracji domen. Niezależnie od powyższego, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za weryfikację i zapewnienie pomyślnego przedłużenia Usług Wix, z których korzystasz (niezależnie od tego czy takie Usługi Wix wykorzystują mechanizm automatycznego przedłużania). W związku z tym ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zakończenie świadczenia wcześniej zakupionych Usług Wix, w tym na skutek anulowania, niepobrania obowiązujących Opłat abonamentowych lub braku mechanizmu automatycznego przedłużania okresu subskrypcji Usług Wix. Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że nie przysługują Ci żadne roszczenia wobec Wix z tytułu zakończenia świadczenia Usług Wix lub Usług zewnętrznych z jakiejkolwiek przyczyny.

#ToTakieproste

Aby zapobiec utracie domeny lub przerwom w dostępności Twojej strony internetowej po upływie okresu subskrypcji, będziemy automatycznie przedłużać naszą usługę i obciążać Cię należnymi opłatami w regularnych odstępach czasu równych pierwotnemu okresowi subskrypcji, chyba że wyłączysz opcję automatycznego przedłużania. 

Niektóre usługi mogą nie być automatycznie przedłużane na skutek błędu lub celowo. Powinieneś upewnić się, że Twoje subskrypcje są przedłużane terminowo.

5.4. Gwarancja zwrotu pieniędzy

Jeśli nie jesteś zadowolony z Usług Wix, które podlegają Opłacie przez okres świadczenia lub subskrypcji i które stanowią Twój pierwszy zakup takiej usługi, możesz złożyć oświadczenie o anulowaniu z jakiejkolwiek przyczyny w terminie czternastu (14) dni od pierwszego zamówienia lub aktywacji takich Usług Wix („Zwrot kosztów” i „Okres zwrotu kosztów”). Zwrot kosztów ma zastosowanie wyłącznie do pierwszego zakupu usług Wix stanowiącego rozszerzenie darmowej strony internetowej poprzez zakup Planu Premium (zgodnie z ofertą na Stronie internetowej Wix). Zwrot kosztów nie ma zastosowania do dodatkowych zakupów, rozszerzeń, modyfikacji lub przedłużeń Usług Wix. Jeśli jesteś rezydentem jurysdykcji, w której obowiązuje wymóg dłuższego Okresu zwrotu kosztów, oczywiście chętnie dostosujemy się do takich wymogów zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami. Jeśli Wix otrzyma takie oświadczenie w Okresie zwrotu kosztów, Wix zwróci Ci kwotę, jaką zostałeś obciążony przez Wix z tytułu Usług Wix, w walucie pierwotnego obciążenia i odpowiednio je anuluje. Zwracamy uwagę, że kwota Zwrotu kosztów może różnić się od kwoty obciążenia ze względu na zmiany kursów walut i opłaty osób trzecich. Wix nie ponosi odpowiedzialności za różnice spowodowane zmianami kursów walut lub opłatami osób trzecich. Po Okresie zwrotu kosztów Opłaty nie podlegają zwrotowi ani anulowaniu. Ponadto jeśli uznamy, że oświadczenie o anulowaniu zostało złożone w złej wierze lub stanowiło bezprawną próbę uniknięcia obowiązku zapłaty za usługi, które faktycznie zostały wyświadczone, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Użytkownika, który złożył takie oświadczenie w stosunku do faktycznie wyświadczonych Usług Wix, w zakresie dozwolonym przez prawo.

 

Uwaga: Niektóre usługi zakupione w ramach lub za pośrednictwem Usług Wix mogą nie podlegać zwrotowi kosztów. Obejmują one Usługi zewnętrzne, takie jak domeny, narzędzia biznesowe i aplikacje. Warunki każdej zakupionej usługi lub aplikacji są określone na Stronie internetowej Wix bądź w ramach lub w trakcie procesu zakupu takich usług lub aplikacji. Jesteś zobowiązany do weryfikacji możliwości anulowania usługi przed jej zakupem. Wix nie zwraca kwot zapłaconych za Usługi płatne, aplikacje lub Usługi zewnętrzne niepodlegające zwrotowi kosztów. 

#ToTakieproste

Oferujemy 14-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy za pierwszy zakup miesięcznych lub rocznych usług płatnych. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z prawem.

Przed dokonaniem zakupu dokładnie zapoznaj się z warunkami każdej usługi, ponieważ niektóre z nich nie podlegają zwrotowi kosztów.

5.5. Księgowanie obciążenia zwrotnego (Chargebacks)

Jeśli w którymkolwiek momencie odnotujemy odmowę, obciążenie zwrotne lub odrzucenie obciążenia z tytułu należnych Opłat na Twoim koncie Wix („Obciążenie zwrotne”), zostanie to uznane za naruszenie Twoich zobowiązań płatniczych wynikających z niniejszych Warunków, a świadczenie Usług Wix może zostać automatycznie wstrzymane lub zakończone.

 

W przypadku Obciążenia zwrotnego Twoje Konto Użytkownika może zostać zablokowane bez opcji ponownego zakupu lub użytkowania, a wszelkie dane na takim Koncie Użytkownika, w tym wszelkie domeny, aplikacje i Usługi zewnętrzne mogą podlegać anulowaniu i Utracie przepustowości (zdefiniowanej w pkt. 6.3 poniżej).

 

Możliwość korzystania z Usług Wix nie zostanie przywrócona dopóki nie dokonasz ponownej subskrypcji takich Usług Wix i nie uregulujesz wszystkich obowiązujących Opłat, w tym wszelkich opłat i wydatków poniesionych przez Wix lub Usługi zewnętrzne z tytułu każdego Obciążenia zwrotnego (w tym Opłat za Usługi Wix wyświadczone przed Obciążeniem zwrotnym, opłat manipulacyjnych i opłat poniesionych przez podmiot przetwarzający płatności).

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących płatności na rzecz Wix zachęcamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta przed złożeniem dyspozycji Obciążenia zwrotnego lub odwrócenia płatności, aby zapobiec anulowaniu Usług Wix i zablokowaniu Twojego Konta Użytkownika oraz uniknąć bezzasadnego i uciążliwego Obciążenia zwrotnego, które może skutkować poniesieniem przez Ciebie obowiązujących Opłat oraz ponownego uiszczenia wszystkich Opłat mających zastosowanie do Usług Wix, które zakupiłeś (i w stosunku do których dokonałeś Obciążenia zwrotnego).

Zastrzegamy sobie prawo do kwestionowania wszelkich Obciążeń zwrotnych, w tym poprzez przekazanie odnośnemu operatorowi karty kredytowej lub instytucji finansowej wszelkich informacji i dokumentów stanowiących dowód na to, że Użytkownik odpowiedzialny za Obciążenie zwrotne faktycznie autoryzował transakcję i skorzystał z usług wyświadczonych po dokonaniu autoryzacji.

#ToTakieproste

Obciążenia zwrotne mogą spowodować anulowanie Twojego konta, dlatego zalecamy ich unikanie.

Przed złożeniem dyspozycji obciążenia zwrotnego skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowe opłaty, straty i wydatki wynikające z obciążenia zwrotnego.

6. Anulowanie
6.1. Anulowanie przez Użytkownika

Możesz zaprzestać korzystania z Twojego Konta Użytkownika lub Usług Wix i zażądać ich anulowania w dowolnym momencie zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Usługach Wix. Datą i godziną wejścia w życie takiego anulowania jest data i godzina zakończenia procesu anulowania w Usługach Wix; w przypadku anulowania Usług płatnych datą wejścia w życie anulowania jest koniec okresu subskrypcji takich Usług płatnych.

 

Niezależnie od powyższego, w przypadku subskrypcji Przedłużenia Usług płatnych subskrypcja zostanie anulowana dopiero po upływie okresu, za który dokonano już płatności. Zwracamy uwagę, że proces anulowania może potrwać kilka dni; aby uniknąć kolejnego automatycznego przedłużenia subskrypcji i naliczenia opłaty, wniosek o anulowanie należy złożyć co najmniej czternaście (14) dni przed upływem bieżącego okresu świadczenia usługi.

by uzyskać więcej informacji na temat anulowania Usług płatnych, odwiedź Centrum Pomocy Wix.

#ToTakieproste

Możesz anulować swoje konto lub usługi w dowolnym momencie. Po przetworzeniu Twojego wniosku o anulowanie nie będziesz obciążany opłatami za dodatkowe przedłużenia subskrypcji.

6.2. Anulowanie przez Wix

Nieprzestrzeganie Warunków Wix lub nieuiszczenie należnych Opłat uprawnia Wix do zawieszenia (do momentu uregulowania wszystkich płatności) lub anulowania Twojego Konta Użytkownika i Platformy Użytkownika (lub określonych funkcjonalności) oraz świadczenia odnośnych Usług Wix (np. Usług płatnych) lub Usług zewnętrznych na Twoją rzecz.

#ToTakieproste

Jeśli naruszysz niniejsze warunki lub nie dokonasz płatności w wymaganym terminie, możemy zawiesić lub anulować Twoje konto.

6.3. Utrata danych, treści i przepustowości

Anulowanie Twojego Konta Użytkownika bądź Usług Wix lub Usług zewnętrznych dotyczących Twojego Konta Użytkownika (na Twój wniosek lub według uznania Wix) może spowodować utratę niektórych treści, funkcjonalności lub przepustowości Twojego Konta Użytkownika, w tym Treści Użytkownika, danych Użytkowników końcowych i innych przechowywanych na nim danych, w tym rezerwacji lub rejestracji domeny w ramach Usług („Utrata przepustowości”). Wix nie ponosi żadnej odpowiedzialności za taką Utratę przepustowości ani nie odpowiada za tworzenie kopii zapasowych Twojego Konta Użytkownika, Treści Użytkownika i danych Użytkowników końcowych. Zwracamy uwagę, że do reaktywacji Konta Użytkownika lub Usług Wix po ich anulowaniu mogą mieć zastosowanie dodatkowe Opłaty ustalone przez Wix według własnego uznania.

#ToTakieproste

Anulowanie Twojego konta lub usług może skutkować utratą treści i danych. Jesteś odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych swoich danych i materiałów.

7. E-commerce
7.1. Informacje ogólne

Usługi Wix obejmują także pewne funkcjonalności umożliwiające sprzedaż towarów, treści, mediów i usług za pośrednictwem Platformy Użytkownika („Produkty Użytkownika”, łącznie – „e-commerce”).

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Produkty Użytkownika, czynności z zakresu
e-commerce, promocje i związane z nimi Treści zawarte lub wzmiankowane na Twojej Platformie Użytkownika, a także za przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących w tym zakresie. My jedynie dostarczamy platformę, za pomocą której możesz zarządzać swoimi czynnościami z zakresu e-commerce. Nie jesteśmy zaangażowani w Twoje stosunki lub jakiekolwiek transakcje z faktycznymi lub potencjalnymi nabywcami Twoich Produktów Użytkownika.

Kiedy ktoś nabędzie Twoje Produkty Użytkownika, płatności za taką transakcję zostaną przetworzone przez Płatności Wix lub zewnętrznego dostawcę usług płatniczych („Dostawcy usług płatniczych”).

#ToTakieproste

Możesz korzystać z naszych usług do sprzedaży Twoich produktów, treści i usług online.

Wix może automatycznie połączyć Cię z Płatnościami Wix, by umożliwić zaakceptowanie płatności od Twoich klientów

Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie podejmowane przez Ciebie działania sprzedażowe, w tym za Twoje stosunki z klientami i dostawcami usług płatniczych.

7.2. Dostawcy usług płatniczych

Po zakupie określonych Planów Premium (oferowanych na Stronie Wix), w zależności od Twojej lokalizacji, Wix może automatycznie połączyć Cię z Twoim kontem Płatności Wix, aby umożliwić przyjmowanie płatności od Twoich klientów. Wypłata z takiego konta jest możliwa po zakończeniu przez Użytkownika procesu rejestracji Płatności Wix. Takie konto Płatności Wix będzie podlegało Regulaminowi Wix Payments, które są niniejszym włączone przez odniesienie. Należy przeczytać takie Warunki przed opublikowaniem swojej strony i przyjęciem płatności. Każde konto połączone z innymi Dostawcami usług płatniczych będzie podlegało Regulaminowi ustanowionemu przez takiego Dostawcę usług płatniczych. Wix nie jest stroną ani w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za relacje Użytkownika z takimi Dostawcami usług płatniczych ani za działania którejkolwiek z wymienionych stron. Przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na to, by Płatności Wix (jeśli są dostępne w jego kraju) były domyślnym Dostawcą usług płatniczych. Jeśli nie chcesz korzystać z Płatności Wix lub jakiegokolwiek innego Dostawcy usług płatniczych, ponosisz odpowiedzialność za dezaktywację takich usług.

#ToTakieproste

Możemy pobierać opłaty serwisowe za bilety na wydarzenia sprzedawane za pośrednictwem Twojej strony.

7.3. Wydarzenia

W zależności od Twojego planu Wix może pobierać od Ciebie opłaty serwisowe za bilety na wydarzenia sprzedawane za pośrednictwem Twojej strony. Niniejszym wyrażasz zgodę na uiszczenie takich opłat, zgodnie z wymogami Wix, i upoważniasz Wix, by umożliwił swoim partnerom zajmującym się przetwarzaniem płatności lub Twojemu Dostawcy usług płatniczych odliczenie takich opłat od Twoich transakcji, lub do pobrania takich opłat w inny sposób.

7.4. Zapewnienia i oświadczenia dotyczące e-commerce

Korzystając z naszych funkcjonalności e-commerce, potwierdzasz, oświadczasz i zapewniasz, że:

Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Podatki i opłaty związane z Twoimi czynnościami z zakresu e-commerce w tym wszelkie Podatki dotyczące kupna lub sprzedaży Produktów Użytkownika, a także za pobieranie, zgłaszanie i przekazywanie prawidłowych kwot właściwym organom lub informowanie o tym Twoich Użytkowników końcowych i doręczanie im należycie wystawionych faktur zgodnie z wymogami prawnymi.

Wszelkie podatki wskazywane przez funkcjonalności e-commerce dostarczane Tobie przez Wix mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie można się na nich opierać w żaden sposób;

Ponosisz odpowiedzialność za zamówienia i dostawy Twoich Produktów Użytkownika i za dostarczenie ich w sposób bezpieczny i profesjonalny, zgodnie ze standardami branżowymi, a także za wszystkie związane z tym koszty.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie składane przez Ciebie oświadczenia i obietnice oraz za wszelką pomoc, gwarancje i wsparcie dotyczące Produktów Użytkownika, a także za umieszczenie na Twojej Platformie Użytkownika prawdziwych danych kontaktowych dla celów pytań, reklamacji i roszczeń.

Nie możesz oferować lub sprzedawać Produktów Użytkownika ani dostarczać informacji, Treści lub materiałów dotyczących Produktów Użytkownika, które można uznać za niebezpieczne, podrabiane, kradzione, oszukańcze, obraźliwe lub stanowiące nadużycie; których sprzedaż, dystrybucja lub użytkowanie są zakazane; lub które z innych względów są niezgodne z obowiązującymi przepisami, w tym w zakresie praw konsumentów, praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności, bezpieczeństwa produktów, regulacji i sankcji handlowych, wsparcia, utrzymania i eksportu.

Wix może, w dowolnym momencie i według własnego uznania, zawiesić, zablokować dostęp lub usunąć Twoją Platformę Użytkownika lub Produkty Użytkownika – niezależnie od tego czy w danym momencie są one wbudowane w Platformę Użytkownika, opublikowane na Stronie Użytkownika lub też stanowią część Strony Użytkownika – bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie lub Użytkowników końcowych, w tym za wynikającą stąd Utratę przepustowości.

7.5. Apple Pay

Z zastrzeżeniem ograniczeń terytorialnych, możesz akceptować płatności za pomocą Apple Pay. Korzystając z Apple Pay, akceptujesz Regulamin platformy Apple Pay dla sprzedawców internetowych, który może być okresowo zmieniany przez Apple. Możemy aktywować Twoje konto Apple Pay w Twoim imieniu. W przeciwnym razie musisz aktywować swoje konto Apple Pay za pośrednictwem pulpitu swojego konta użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby Twoje konto Apple Pay było aktywne, musisz je dezaktywować. Dla uniknięcia wątpliwości Apple Pay jest usługą podmiotu zewnętrznego zgodnie z definicją w Sekcji 9 poniżej.

8. Usługi wideo

W ramach Usług Wix Wix może świadczyć usługi wideo (takie jak Wideo Wix czy Galeria Wix Pro) służące do zarządzania nagraniami wideo na Platformach Użytkowników („Usługi wideo”).

Korzystanie z usług wideo w odniesieniu do Twojej Platformy Użytkownika może wymagać posiadania licencji MPEG–LA na korzystanie z określonych patentów („Licencja”).  Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za decyzję o tym, czy Twoja działalność wymaga Licencji, oraz za uzyskanie Licencji. Informacje na temat Licencji można uzyskać od MPEG LA L.L.C. na stronie: http://www.mpegla.com.

Obok postanowień pkt. 13 niniejszego Regulaminu i bez ograniczenia odpowiedzialności, zwalniasz Wix, jej kadrę zarządzającą, dyrektorów, akcjonariuszy, pracowników, współpracowników i agentów z odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód, kosztów, zobowiązań, strat, długów i wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z naruszenia lub niewłaściwego wykorzystywania puli patentów konsorcjum MPEG-LA.

Jeśli potrzebujesz planu szerszego niż nasze plany standardowe, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta pod adresem: contactvideo@wix.com.

#ToTakieproste

Korzystanie z niektórych Usług Wideo Wix może wymagać licencji na korzystanie z określonych patentów. Jesteś zobowiązany do weryfikacji istnienia obowiązku uzyskania takiej licencji.

Niektóre czynności dotyczące wykorzystywania wideo online mogą wymagać uzyskania licencji. Ponosisz odpowiedzialność za weryfikację istnienia takiego wymogu i uzyskanie licencji, jeśli jest wymagana.

9. Usługi zewnętrzne

Usługi Wix umożliwiają angażowanie i zamawianie określonych usług, produktów i narzędzi zewnętrznych służących do doskonalenia Twojej Platformy Użytkownika i podnoszenia jakości ogólnego doświadczenia użytkownika, w tym m.in. rejestratorów domen, od których możesz nabyć domenę dla Twojej Strony Użytkownika, aplikacje i widgety zewnętrzne oferowane za pośrednictwem Strony internetowej Wix (w tym na Wix App Market), zewnętrzne Treści licencjonowane, usługi dystrybucji mediów, Dostawców płatności
e-commerce, sprzedawców produktów materialnych, zewnętrznych projektantów, którzy mogą pomagać Ci w tworzeniu Platformy Użytkownika itd. (łącznie „Usługi zewnętrzne”).

 

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że niezależnie od sposobu, w jaki Usługi zewnętrzne mogą być Tobie oferowane (powiązane lub zintegrowane z określonymi Usługami Wix, oferowane odrębnie przez Wix lub osoby certyfikowane lub autoryzowane przez Wix lub w inny sposób oferowane w Usługach Wix), Wix jedynie pełni rolę platformy pośredniczącej pomiędzy Tobą a takimi Usługami zewnętrznymi i w żaden sposób nie udziela im aprobaty ani nie ponosi za nie odpowiedzialności. Wix nie jest stroną interakcji lub transakcji pomiędzy Tobą a Usługami zewnętrznymi i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich monitorowanie.

Przyjmujesz do wiadomości, że takie usługi mogą wymagać uiszczenia dodatkowych kwot na rzecz Wix lub dostawców takich Usług zewnętrznych.

Korzystanie z takich Usług zewnętrznych odbywa się wyłącznie na Twoje ryzyko oraz odpowiedzialność i może podlegać warunkom prawnym i finansowym regulującym takie Usługi zewnętrzne, dlatego zaleca się zapoznanie się z takimi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z Usług zewnętrznych.

W przypadku korzystania z zewnętrznych usług, oprogramowania lub towarów i równoczesnego korzystania z naszych Usług, Użytkownik oświadcza, że przestrzega wszystkich odpowiednich warunków. Na przykład, jeśli Użytkownik korzysta z serwisu YouTube, jednocześnie korzystając z Usług Wix, musi stosować się do obowiązujących przepisów YouTube zamieszczonych na stronie https://www.youtube.com/t/terms?gl=PL oraz polityki prywatności zamieszczonej pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl w wersji obowiązującej w dniu korzystania z tych usług.

Chociaż mamy nadzieję, że unikniemy takich przypadków, Wix może, w dowolnym momencie i według własnego uznania, zawiesić, zablokować dostęp lub usunąć Usługi zewnętrzne z Twojego Konta Użytkownika, Platformy Użytkownika lub Usług Wix– niezależnie od tego czy w danym momencie są one wbudowane w Konto Użytkownika lub Platformę Użytkownika lub czy stanowią ich część – bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie lub Użytkowników końcowych.

#ToTakieproste

Nasze usługi umożliwiają Ci korzystanie z różnych usług i narzędzi osób trzecich, które nie są z nami powiązane.

 

Ponieważ pełnimy rolę jedynie platformy pośredniczącej pomiędzy Tobą a takimi osobami, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje stosunki z nimi.

 

Możemy usunąć usługi w dowolnym momencie, co może wpłynąć na Twoją stronę internetową, konto użytkownika lub ogólne doświadczenie.

10. Wix Logo Maker

W ramach Usług Wix umożliwiamy Ci wzmocnienie wizerunku Twojej marki poprzez stworzenie własnego spersonalizowanego logo biznesowego („Logo Wix”) za pomocą narzędzia Wix Logo Builder. Korzystanie z Wix Logo Maker podlega dodatkowym warunkom dostępnym pod adresem: https://pl.wix.com/about/logo-terms-of-use. Warunki te mają charakter dodatkowy i nie zastępują Warunków Wix, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

#ToTakieproste

Upewnij się, że zapoznałeś się z dodatkowymi warunkami dotyczącymi Wix Logo Builder, które mają charakter dodatkowy wobec naszych ogólnych warunków.

11. Niewłaściwe postępowanie i prawa autorskie
11.1. Niewłaściwe postępowanie i nadużycia

Korzystając z Usług Wix, możesz być narażony na ekspozycję Platform Użytkowników, Treści Użytkowników lub Usług zewnętrznych pochodzących z wielu różnych źródeł, które mogą być niedokładne, obraźliwe, budzące sprzeciw lub niezgodne z prawem. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw i środków ochrony prawnej (zarówno wynikających z przepisów prawa, jak i zasad słuszności), jakie przysługują lub mogą Ci przysługiwać wobec Wix w tym zakresie.

 

Jeśli uważasz, że Użytkownik lub Usługi zewnętrzne działali w sposób nieodpowiedni lub w inny sposób niewłaściwie korzystali z Usług Wix, niezwłocznie poinformuj nas o tym za pośrednictwem tego formularza. Potwierdzasz, że Twoje zgłoszenie nie nakłada żadnej odpowiedzialności na Wix i że Wix może rozpatrzyć takie zgłoszenie i podjąć działania na jego podstawie, powstrzymać się od podejmowania działań lub wymagać dodatkowych informacji lub dokumentów przed podjęciem działań według własnego uznania.

#ToTakieproste

Jeśli jesteś świadkiem lub ofiarą niewłaściwego postępowania lub nadużycia, jakiego dopuszcza się osoba korzystająca z naszych usług, poinformuj nas o tym.

11.2. Prawa autorskie

Wix działa zgodnie ze swoją interpretacją Ustawy o prawach autorskich w cyfrowym tysiącleciu (Digital Millennium Copyright Act) („DMCA”). Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana lub wykorzystana w inny sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, możesz zawiadomić nas o tym za pomocą tego formularza, lub w inny sposób udzielić następujących informacji w formie pisemnej naszemu Agentowi ds. praw autorskich: (1) dane kontaktowe osoby upoważnionej do podejmowania działań w imieniu właściciela praw autorskich; (2) opis utworu, do którego prawa autorskie zostały Twoim zdaniem naruszone; (3) opis materiału, który Twoim zdaniem narusza prawa autorskie lub stanowi przedmiot działań naruszających prawa autorskie i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, oraz informacje pozwalające Wix na zlokalizowanie materiału (w tym adres URL); (4) oświadczenie o przekonaniu w dobrej wierze, iż wykorzystywanie materiału w sposób określony w skardze nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich lub jego agenta ani dozwolone przez prawo; oraz (5) oświadczenie stwierdzające, że informacje przedstawione w zgłoszeniu są dokładne i że, pod rygorem odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy, jesteś właścicielem praw autorskich lub że jesteś upoważniony do podejmowania działań w imieniu właściciela praw autorskich, które rzekomo zostały naruszone.

 

Adres Agenta Wix ds. praw autorskich:

 

Wix.com Inc.

 

500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA.

 

Dw: Copyright Agent

 

Numer telefonu: 1-415-358-0857 | Faks: 1-415-358-0884

 

E-mail: abuse@wix.com

 

Jeśli Wix otrzyma zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich dotyczącym Twojego Konta Użytkownika lub Platformy Użytkownika, może anulować Twoje Konto Użytkownika, zamknąć Twoją Platformę Użytkownika lub usunąć dowolne Treści, według własnego uznania i za uprzednim zawiadomieniem lub bez uprzedniego zawiadomienia. W takim przypadku możesz złożyć odpowiednie zgłoszenie wzajemne, zgodnie z art. 512 DMCA, które musi zawierać: (1) Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz podpis fizyczny lub elektroniczny; (2) oznaczenie materiału i jego lokalizacji przed usunięciem; (3) oświadczenie stwierdzające, pod rygorem odpowiedzialności za zeznanie nieprawdy, że materiał został usunięty przez pomyłkę lub na skutek błędnej identyfikacji; (4) Twoją akceptację odpowiedniego organu sądowego; oraz (5) wszelkie inne informacje wymagane na mocy przepisów DMCA. Wszelkie zgłoszenia składane na podstawie niniejszego pkt. 9 mogą zostać uznane za zaakceptowane, obowiązujące i zgodne z DMCA, według własnego zasadnego uznania Wix. Wix zastrzega sobie prawo do zawiadomienia osoby lub podmiotu składającego zawiadomienie o takim zgłoszeniu wzajemnym i do podania im wszelkich zawartych w nim danych.

#ToTakieProste

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób.

Jeśli Twoje utwory zostały niewłaściwie wykorzystane przez naszych użytkowników, poinformuj nas o tym, podając wszelkie niezbędne informacje, a my zajmiemy się sprawą zgodnie z DMCA.

Jeśli otrzymamy zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich dotyczące Twojej strony internetowej lub treści, możemy usunąć lub anulować Twoją stronę internetową i konto.

12. Wyłączenie gwarancji

Usługi Wix świadczymy na zasadzie „takie jakie są”, „ze wszystkimi wadami” i „takie jakie są dostępne”, bez udzielania jakichkolwiek gwarancji, w tym dorozumianych rękojmi lub gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu, fachowości, braku naruszeń lub jakichkolwiek innych gwarancji – w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. W szczególności nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że Usługi Wix (lub ich części, funkcjonalności lub Treści) są (lub w jakimkolwiek momencie będą) kompletne, dokładne, spełniające określone wymogi jakościowe, niezawodne lub bezpieczne w jakikolwiek sposób, odpowiednie lub kompatybilne z Twoimi działaniami, urządzeniami, systemami operacyjnymi, przeglądarkami, oprogramowaniem lub narzędziami lub zgodne z przepisami mającymi zastosowanie do Ciebie lub Twoich Użytkowników końcowych (w tym w jakiejkolwiek jurysdykcji będącej miejscem Twojej działalności) ani że ich funkcjonowanie będzie wolne od wirusów, robaków lub innych szkodliwych komponentów bądź ograniczeń programowych. Ponadto nie udzielamy aprobaty dla żadnego podmiotu, produktu lub usługi (w tym dla Usług zewnętrznych) wzmiankowanych lub udostępnianych za pośrednictwem Usług Wix, dlatego przed skorzystaniem z nich lub przed nawiązaniem z nimi stosunków należy dokonać ich weryfikacji.

Wix może, według własnego uznania (jednak nie ma takiego obowiązku), przeglądać, monitorować lub edytować Platformy Użytkowników lub Treści Użytkowników w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny, po uprzednim zawiadomieniu lub bez takiego zawiadomienia.

Niezależnie od powyższego, w żadnym wypadku Wix nie zostanie uznana za „podmiot publikujący” jakiekolwiek Treści Użytkownika, w żaden sposób nie udziela aprobaty dla Treści Użytkownika ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczane, publikowane lub udostępniane przez Użytkownika lub inne osoby w ramach lub za pośrednictwem Usług Wix, za ich wykorzystywanie przez jakiekolwiek osoby, za ich utratę, usunięcie lub uszkodzenie ani za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub wydatki poniesione przez Ciebie lub inne osoby na skutek publikacji Treści Użytkownika, dostępu do Treści Użytkownika lub działaniu w oparciu o Treści Użytkownika lub w związku z taką publikacją, dostępem lub działaniem. Ponadto Wix nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, zniesławienia, oszczerstwa, nieprawdę, obsceniczność, pornografię, podżeganie ani za jakiekolwiek inne niezgodne z prawem lub stanowiące naruszenie Treści Użytkownika, z jakimi Ty lub inne osoby możecie się spotkać.

Przyjmujesz do wiadomości, że korzystanie z Usług Wix lub łączenie się bądź zawieranie transakcji z Usługami zewnętrznymi za pośrednictwem Usług Wix lub w związku z nimi wiąże się z ryzykiem, że Wix nie może zagwarantować i nie gwarantuje określonych rezultatów takiego użytku lub interakcji, i że niniejszym przyjmujesz wszelkie ryzyko, zobowiązania lub szkody wynikające z takich interakcji. Ryzyko, o którym mowa powyżej, może obejmować m.in. niezgodne z prawdą informacje o Usługach zewnętrznych lub Treściach licencjonowanych, naruszenie gwarancji lub umowy, naruszenie praw i wynikające stąd roszczenia.

Wix nie zaleca wykorzystywania Usług Wix do przechowywania treści osobistych, nie jest zobowiązana do ich zabezpieczenia lub zapewnienia integralności ani nie ponosi ryzyka naruszenia lub uszkodzenia takich treści.

Zwracamy uwagę, że niektóre Usługi Wix są obecnie oferowane w wersji BETA i poddawane testom BETA. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Usługi Wix wciąż mogą zawierać błędy oprogramowania, ulegać zakłóceniom i nie funkcjonować zgodnie z założeniami i zamiarem twórców. Korzystanie z Usług Wix w fazie BETA oznacza zgodę na uczestnictwo w testach BETA Usług Wix.

#ToTakieproste

Nie udzielamy żadnych gwarancji dla naszych usług, w tym w zakresie ich jakości, rzetelności, bezpieczeństwa, kompatybilności i warunków.

Możemy monitorować i edytować Twoją stronę internetową i treści.

Jednakże nie jesteśmy uznawani za „podmiot publikujący” Twoje treści, nie udzielamy aprobaty dla Twoich treści i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści wykorzystywane przez Ciebie lub inne osoby.

Korzystanie z usług naszych lub innych osób wiąże się z ryzykiem. Akceptujesz to ryzyko.

Niektóre z naszych usług wciąż znajdują się w fazie BETA i mogą zawierać błędy lub ulegać zakłóceniom.

13. Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo w każdej z właściwych jurysdykcji, Wix, jej kadra zarządzająca, dyrektorzy, akcjonariusze, pracownicy, współpracownicy lub agenci nie ponoszą wobec Ciebie odpowiedzialności z tytułu odszkodowania retorsyjnego ani odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, poboczne, szczególne, następcze, w tym szkody wynikające z (1) błędów lub nieścisłości w jakichkolwiek treściach; (2) szkód osobowych lub majątkowych dotyczących korzystania przez Ciebie z Usług Wix; (3) nieautoryzowanego dostępu do lub użytku naszych serwerów bądź danych osobowych lub innych danych na nich przechowywanych; (4) zakłóceń lub przerwania transmisji danych do lub z Usług Wix; (5) użytku lub wyświetlania jakichkolwiek Treści lub Treści Użytkowników zamieszczanych, przesyłanych pocztą elektroniczną, transmitowanych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem Usług Wix lub w związku z nimi; (6) zdarzeń, na które Wix nie ma wpływu, w tym awarii Internetu, awarii sprzętu, przerw w dostawie energii elektrycznej, strajków, sporów pracowniczych, zamieszek, powstań, niepokojów społecznych, niedoborów siły roboczej lub materiałów, pożarów, powodzi, burz, trzęsień ziemi, wybuchów, działania żywiołów, wojny, terroryzmu, starć międzygalaktycznych, działań władz państwowych, decyzji lub orzeczeń sądów, agencji lub trybunałów lub zaniechań osób trzecich; lub (7) utraty możliwości użytkowania, danych, zysków, wartości firmy lub innych strat niematerialnych wynikających z korzystania lub braku możliwości korzystania ze wszystkich lub z części Usług Wix.

 

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że powyższe ograniczenia odpowiedzialności stanowią uzgodniony przydział ryzyka stanowiący część wynagrodzenia za usługi Wix świadczone na Twoją rzecz i że ograniczenia te mają zastosowanie nawet jeżeli Wix poinformowano o możliwości wystąpienia takiej odpowiedzialności.

#ToTakieproste

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, nie ponosimy odpowiedzialności odszkodowawczej.

14. Odszkodowanie

Zobowiązujesz się zwolnić Wix, jej kadrę zarządzającą, dyrektorów, akcjonariuszy, pracowników, współpracowników i agentów z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, strat, zobowiązań, kosztów, długów i wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z: (1) naruszenia przez Ciebie niniejszego Regulaminu lub jakichkolwiek innych Warunków Wix; (2) naruszenia przez Ciebie praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw dostępu, praw majątkowych lub prawa do prywatności spowodowanych przez Twoją Platformę Użytkownika lub Treści Użytkownika lub korzystanie przez Ciebie z Usług Wix, w tym m.in. działania Usług Wix podejmowane w Twoim imieniu; lub (3) wszelkich innych roszczeń dotyczących wyrządzenia szkód osobie trzeciej przez Twoją Platformę Użytkownika lub Treści Użytkownika.

#ToTakieproste

Jeśli zostaniemy pozwani lub poniesiemy innego rodzaju szkodę na skutek Twoich działań, poniesiesz wszystkie związane z tym koszty i odszkodowania.

15. Postanowienia ogólne
15.1. Zmiany i aktualizacje

Wix zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub wypowiedzenia Usług Wix (lub ich funkcjonalności bądź ich ceny) lub anulowania Twojego dostępu do dowolnych Usług Wix (w tym usunięcia materiałów stworzonych przez Ciebie w związku z Usługami Wix) z dowolnej przyczyny lub do zmiany Warunków Wix za uprzednim zawiadomieniem lub bez uprzedniego zawiadomienia, w dowolnym momencie i w dowolny sposób. Akceptujesz, że Wix nie ponosi wobec Ciebie lub osób trzecich odpowiedzialności za zmianę, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług Wix. Jeśli zmiany będą wiązały się z dodatkowymi Opłatami, poinformujemy Cię o nich przed wprowadzeniem takich zmian. Jeśli nie uregulujesz lub odmówisz uregulowania takich Opłat, możemy (według własnego uznania) anulować Twoje Konto Użytkownika (zgodnie z wyjaśnieniem w pkt. 6 powyżej), kontynuować świadczenie Usług Wix bez wprowadzania zmian lub zaoferować Ci Usługi alternatywne.

#ToTakieproste

Możemy dokonywać zmian naszych usług lub niniejszych warunków w dowolnym momencie.

15.2. Prawo właściwe i jurysdykcja; zrzeczenie się prawa do wystąpienia z powództwem zbiorowym

Warunki, prawa i środki ochrony prawnej, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a także wszelkie roszczenia i spory dotyczące niniejszego Regulaminu lub Usług Wix, ich interpretacja, wykonanie, naruszenie, wypowiedzenie lub ważność, stosunki wynikające z lub nawiązane na podstawie Warunków Wix oraz wszelkie związane z nimi transakcje lub zakupy podlegają w każdym aspekcie wyłącznie wewnętrznemu prawu materialnemu Izraela, z wyłączeniem norm kolizyjnych w nim zawartych.

 

Wszelkie takie roszczenia i spory podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w Tel Awiwie w Izraelu, której niniejszym się poddajesz. Niniejszym w sposób wyraźny wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, wszelkie spory pomiędzy Tobą a Wix będą rozstrzygane indywidualnie i nie masz prawa do wystąpienia z powództwem wobec Wix w charakterze powoda lub współpowoda na podstawie pozwu zbiorowego, skonsolidowanego lub reprezentatywnego (lub w innym postępowaniu prowadzonym przez grupę lub przez przedstawicieli w imieniu innych osób).

Niezależnie od wszelkich odmiennych postanowień niniejszego pkt. 14.2, jeśli znajdujesz się na terytorium Stanów Zjednoczonych, (i) wszystkie aspekty transakcji płatniczej pomiędzy Tobą a Wix przewidzianej w pkt. 5 będą podlegały jurysdykcji stanu Nowy Jork, z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w przepisach stanowych; oraz (ii) wszelkie roszczenia i spory dotyczące transakcji płatniczej przewidzianej w pkt. 5 będą przedkładane do rozstrzygnięcia i rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork, na co niniejszym wyrażasz zgodę.

#ToTakieproste

Niniejsze warunki oraz nasz stosunek podlegają prawu izraelskiemu. Wszelkie spory pomiędzy nami mogą być rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Tel Awiwie w Izraelu.

15.3. Zawiadomienia

Możemy doręczać Ci zawiadomienia za pomocą następujących metod: (1) za pośrednictwem Usług Wix, w tym za pomocą baneru lub okienka pop-up na Stronie internetowej Wix, Koncie Użytkownika lub w innym miejscu; (2) pocztą elektroniczną na podany nam adres e-mail; lub (3) za pomocą innych środków, w tym z wykorzystaniem podanego nam numeru telefonicznego lub adresu fizycznego. Zawiadomienie doręczone Użytkownikowi uznaje się za skuteczne po upływie dwudziestu czterech (24) godzin po jego publikacji lub wysyłce za pomocą powyższych metod, o ile nie wskazano inaczej w treści zawiadomienia.

#ToTakieproste

Możemy doręczać Ci zawiadomienia za pośrednictwem naszych usług, poczty elektronicznej lub innych podanych nam metod kontaktu.

15.4. Charakter relacji

Warunki Wix i korzystanie przez Ciebie z Usług Wix nie ustanawiają spółki osobowej, wspólnego przedsięwzięcia typu „joint venture”, stosunku pracy, agencji lub franszyzy pomiędzy Tobą a Wix.

#ToTakieproste

Akceptacja niniejszych warunków i usług nie ustanawia spółki osobowej ani żadnego szczególnego stosunku pomiędzy nami.

15.5 Całość porozumienia

Niniejszy Regulamin, wraz z Warunkami Wix i wszelkimi innymi zawiadomieniami prawnymi lub zawiadomieniami o opłatach doręczanymi Tobie przez Wix, stanowią całość porozumienia pomiędzy Tobą a Wix w zakresie ich przedmiotu i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, porozumienia, obietnice, warunki, negocjacje, zobowiązania lub oświadczenia w formie ustnej lub pisemnej, jakie miały miejsce pomiędzy Tobą a Wix, w tym naszymi odnośnymi przedstawicielami, w odniesieniu do Usług Wix. Ponadto potwierdzasz, że akceptując Warunki Wix, nie działasz w oparciu o jakąkolwiek obietnicę, zachętę, oświadczenie, ujawnienie lub obowiązek informacyjny Wix.

#ToTakieproste

Niniejsze warunki (wraz z dodatkowymi warunkami) stanowią całość porozumienia pomiędzy nami.

15.6. Przeniesienie praw i obowiązków

Wix może przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków lub przenieść prawo własności Usług Wix lub Treści licencjonowanych na osobę trzecią bez Twojej zgody i bez wcześniejszego zawiadomienia. Użytkownik nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu bez uprzedniej pisemnej zgody Wix. Przeniesienie lub usiłowanie przeniesienia praw lub obowiązków bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Wix będzie bezskuteczne. W każdym przypadku przeniesienie praw i obowiązków na podstawie niniejszego pkt. 13.6 samo w sobie nie nadaje Wix ani Tobie prawa do anulowania Usług Wix lub Usług zewnętrznych.

#ToTakieproste

Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki na inne osoby. Ty możesz przenieść swoje prawa i obowiązki wyłącznie za naszą pisemną zgodą.

15.7. Rozdzielność postanowień i odstąpienie od wykonania praw

Jeśli którekolwiek postanowienie Warunków Wix zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiejkolwiek przyczyny, takie postanowienie zostanie wyłączone z zakresu Warunków Wix i nie będzie wpływać na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Odstąpienie od wykonania praw z tytułu naruszenia któregokolwiek z Warunków Wix przez drugą stronę nie stanowi odstąpienia od wykonania praw z tytułu wcześniejszego lub późniejszego naruszenia.

#ToTakieproste

Niniejsze warunki są niezależne od siebie, jeśli któryś z nich zostanie uznany za nieważny.

15.8. Interpretacja

Wszelkie nagłówki, śródtytuły, tytuły punktów zawarte w niniejszym dokumencie oraz wszelkie wyjaśnienia lub streszczenia zamieszczone w prawej kolumnie „#ToTakieProste” mają charakter wyłącznie informacyjny i w żaden sposób nie definiują ani nie wyjaśniają któregokolwiek z punktów lub postanowień niniejszego Regulaminu ani nie są w żaden sposób wiążące dla żadnej ze stron.

Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku angielskim i może zostać przetłumaczony na inne języki dla Twojej wygody. Możesz wybrać inną wersję językową, zmieniając ustawienia języka na Stronie internetowej Wix. W razie rozbieżności pomiędzy angielską wersją językową niniejszego Regulaminu a ich tłumaczeniem na inny język, angielska wersja językowa ma moc wiążącą

#ToTakieproste

Wyłącznie lewa kolumna ma moc wiążącą (prawa kolumna ma wyłącznie charakter wyjaśniający).

 

Tłumaczenia niniejszych warunków na język inny niż język angielski mają charakter wyłącznie informacyjny.

15.9. Kontakt z Działem Obsługi Klienta

Aby skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta, skorzystaj z jednej z poniższych opcji:

1.            Przejdź do Centrum Pomocy Wix na stronie: 
https://support.wix.com/pl/article/contacting-wix-support

2.            Wyślij wiadomość e-mail na adres: support@wix.com

#ToTakieproste

Masz jakieś pytania lub sugestie? Chętnie ich wysłuchamy!

bottom of page