top of page

Wix Logo Maker – Dodatkowe warunki korzystania

1. 

Z zastrzeżeniem wniesienia z góry określonych opłat za Logo Wix, będziesz mógł używać swojego Logo Wix w celach osobistych lub komercyjnych, zgodnie z poniższymi warunkami.

2. 

Korzystając z Wix Logo Maker, przyjmujesz do wiadomości, potwierdzasz, oświadczasz, zapewniasz i zobowiązujesz się, że:

2.1.

Ikony, czcionki, kolory i inne elementy designu oferowane za pośrednictwem Wix Logo Maker (łącznie „Elementy logo”) są udostępniane wszystkim użytkownikom Usług Wix w sposób niewyłączny. W związku z tym nie możemy zagwarantować, że Logo Wix nie będzie istotnie podobne do Logo Wix innych użytkowników lub nawet identyczne.

2.2. 

Jesteś zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów o prawach autorskich i znakach towarowych, zawiadomień i zasad i nie możesz wykorzystywać, kopiować, zwielokrotniać, modyfikować, dokonywać przekładu, publikować, nadawać, transmitować, dystrybuować, wykonywać, zamieszczać, wyświetlać, udzielać licencji lub sublicencji, wynajmować, wypożyczać, cedować, przekazywać w darowiźnie, sprzedawać ani w inny sposób przenosić lub dystrybuować w jakimkolwiek celu jakichkolwiek części Elementów logo w sposób naruszający prawa osób trzecich lub obowiązujące prawa, zasady lub regulacje. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie analizy due diligence w celu ustalenia, czy wykorzystywanie Logo Wix jest wolne od wszelkich niepożądanych roszczeń i czy nie narusza ono praw osób trzecich.

2.3. 

USŁUGI WIX LOGO MAKER I ELEMENTY LOGO SĄ UDOSTĘPNIANE „TAKIE, JAKIE SĄ”; „TAM, GDZIE SĄ”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH I ZNAKÓW TOWAROWYCH, ZGODNOŚCI Z PRAWEM, PRZYZWOITOŚCI LUB MOŻLIWOŚCI ZAREJESTROWANIA LUB WYKORZYSTYWANIA LOGO WIX JAKO ZNAKU TOWAROWEGO W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI.

2.4. 

Wix nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu odszkodowania retorsyjnego ani odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody bezpośrednie, pośrednie, poboczne, następcze poniesione na skutek: (i) wykorzystywania przez Ciebie jakichkolwiek Elementów logo; lub (ii) treści przekazywanych przez Ciebie w ramach Twojego Logo Wix, w tym dokładności i odpowiedniości wszelkich danych i treści przesłanych przez Ciebie podczas korzystania z Wix Logo Maker, w tym Twojej nazwy biznesowej, sloganu i innych szczegółów.

2.5. 

Użytkownik może, ale nie musi być w stanie zarejestrować lub używać logo Wix jako znaku handlowego, dlatego zalecamy konsultację z prawnikiem w sprawie dostępności Logo Wix do wykorzystywania lub rejestracji. Nie możesz kwestionować ważności, zgodności z prawem, wykorzystywania lub rejestracji jako znaku towarowego podobnego lub identycznego logo utworzonego lub wykorzystywanego przez innego użytkownika Wix Logo z zastosowaniem jakichkolwiek Elementów logo do jakichkolwiek towarów lub usług (w tym usług konkurencyjnych) i wyrażasz zgodę na rejestrację i wykorzystywanie takich logo przez innych użytkowników Wix Logo.

2.6. 

Nie możesz wykorzystywać Elementów logo wbudowanych w Twoje Logo Wix niezależnie od siebie; możesz wykorzystywać swoje Logo Wix wyłącznie jako całość, w postaci pobranej przez Ciebie po dokonaniu zakupu, z zastrzeżeniem uiszczenia Opłaty w pełnej wysokości.

2.7. 

Nie możesz tworzyć dzieł pochodnych ani zmienić swojego Logo Wix po dokonaniu zakupu i pobraniu Logo Wix.

2.8. 

Wszelkie zmiany wprowadzone w Logo Wix po dokonaniu zakupu spowodują utworzenie nowego logo, które należy ponownie zakupić oraz za które należy zapłacić.

2.9. 

Nie możesz kopiować ani wykorzystywać w inny sposób Elementów logo wyświetlonych Tobie w ramach Wix Logo Maker, których nie kupiłeś i za które nie uiściłeś Opłaty w pełnej wysokości.

2.10. 

Nie możesz wykorzystywać Wix Logo Maker do tworzenia Logo Wix, które mają charakter pornograficzny, seksualny, brutalny, obraźliwy, noszący znamiona nękania lub prześladowania, zniesławiający lub oszczerczy, w przypadku których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo wyrządzenia krzywdy lub szkody lub które zostały stworzone lub są wykorzystywane w celach niezgodnych z prawem.

2.11. 

Wykorzystywanie Wix Logo Maker do tworzenia Logo Wix o charakterze pornograficznym, seksualnym, brutalnym, obraźliwym, zastraszającym, oszczerczym lub przeznaczonym do jakichkolwiek nielegalnych celów, jest zabronione.

2.12. 

Upewnij się, że masz prawa do korzystania z przesłanych czcionek. Nie zapewniamy wsparcia w przypadku problemów z przesłanymi czcionkami.

3. 

Niezależnie od odmiennych postanowień naszych ogólnych Warunków korzystania, opłaty uiszczone za Logo Wix nie podlegają zwrotowi. Jeśli masz podstawy, by uważać, że zostałeś obciążony przez pomyłkę, wyślij pisemne zawiadomienie na adres: do Obsługi klienta w terminie 7 dni od zakupu i złóż wniosek o anulowanie opłaty za Logo Wix. Ocenimy, czy kwalifikujesz się do otrzymania zwrotu, według własnego uznania, pod warunkiem, że Twój wniosek o dokonanie zwrotu otrzymamy w terminie 7 dni od zakupu i że nie pobrałeś swojego Logo Wix.

4. 

Zwracamy uwagę, że po zakupie pakietu Logo Wix nie będziesz mógł rozszerzyć swojego pakietu, dlatego upewnij się, że wybierasz pakiet, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.

bottom of page