top of page

Raport Przejrzystości

Przejrzystość jest kluczowym składnikiem budującym zaufanie.

Z tego powodu firma Wix zaczęła publikować coroczny „Raport Przejrzystości” z odpowiednimi informacjami o rządowych i innych uzasadnionych żądaniach dotyczących danych naszych użytkowników.

 

Jak określono w Polityce Prywatności Wix, możemy ujawnić informacje o naszym użytkowniku lub w inny sposób umożliwić dostęp do takich informacji na podstawie żądania prawnego, takiego jak wezwanie sądowe, postępowanie prawne, nakaz przeszukania, nakaz sądowy lub zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli jesteśmy należycie przekonani, że prawo tego od nas wymaga, z powiadomieniem lub bez powiadomienia użytkownika.

Wix otrzymuje prośby o udostępnienie różnych kategorii danych na temat swoich użytkowników od rządów Stanów Zjednoczonych i innych krajów, sądów i osób zaangażowanych w procesy cywilne. Jesteśmy głęboko przekonani, że powinniśmy zachować równowagę między naszą odpowiedzialnością za poszanowanie prawa naszych klientów do prywatności, a naszymi prawnymi zobowiązaniami do ujawniania danych klientów.


Odpowiadając na każde żądanie rządu lub inne uzasadnione żądanie, firma Wix sprawdzi i upewni się co do jego słuszności prawnej, i jeśli okaże się, że jest zobowiązana do ujawnienia danych użytkownika, odpowiemy zgodnie z obowiązującym prawem (w tym zgodnie z federalną ustawą Stanów Zjednoczonych o przechowywaniu informacji [Stored Communications Act] i tak dokładnie, jak to możliwe.

Wymagania postępowań prawnych w Stanach Zjednoczonych

  • Ujawniamy zapisy dotyczące konta wyłącznie zgodnie z naszymi warunkami świadczenia usług i obowiązującym prawem, w tym federalną ustawą Stored Communications Act („SCA”), Art. 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, ustępy 2701–2712. Według prawa Stanów Zjednoczonych:

○​

Ważne wezwanie sądowe wydane w związku z oficjalnym dochodzeniem karnym jest niezbędne do zobowiązania do ujawnienia podstawowych danych dotyczących użytkowników (określonych w Art. 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, ustęp 2703(c)(2)), które mogą obejmować: imię i nazwisko, staż pracy, informacje o karcie kredytowej, adres(-y) e-mail oraz adres(-y) IP ostatniego logowania/wylogowania, jeśli są dostępne.

○​

Nakaz sądowy wydany na podstawie Art. 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych. Ustęp 2703(d) jest niezbędny do zobowiązania do ujawnienia niektórych zapisów lub innych informacji dotyczących konta, z wyłączeniem treści komunikatów, które mogą zawierać nagłówki wiadomości i adresy IP, oprócz podstawowych danych użytkownika określonych powyżej.

○​

Zobowiązanie do ujawnienia przechowywanej zawartości dowolnego konta, która może obejmować wiadomości, zdjęcia, filmy, posty na osi czasu i informacje o lokalizacji wymaga przestawienia nakazu przeszukania, wydanego zgodnie z procedurami opisanymi w Federalnym Regulaminie Postępowania Karnego lub równoważnymi procedurami stanowymi, z podaniem prawdopodobnej przyczyny.

Wymagania międzynarodowych postępowań prawnych

Ujawniamy dane dotyczące konta wyłącznie zgodnie z naszymi warunkami świadczenia usług i obowiązującym prawem. Organy ścigania są zobowiązane do przesłania nam wniosku wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski, podając podstawę prawną zgodnie z lokalnymi przepisami.

 

Żądania nadzwyczajne

W sytuacjach związanych z wystąpieniem bezpośredniej krzywdy, ryzyka śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała jakiejkolwiek osoby oraz wymagających bezzwłocznego ujawnienia informacji, funkcjonariusz organów ścigania może złożyć wniosek za pośrednictwem adresu e-mail: abuse@wix.com. Uwaga: nie będziemy sprawdzać wnioski złożonych przez osoby niebędące funkcjonariuszami organów ścigania ani odpowiadać na nie. Osoby, które są świadome sytuacji zagrożenia, powinny natychmiast i bezpośrednio skontaktować się z lokalnymi organami ścigania.

 

Bezpieczeństwo dzieci

Wszystkie przypadki wykorzystywania dzieci pojawiające się na naszej stronie, niezależnie od lokalizacji geograficznej, z której zostały opublikowane, w tym treści, na które zwrócono nam uwagę na prośbę władz, zgłaszamy do Krajowego Centrum ds. Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych (ang. National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC). NCMEC koordynuje działania z Międzynarodowym Centrum ds. Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych (ang. International Center for Missing and Exploited Children) oraz organami ścigania z całego świata. 


Aby zapewnić dodatkową przejrzystość w zakresie rodzaju informacji, które Wix może udostępnić, podzieliliśmy rodzaje otrzymywanych żądań na kategorie, jak również ustaliliśmy procedurę prawną wymaganą przed dostarczeniem poszczególnych rodzajów informacji. Sprawdzamy każde żądanie, w tym także jego zgodność z prawem, zanim przekażemy jakiekolwiek dane.

Raport Przejrzystości – 2021 r.

 

Okres objęty Raportem Przejrzystości trwa od 1 stycznia do 21 grudnia danego roku.

*Raport za rok 2021 r. zostanie opublikowane w styczniu 2022 r.

 

 

Jak złożyć wniosek o udostępnienie danych?

Zgodnie z naszą polityką dotyczącą przechowywania/udostępniania posiadanych przez nas informacji o użytkownikach, a także zgodnie z naszą Polityką Prywatności oraz regulacjami i przepisami mającymi zastosowanie do działalności Wix.com, przechowywujemy/udostępniamy takie informacje tylko na podstawie oficjalnego żądania (nakazu sądowego lub formalnego zawiadomienia od organu ścigania). Dlatego też w przypadku wszelkich informacji, o których przechowanie/ujawnienie wysyłane jest żądanie, prosimy o przekazanie nam oficjalnego żądania zawierającego pełny i wyczerpujący opis tego, co mamy przechować/udostępnić (w tym konkretny adres URL) wraz z podstawą prawną takiego wniosku.

Żądanie można przesłać do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną przy użyciu poniższych danych kontaktowych:

1. Stany Zjednoczone:
500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158.

2. Izrael:

40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel, 6701101

 

3. E-mail: legal@wix.com 

bottom of page