Regulamin Strefy specjalistów Wix

Aktualizacja: 8 kwietnia 2022 r.

Witaj w Strefie specjalistów Wix („Strefa specjalistów”)! 

 

Strefę specjalistów Wix stworzono po to, aby pomóc Ci rozwijać Twój biznes z wykorzystaniem takich korzyści jak dedykowany menedżer ds. sukcesu Specjalisty, szkolenia oraz priorytetowa pomoc techniczna.

1. Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Strefy specjalistów Wix („Regulamin Strefy specjalistów”) i stanowi umowę prawną pomiędzy Wix.com Ltd. (i jej spółkami zależnymi i stowarzyszonymi na całym świecie – „Wix” lub „nas”, lub „my”) a każdym członkiem Strefy specjalistów (dalej zwanym „Uczestnikiem” lub „Użytkownikiem”, określanym zaimkami „Ty” i „Twój”) i opisuje zasady regulujące Twoje uczestnictwo w Strefie specjalistów.

 

DOŁĄCZENIE DO STREFY SPECJALISTÓW OZNACZA AKCEPTACJĘ PRZEZ UŻYTKOWNIKA TREŚCI NINIEJSZEGO REGULAMINU STREFY SPECJALISTÓW, JEDNOCZEŚNIE OBEJMUJĄCEGO PRZEZ ODNIESIENIE (ODPOWIEDNIO) REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY WIX.COM, POLITYKĘ PRYWATNOŚCI ORAZ REGULAMIN WIX MARKETPLACE (DALEJ ZWANE ŁĄCZNIE „REGULAMINEM”), ORAZ STANOWI OŚWIADCZENIE O PRZECZYTANIU I AKCEPTACJI TEGO REGULAMINU. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONFLIKTU LUB NIESPÓJNOŚCI MIĘDZY NINIEJSZYM REGULAMINEM STREFY SPECJALISTÓW I REGULAMINEM KORZYSTANIA ZE STRONY WIX.COM, POLITYKĄ PRYWATNOŚCI ORAZ REGULAMINEM WIX MARKETPLACE, PIERWSZEŃSTWO MA NINIEJSZY REGULAMIN STREFY SPECJALISTÓW. ZGADZASZ SIĘ, ABY OKRESOWO PRZEGLĄDAĆ REGULAMIN W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z WSZELKIMI ZMIANAMI, A NIEPRZERWANY UDZIAŁ W STREFIE SPECJALISTÓW, W TYM KORZYSTANIE Z PULPITU SPECJALISTY I KORZYŚCI STREFY SPECJALISTÓW, OZNACZAJĄ TWOJĄ OSTATECZNĄ ZGODĘ NA TE ZMIENIONE WARUNKI. OKREŚLENIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ WIELKĄ LITERĄ, O ILE NIE OKREŚLONO INACZEJ, MAJĄ ZNACZENIE PRZYPISANE IM W REGULAMINIE KORZYSTANIA ZE STRONY WIX.COM ORAZ POLITYCE PRYWATNOŚCI.

 

Niniejszy Regulamin Strefy specjalistów został przygotowany i napisany w języku angielskim, jednak dla wygody użytkownika został przetłumaczony na inne języki. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między przetłumaczoną (inną niż angielska) wersją niniejszego Regulaminu Strefy specjalistów a angielską wersją niniejszego Regulaminu Strefy specjalistów wersja w języku angielskim będzie rozstrzygająca.

2. Opis Strefy specjalistów
2.1 Kto może dołączyć do Strefy specjalistów?

Agencje, freelancerzy oraz inne firmy zajmujące się tworzeniem stron internetowych dla klientów mogą dołączyć do Strefy specjalistów po złożeniu wniosku i zatwierdzeniu przez Wix, zgłaszając się za pośrednictwem Pulpitu specjalisty na koncie Użytkownika na stronie Wix („Uczestnik/Uczestnicy”). Poza wszelkimi innymi prawami i środkami prawnymi Wix może automatycznie, z powiadomieniem lub bez powiadomienia, zawiesić, wypowiedzieć uczestnictwo, zdyskwalifikować Użytkownika lub odebrać dostęp do Strefy specjalistów oraz wynikających z niego korzyści, jeżeli Wix stwierdzi, według własnego uznania, że Użytkownik naruszył Regulamin w jakikolwiek sposób. W chwili obecnej Strefa specjalistów przeznaczona jest dla Uczestników korzystających z niej w języku angielskim. Wix nie gwarantuje, że Strefa specjalistów będzie dostępna w konkretnej lokalizacji lub języku.   

2.2 Jak działa Strefa specjalistów? 

Dołączając do Strefy specjalistów, otrzymujesz konkretne korzyści i masz dostęp do zasobów oferowanych przez Wix, takich jak priorytetowa pomoc techniczna oraz usługa zarządzania zespołem. Aby mieć prawo do korzystania z zasobów i otrzymania korzyści, należy (1) zdobywać punkty, które uprawniają do otrzymania korzyści lub (2) dokonać zakupu Pakietu specjalisty (w znaczeniu określonym poniżej). 

3. Odblokowanie dostępu do korzyści – zdobywanie punktów

Otrzymujesz określone korzyści oferowane przez Wix w Strefie specjalistów, zdobywając wymaganą na danym Poziomie Strefy specjalistów liczbę punktów (określoną poniżej). Na każdym Poziomie Strefy specjalistów Uczestnik otrzymuje dostęp do konkretnych korzyści pod warunkiem posiadania wymaganej liczby punktów na koncie na podstawie niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany salda punktów w danym momencie następuje zmiana Poziomu w Strefie specjalistów i w związku z tym zmieniają się korzyści, do których Użytkownik jest uprawniony.

3.1 Jakie są Poziomy Strefy specjalistów?

Strefa specjalistów obejmuje następujące Poziomy, które można odblokować poprzez zdobywanie punktów:

 

  • Pasjonat: 0–300 punktów

  • Specjalista: 400–900 punktów

  • Zawodowiec: 1000–1900 punktów

  • Ekspert: 2000–4900 punktów

  • Mistrz: Powyżej 5000 punktów

 

Aby przejść na wyższy poziom, należy zdobyć liczbę punktów wymaganą na następnym poziomie (patrz wyżej). Użytkownik na każdym z Poziomów Strefy specjalistów kwalifikuje się do otrzymania konkretnych korzyści oferowanych przez Wix, opisanych na https://support.wix.com/en/article/wix-partner-program-levels i podlegających okresowym zmianom. Korzyści, z których korzystasz na danym Poziomie Strefy specjalistów, możesz sprawdzić w zakładce Korzyści na Pulpicie specjalisty na Twoim koncie Wix. Poziomy Strefy specjalistów, w tym sposób zdobywania punktów, saldo punktów wymagane na danym Poziomie Strefy specjalistów oraz korzyści dostępne na danym Poziomie, podlegają okresowym aktualizacjom lub zmianom według uznania Wix. 

3.2 Jak można zdobywać punkty?

3.2.1 Zdobywasz 100 punktów za każdą stronę Wix Premium, którą stworzysz i dodasz do swojego konta. Na przykład Uczestnik posiadający 50 dodanych do swojego konta aktywnych stron Wix Premium otrzyma 5000 punktów. 

 

3.2.2 Zdobywasz 300 punktów za każdą stronę Wix Editor X Premium, którą stworzysz i dodasz do swojego konta. Na przykład Uczestnik posiadający 50 dodanych do swojego konta aktywnych stron Wix Editor X Premium otrzyma 15 000 punktów.

 

3.2.3 Całkowita liczba wszystkich zbudowanych przez Ciebie lub dodanych do Twojego konta stron Premium i Editor X Premium zostanie podana w Pulpicie specjalisty. 

 

3.2.4 Użytkownik otrzyma punkty za każdą stworzoną przez siebie stronę Premium lub stronę Editor X Premium zakupioną pierwotnie w ramach rocznego lub miesięcznego planu Wix.

3.2.5 Użytkownik otrzyma punkty za każdą stworzoną przez siebie stronę Premium lub stronę Editor X Premium także zakupioną z wykorzystaniem kuponów, voucherów i zniżek.

3.2.6 Jeżeli więcej niż jeden Uczestnik lub Użytkownik Wix współpracował przy tworzeniu strony Wix Premium lub strony Editor X Premium, maksymalnie dwóch (2) współpracowników ma prawo do otrzymania punktów za tę samą stronę Wix Premium lub stronę Editor X Premium (określonych poniżej).

3.2.7 Punkty za strony Premium lub strony Editor X Premium stworzone za pośrednictwem Twojego konta Wix zostaną dopisane do konta Wix automatycznie po otrzymaniu przez Wix środków za plan Premium lub plan Editor X Premium zakupiony w związku z daną stroną.

 

3.2.8 Punkty za strony Premium lub Editor X Premium, przy których tworzeniu Użytkownik współpracował poza kontem użytkownika Wix, zostaną dopisane do konta Wix wyłącznie po zgłoszeniu za pośrednictwem Formularza „Zgłoś stronę stworzoną poza kontem” znajdującego się w zakładce Pulpitu specjalisty. Nie można zgłosić strony Premium ani strony Editor X Premium Wix i otrzymać za nią punktów, jeżeli Użytkownik nie współpracował przy jej tworzeniu. 

 

3.2.9  Utracisz punkty za każdą stronę Wix Premium i Editor X Premium, która nie zostanie odnowiona lub będzie anulowana w inny sposób. Na przykład jeśli jedna ze stron Premium nie zostanie odnowiona lub zostanie anulowana, saldo punktów pomniejszy się o 100. 

3.2.10 Możesz zdobywać punkty w ramach Ofert dla specjalistów: Zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym dokumencie Uczestnicy, którzy dokonali zakupu voucherów aktywacyjnych planów Premium Wix w ramach zatwierdzonych Zakupów hurtowych lub Zamówienia na subskrypcję i usługi, odpowiednio, (zwane z osobna „Ofertą dla specjalisty”) w ramach Zespołu specjalisty, mogą otrzymać punkty za zakupione w ten sposób strony Premium pod warunkiem, że strony te, zakupione w ramach Ofert dla specjalistów, zostały aktywowane z wykorzystaniem voucherów aktywacyjnych.

 

3.2.11  Punkty nie podlegają przekazaniu lub cesji, nie są wymienne na gotówkę ani na żadne produkty lub usługi Wix.

 

3.2.12  Według własnego uznania Wix może wprowadzić nowe sposoby zdobywania punktów lub zaproponować wyższy Poziom w Strefie specjalistów i związanych z nim korzyści, bez względu na saldo punktów Użytkownika.

3.3 W jaki sposób obliczane jest moje saldo punktów? 

3.3.1  Zgodnie z powyższym Twoje saldo punktów może ulec zmianie w dowolnym momencie, co wpływa na Twój poziom w Strefie specjalistów w dowolnym momencie. Każdorazowy wzrost lub spadek salda punktów powoduje przejście na wyższy lub niższy Poziom w Strefie specjalistów, co oznacza otrzymanie dostępu lub utratę korzyści związanych z poprzednim Poziomem w Strefie specjalistów. 

 

3.3.2  Zmiany salda punktów również wpływają na dopuszczenie do udziału w Wix Marketplace i jego użytkowania. Jeżeli zmniejszenie liczby punktów spowoduje przejście na niższy Poziom w Strefie specjalistów, który nie obejmuje dostępu do Wix Marketplace, dostęp taki zostanie utracony. W tym przypadku nie utracisz poleceń uzyskanych w ramach udziału w Wix Marketplace otrzymanych przed utratą dostępu do Wix Marketplace. Nie otrzymasz jednak żadnych dodatkowych i nowych poleceń, chyba że zdobędziesz liczbę punktów wymaganą do ponownego otrzymania dostępu do Wix Marketplace. Uprawnienia do użytkowania Wix Marketplace zawsze podlegają okresowo zmienianym postanowieniom Regulaminu Wix Marketplace

4. Odblokowanie dostępu do korzyści – zakup Pakietu specjalisty

Dostęp do określonych korzyści Strefy specjalistów możliwy jest również po zakupie Pakietu specjalisty i wniesieniu miesięcznej Opłaty za Pakiet specjalisty (patrz niżej). W ramach każdego pakietu Uczestnik ma prawo dostępu do określonych korzyści pod warunkiem nieprzerwanego korzystania z niego oraz wnoszenia miesięcznej Opłaty za Pakiet specjalisty, z zastrzeżeniem niniejszego Regulaminu oraz Umowy rocznej Pakietu specjalisty zawartej z Wix. Korzyści dostępne w ramach Pakietu specjalisty mogą różnić się od korzyści dostępnych w ramach Poziomu w Strefie specjalisty.

4.1 Jakie Pakiety specjalisty są dostępne?

Jeśli zakupisz Pakiet specjalisty, będzie Ci przysługiwało prawo do otrzymania kuponów do wymiany na określoną liczbę stron Wix Premium, co umożliwi Ci budowanie takich stron internetowych Premium, a także uzyskanie dostępu do pewnych korzyści we właściwym Pakiecie specjalisty oferowanym przez Wix w ramach Strefy specjalistów. Pakiety specjalisty, w tym Opłaty za Pakiet specjalisty, liczba kuponów otrzymywanych wraz z Pakietem specjalisty oraz inne korzyści dostępne w ramach danego Pakietu, podlegają okresowym aktualizacjom lub zmianom według uznania Wix. Aby wykupić Pakiet specjalisty, należy podpisać odrębną roczną Umowę Pakietu specjalisty z Wix („Umowa Pakietu specjalisty”). W przypadku zaistnienia konfliktu między zapisami Umowy Pakietu specjalisty oraz niniejszym Regulaminem pierwszeństwo mają zapisy Pakietu specjalisty.

4.2 Jak zrezygnować z subskrypcji Pakietu specjalisty? 

Aby wykupić Pakiet specjalisty, należy zawrzeć odrębną Umowę Pakietu specjalisty. Pakiet specjalisty można anulować wyłącznie na podstawie Umowy Pakietu specjalisty. Jeśli anulujesz Pakiet specjalisty, utracisz powiązane z nim korzyści, w tym m.in. wszystkie kupony otrzymane w wyniku zakupienia takiego Pakietu, jak określono w Umowie Pakietu specjalisty. Pomimo tego nadal masz prawo uczestnictwa w Strefie specjalistów poprzez otrzymanie liczby punktów wystarczającej do uzyskania dostępu do poziomu Strefy specjalistów na podstawie niniejszych warunków.

5. Gdzie mogę sprawdzić moje aktualne saldo punktów, Poziom Strefy specjalistów lub Pakiet specjalisty?

Aby sprawdzić aktualne saldo punktów, Poziom Strefy specjalistów lub Pakiet specjalisty, przejdź do strony głównej Pulpitu specjalisty na Twoim koncie Wix lub sekcji Strefa specjalistów na Twoim koncie Wix.

 

Pamiętaj, że konkretne korzyści dostępne w ramach Pakietu specjalisty mogą różnić się od korzyści dostępnych w ramach Poziomu Strefy specjalistów, a także podlegać dodatkowym warunkom, w tym, między innymi Wix Marketplace. Dołączając do Wix Marketplace i korzystając z niego, wyrażasz zgodę na Regulamin Wix Marketplace . Dodatkowe warunki korzystania z Pakietu specjalisty zostaną opisane w odrębnej Umowie Pakietu specjalisty.

6. Zmiany w Strefie specjalistów

Wix ma prawo według własnego uznania do okresowego dokonywania zmian w Strefie specjalistów, w tym m.in. aktualizacji oraz modyfikacji systemu punktów, uprawnień na Poziomach Strefy specjalistów, uprawnień Pakietów specjalisty, korzyści oraz Opłat za Pakiety specjalisty. W tym przypadku Wix dołoży uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię co najmniej trzydzieści (30) dni przed wprowadzeniem zmian za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez Pulpit specjalisty.

7. Udział w dochodach

Jako Uczestnik Strefy specjalistów masz prawo do udziału w dochodach Wix za dochód wygenerowany przez zakupy stron Premium stworzonych przez Ciebie na podstawie warunków opisanych poniżej („Udział w dochodach”): 

 7.1 Uprawnienia

7.1.1 Możesz uzyskać prawo do Udziału w dochodach na warunkach określonych w niniejszym dokumencie, jeżeli (a) zdobędziesz liczbę punktów wymaganą do odblokowania Poziomu Strefy specjalistów „Mistrz”, lub (b) zawrzesz Umowę Pakietu specjalisty uwzględniającą Udział w dochodach („Uprawniony Uczestnik”). 

 

7.1.2 Możesz utracić status Uprawnionego Uczestnika oraz prawo do zyskania lub otrzymania Udziału w dochodach: (a) w przypadku uzyskania prawa do Udziału w dochodach na mocy Punktu 7.1.1(a) powyżej i zmniejszenia liczby punktów skutkującego przeniesieniem na niższy Poziom Strefy specjalistów poniżej Poziomu Strefy specjalistów „Mistrz”; lub (b) w przypadku uzyskania prawa do Udziału w dochodach na mocy Punktu 7.1.1(b) powyżej i wygaśnięcia lub rozwiązania Twojej Umowy Pakietu specjalisty (zależnie od przypadku). 

 

7.1.3 Wix nie gwarantuje, że Udział w dochodach będzie dostępny do wykorzystania w konkretnej lokalizacji lub języku. Udział w dochodach jest obecnie przeznaczony dla Uczestników Strefy specjalistów, którzy wymagają, aby te funkcje i korzyści były udostępniane w języku angielskim.

7.2 Obliczenie 

7.2.1 Wix wypłaci Ci dwadzieścia procent (20%) Kwalifikowanego dochodu (zgodnie z definicją poniżej) otrzymanego przez Wix w związku z pierwotnym zakupem i wszelkimi przedłużeniami każdej ze stron Wix Premium oferowanych na stronie: https://pl.wix.com/upgrade/website#/ lub na stronie: https://pl.editorx.com/upgrade/website z okresowymi zmianami według wyłącznego uznania Wix (zbiorczo „Plany Wix Premium”) lub innych planów na mocy umowy zawartej na piśmie między stronami z zastrzeżeniem Punktu 7.2.2 poniżej (każdy z osobna zwany „Plan uprawniający” oraz razem zwane „Planami uprawniającymi”).

 

7.2.2  „Plany uprawniające” nie obejmują: 

 

(a) wszelkich planów Premium Wix zakupionych z wykorzystaniem kodu zniżkowego lub kuponu. W celu uniknięcia wątpliwości wyłącznie plany Premium Wix zakupione w pełnej cenie zgodnie z ofertą Wix za pośrednictwem strony Wix uznawane będą za Plany uprawniające.

 

(b) wszelkich planów Premium Wix zakupionych hurtowo w ramach Ofert dla specjalistów lub Oferty zbiorczej lub innej transakcji, w ramach której takie plany zostały nabyte z wykorzystaniem kodów zniżkowych przekazanych Użytkownikowi przez Wix.

 

(c) wszelkich planów Premium Wix zakupionych w momencie, kiedy Użytkownik nie miał statusu Uprawnionego Uczestnika. 

 

(d) wszelkich planów Wix Premium o pozostałym okresie subskrypcji poniżej 12 miesięcy. 

 

(e) wszelkich planów Premium Wix nieaktywnych przez co najmniej trzydzieści (30) dni od daty otrzymania przez Wix środków za takie plany. 

 

(f) wszelkich planów Premium Wix, których Użytkownik nie jest zarejestrowanym właścicielem (lub, w przypadku braku właściciela, zarejestrowanym głównym współpracownikiem). W celu uniknięcia wątpliwości, jeżeli nie jesteś pierwszym właścicielem lub współpracownikiem powiązanym z planem Premium Wix, taki plan Premium nie będzie Planem uprawniającym wliczanym do Udziału w dochodach.

 

7.2.3 „Kwalifikowany dochód” oznacza rzeczywisty dochód Wix wygenerowany przez zakup Planu uprawniającego, wyłączając wszelkie podatki, kursy wymiany walut i inne nałożone opłaty rządowe wszelkiego rodzaju; opłaty za hosting; opłaty na rzecz podmiotów trzecich; zwroty lub rabaty; opłaty za rozliczenie lub przetwarzanie; oraz kwoty wniesione na rzecz Wix w związku z odsprzedażą przez Wix wszelkich funkcjonalności objętych każdym z Planów uprawniających.

 

7.2.4 Obliczenie Udziału w dochodach nastąpi pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego za wszystkie Plany uprawniające zakupione w poprzedzającym miesiącu kalendarzowym („Data obliczenia”). 

 

7.2.5 Aby otrzymać raport zawierający informacje o Udziale w dochodach, skontaktuj się z Twoim menedżerem ds. sukcesu Specjalisty.

7.3 Wypłata 

7.3.1 Wypłata Udziału w dochodach z Kwalifikowanego dochodu nastąpi co miesiąc w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od Dnia obliczenia (każdy zwany „Dniem wypłaty”).

 

7.3.2 Udział w dochodach zostanie wypłacony w Dzień wypłaty za pośrednictwem zewnętrznej platformy płatniczej. Przed otrzymaniem Udziału w dochodach należy połączyć wybrane konto płatności z zewnętrzną platformą przez Pulpit specjalisty.

 

7.3.3 Aby otrzymać wypłatę Udziału w dochodach w Dniu wypłaty w danym miesiącu, Twój Udział w dochodach za dany miesiąc musi wynosić co najmniej 50,00 USD. W przypadku gdy kwota Udziału w dochodach w danym miesiącu wynosi mniej niż 50,00 USD, saldo Udziału w dochodach za dany miesiąc przechodzi na miesiąc następny.

 

7.3.4 Użytkownik ma prawo do zakwestionowania wypłaty Udziału w dochodach, przedstawiając Wix dane na poparcie takiego roszczenia spornego w ciągu piętnastu (15) dni od Dnia wypłaty. W przypadku takiego roszczenia strony będą racjonalnie współpracować w celu dokonania analizy i rozstrzygnięcia takiego sporu oraz, jeżeli Wix uzna takie roszczenie, według wyłącznego uznania Wix, wypłaci Specjaliście kwotę ustaloną w takim rozstrzygnięciu. Jeżeli użytkownik nie zakwestionuje wypłaty Udziału w dochodach w ciągu przewidzianych 15 dni, taką wypłatę uważa się za zaakceptowaną bez jakiejkolwiek dalszej odpowiedzialności po stronie Wix w związku z daną wypłatą Udziału w dochodach. 

8. Korzyści

8.1 Wix ma prawo do anulowania, zawieszenia i zmodyfikowania Strefy specjalistów oraz wszelkich korzyści objętych Poziomami Strefy specjalistów oraz Pakietami specjalisty, w tym m.in. Udziału w dochodach w dowolnym momencie według własnego uznania bez jakichkolwiek obowiązków wobec Uczestników.

 

8.2 Wix zapewnia poszczególne Korzyści w oparciu o dostępne zasoby, ograniczenia i obostrzenia według własnego uznania. Wix może według własnego uznania odrzucić wniosek Uczestnika o otrzymanie korzyści.

 

8.3 Wix zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji, czy dana strona uprawnia do otrzymania punktów w ramach Strefy specjalistów.

9. Zakończenie Strefy specjalistów

Według własnego uznania Wix może zawiesić lub zakończyć członkostwo Uczestnika w Strefie specjalistów, włączając w to wszelkie korzyści zapewnione Uczestnikowi w ramach Strefy specjalistów, w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez, jeśli według własnego uznania ustalimy, że Uczestnik ten naruszył niniejszy Regulamin Strefy specjalistów, Regulamin strony Wix.com lub Regulamin Wix Marketplace, w tym bez ograniczeń, w odniesieniu do Uczestników, którzy wielokrotnie anulowali stronę, uznani zostali za zaangażowanych w podejrzane zachowanie, są powiązani z kontami z obciążeniem zwrotnym i których zgłoszenia były konsekwentnie odrzucane przez Właścicieli Witryny.

 

NARUSZENIE KTÓREGOKOLWIEK Z TYCH WARUNKÓW, REGULAMINU KORZYSTANIA ZE STRONY WIX.COM LUB REGULAMINU WIX MARKETPLACE LUB JAKIEGOKOLWIEK DOKUMENTU WŁĄCZONEGO DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU MOŻE SKUTKOWAĆ NATYCHMIASTOWYM ZAKOŃCZENIEM TWOJEGO UCZESTNICTWA W STREFIE SPECJALISTÓW, Z POWIADOMIENIEM LUB BEZ. WYRAŻASZ ZGODĘ NA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE NA WŁASNE RYZYKO I KOSZT.

10. Poufność 

W związku z udziałem Uczestnika w Strefie specjalistów Wix może ujawnić Uczestnikowi pewne informacje, które uznajemy za poufne (dalej zwane „Informacjami poufnymi”). Informacjami poufnymi nie są informacje: (a) które były uprzednio znane drugiej stronie bez zobowiązania poufności oraz bez naruszenia Regulaminu; (b) ujawniane publicznie (przez osoby inne niż Uczestnik) zarówno przed, jak i po otrzymaniu przez Uczestnika takich informacji; (c) których ujawnienie jest wymagane przez drugą stronę z mocy prawa lub na podstawie nakazu sądowego lub podobnego organu sądowego lub administracyjnego.

 

Obowiązkiem Uczestnika jest w każdym czasie przechowywanie i nieujawnianie Informacji poufnych oraz niewykorzystywanie Informacji poufnych w żadnym innym celu niż racjonalnie niezbędnym do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu bez uzyskania uprzedniej zgody Wix. Niniejszy obowiązek zachowania poufności jest uzupełnieniem i nie zastępuje innych obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie.

11. Obowiązki Uczestnika 

11.1.1 Korzystając z usług oferowanych przez Wix i otrzymując korzyści dostępne w ramach Strefy specjalistów, Uczestnik będzie prowadził wszystkie swoje działania (i) w pełnej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w tym między innymi z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych (w tym między innymi z TCPA, RODO, CCPA i innymi obowiązującymi regulacjami dotyczącymi prywatności danych); oraz (ii) tak, by unikać wprowadzających w błąd, mylących lub nieetycznych praktyk i nie dyskredytować Wix lub jej platformy ani żadnej z usług lub produktów oferowanych przez Wix w jakikolwiek sposób.

 

11.1.2 Uczestnik posiada i będzie utrzymywał na własny koszt wszelkie wymagane prawem licencje i certyfikaty, rządowe lub inne, niezbędne w zakresie korzystania przez Uczestnika, jego pracowników, agentów oraz dystrybutorów z usług i korzyści oferowanych przez Wix w ramach Strefy specjalistów.

11.1 Biorąc udział w Strefie specjalistów, Uczestnik oświadcza i gwarantuje Wix, że:
12. Brak gwarancji i rękojmi

Strefa specjalistów nie gwarantuje Ci zysku, dochodu, oszczędności, sprzedaży, okazji biznesowej ani innego sukcesu.

 

Wszelkie spory wynikające z lub związane ze Strefą specjalistów lub Uczestnikami, osobami, firmami czy Właścicielami Witryn są wyłączną odpowiedzialnością zainteresowanych stron. Niniejszym zrzekasz się wszystkich bez wyjątku praw lub roszczeń, które możesz mieć teraz lub w przyszłości, w związku z wszelkimi sporami pomiędzy Tobą a jakimkolwiek Uczestnikiem, Właścicielem Witryny, współpracownikiem lub inną osobą lub firmą w związku ze Strefą specjalistów i wszelkimi zawartymi w nim Korzyściami, w tym między innymi z Udziałem w dochodach. Niniejszym wyrażasz zgodę i potwierdzasz, że firma Wix nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody, straty lub roszczenia wynikające ze Strefy specjalistów lub z nim związane. 

 

Usługę „Strefa specjalistów” (lub jakąkolwiek jego część, funkcję lub korzyść z niego płynącą) świadczymy w „stanie obecnym”, „ze wszystkimi wadami” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji dowolnego rodzaju, w tym dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, solidności wykonania, nienaruszalności praw stron trzecich lub jakiejkolwiek innej gwarancji – w odniesieniu do wszystkiego w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W szczególności nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że Strefa specjalistów (lub jakakolwiek jego część, funkcja lub korzyści z niego płynąca) będzie realizowany zgodnie z żądaniami lub instrukcjami użytkowników. Niniejszym wyrażasz zgodę i potwierdzasz, że Strefa specjalistów i wszelkie korzyści lub funkcje nim objęte mogą być dostarczone przez Wix według własnego uznania, w oparciu o dostępne zasoby, ograniczenia, obostrzenia i inne czynniki biznesowe lub podobne.

 

Strefa specjalistów (i wszelkie korzyści lub funkcje nią objęte) może zawierać odniesienia do Witryn podmiotów trzecich lub platform (razem zwane „Witryny podmiotów trzecich”). Te Witryny podmiotów trzecich są własnością podmiotów trzecich i są kontrolowane lub utrzymywane przez podmioty trzecie, nad którymi firmy Wix nie ma żadnej kontroli. Zgodnie z powyższym Wix wyraźnie zrzeka się i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za (i) Witryny podmiotów trzecich pojawiające się w trakcie trwania lub w ramach Strefy specjalistów, lub (ii) produkty lub usługi świadczone, udostępniane za pośrednictwem lub promowane przez Witryny podmiotów trzecich w ramach Strefy specjalistów, ani za żadne treści, materiały czy żadne informacje z nich pochodzące. Ujęcie jakichkolwiek Witryn podmiotów trzecich w ramach Strefy specjalistów nie oznacza aprobaty Wix w odniesieniu do jakichkolwiek podmiotów trzecich, jakichkolwiek treści podmiotów trzecich lub jakichkolwiek produktów lub usług podmiotów trzecich.

 

WIX NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI ANI RĘKOJMI CO DO WYNIKÓW LUB KORZYŚCI, JAKIE MOŻNA UZYSKAĆ, BIORĄC UDZIAŁ W STREFIE SPECJALISTÓW, A ŻADNE INFORMACJE, RAPORTY, PORADY LUB USŁUGI UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD WIX LUB ZA POŚREDNICTWEM STREFY SPECJALISTÓW NIE TWORZĄ ŻADNEJ GWARANCJI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WYRAŹNIE OKREŚLONA W NINIEJSZYCH WARUNKACH. ŻADNA USTNA LUB PISEMNA INFORMACJA LUB PORADA UDZIELONA PRZEZ SPÓŁKĘ WIX LUB JEJ AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA NIE STANOWI UDZIELENIA GWARANCJI. PONADTO WIX NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH JAKICHKOLWIEK USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTÓW TRZECICH LUB PRZEZ PODMIOTY TRZECIE W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI WIX, A UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE, ŻE TAKIE TRANSAKCJE PODMIOTÓW TRZECICH PRZEPROWADZANE SĄ CAŁKOWICIE NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA.

13. Zwolnienie z odpowiedzialności

Oprócz obowiązku odszkodowania wynikającego z Regulaminu strony Wix.com i Regulaminu Wix Marketplace użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i zwolnić z odpowiedzialności firmę Wix, jej członków zarządu, dyrektorów, udziałowców, pracowników, podmioty stowarzyszone i agentów w przypadku jakichkolwiek roszczeń, odszkodowań, zobowiązań, strat, odpowiedzialności, kosztów, długów i wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z (i) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw podmiotów trzecich, w tym praw autorskich, własności lub prawa do prywatności, wynikających z uczestnictwa w Strefie specjalistów; (ii) jakiejkolwiek umowy podpisanej z Twoimi klientami w związku z korzystaniem z usług Wix; (iii) jakiegokolwiek pominięcia lub nieścisłości w Twoich reklamach lub materiałach promocyjnych wobec Twoich klientów w związku z korzystaniem z usług Wix; oraz (iv) jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków, w tym, w szczególności, oświadczeń lub gwarancji złożonych przez Ciebie lub niezgodności z jakimkolwiek wymogiem prawnym lub regulacyjnym.  Niniejszy ustęp nie będzie interpretowany jako ograniczający lub wyłączający i będzie stanowił uzupełnienie wszelkich innych roszczeń lub środków naprawczych, których Wix może dochodzić na zasadzie słuszności lub na mocy prawa.

14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA WIX ANI JEJ KADRA ZARZĄDZAJĄCA, DYREKTORZY, UDZIAŁOWCY I WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NASTĘPCZE, POŚREDNIE, SPECJALNE, RETORSYJNE LUB PRZYPADKOWE BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY BYŁY MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA CZY NIEPRZEWIDZIANE, NA PODSTAWIE ROSZCZEŃ UCZESTNIKA LUB JEGO KLIENTÓW (W TYM MIĘDZY INNYMI ROSZCZEŃ W ZWIĄZKU Z UTRATĄ DANYCH, WARTOŚCI FIRMY, ZYSKÓW, UŻYTKOWANIEM PIENIĘDZY LUB UŻYTKOWANIEM ROZWIĄZAŃ, PRZERWY W UŻYTKOWANIU LUB DOSTĘPNOŚCI DANYCH, WSTRZYMANIA INNYCH PRAC LUB UTRATY WARTOŚCI INNYCH AKTYWÓW), WYNIKAJĄCE Z WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, NARUSZENIA UMOWY, WPROWADZENIA W BŁĄD, ZANIEDBANIA, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ LUB INNEJ.