Regulamin Strefy ekspertów Wix

Aktualizacja: 18 stycznia 2021 r.

Witaj w Strefie ekspertów Wix („Strefa ekspertów”)! 

 

Strefę ekspertów Wix stworzono po to, aby pomóc Ci rozwijać Twój biznes z wykorzystaniem takich korzyści, jak dedykowany menedżer konta, szkolenia oraz priorytetowa pomoc techniczna.

 

Niniejszy Regulamin określa warunki  korzystania ze Strefy ekspertów Wix („Regulamin Strefy ekspertów”) i stanowi umowę prawną pomiędzy Wix.com Ltd. (i jej spółkami zależnymi i stowarzyszonymi na całym świecie – „Wix” lub „nas”, lub „my”) a każdym członkiem Strefy ekspertów (dalej zwanym „Uczestnikiem”, „użytkownikiem”, określanym zaimkami „Ty” i „Twój”) i opisuje zasady regulujące Twoje uczestnictwo w Strefie ekspertów.

 

DOŁĄCZENIE DO STREFY EKSPERTÓW OZNACZA AKCEPTACJĘ PRZEZ UŻYTKOWNIKA TREŚCI NINIEJSZEGO REGULAMINU STREFY EKSPERTÓW, JEDNOCZEŚNIE OBEJMUJĄCEGO PRZEZ ODNIESIENIE REGULAMINU STRONY WIX.COM, POLITYKĘ PRYWATNOŚCI ORAZ REGULAMINU WIX MARKETPLACE (ODPOWIEDNIO) (RAZEM DALEJ ZWANE „REGULAMINEM”), ORAZ STANOWI OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ I AKCEPTACJI TEGO REGULAMINU. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONFLIKTU LUB NIESPÓJNOŚCI MIĘDZY NINIEJSZYM REGULAMINEM STREFY EKSPERTÓW I REGULAMINEM KORZYSTANIA ZE STRONY WIX.COM, POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ REGULAMINEM  WIX MARKETPLACE PIERWSZEŃSTWO MA NINIEJSZY REGULAMIN STREFY EKSPERTÓW. ZGADZASZ SIĘ, ABY OKRESOWO PRZEGLĄDAĆ REGULAMIN W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z WSZELKIMI ZMIANAMI, A NIEPRZERWANY UDZIAŁ W STREFIE EKSPERTÓW, W TYM KORZYSTANIE Z PULPITU SPECJALISTY I KORZYŚCI STREFY EKSPERTÓW, OZNACZAJĄ TWOJĄ OSTATECZNĄ ZGODĘ NA TE ZMIENIONE WARUNKI. OKREŚLENIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ WIELKĄ LITERĄ, O ILE NIE OKREŚLONO INACZEJ, MAJĄ ZNACZENIE PRZYPISANE IM W REGULAMINIE KORZYSTANIA ZE STRONY WIX.COM ORAZ POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Niniejszy Regulamin Strefy ekspertów został przygotowany i napisany w języku angielskim, jednak dla wygody użytkownika został przetłumaczony na inne języki. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między przetłumaczoną (inną niż angielska) wersją niniejszego Regulaminu Strefy ekspertów a angielską wersją niniejszego Regulaminu Strefy ekspertów, wersja w języku angielskim będzie rozstrzygająca.

Kto może dołączyć do Strefy ekspertów?

Agencje, freelancerzy oraz inne firmy zajmujące się tworzeniem stron internetowych dla klientów mogą dołączyć do Strefy ekspertów po złożeniu wniosku i zatwierdzeniu przez Wix, zgłaszając się za pośrednictwem Pulpitu specjalisty na koncie Użytkownika na stronie Wix („Uczestnik/Uczestnicy”). Poza wszelkimi innymi prawami i środkami prawnymi Wix może automatycznie, z powiadomieniem lub bez powiadomienia, zawiesić, wypowiedzieć uczestnictwo, zdyskwalifikować użytkownika lub odebrać dostęp do Strefy ekspertów oraz wynikających z niego korzyści, jeżeli Wix stwierdzi, według własnego uznania, że użytkownik naruszył Regulamin w jakikolwiek sposób. W chwili obecnej Strefa ekspertów przeznaczona jest dla Uczestników korzystających z niego w języku angielskim. Wix nie gwarantuje, że Strefa ekspertów będzie dostępny w konkretnej lokalizacji lub języku.   

Jak działa Strefa ekspertów?

Dołączając do Strefy ekspertów, otrzymujesz konkretne korzyści i masz dostęp do zasobów oferowanych przez Wix, takich jak priorytetowa pomoc techniczna oraz usługa zarządzania zespołem. Aby mieć prawo do korzystania z zasobów i otrzymania korzyści, należy (1) zdobywać punkty, które uprawniają do otrzymania korzyści i/lub (2) dokonać subskrypcji Strefy ekspertów (w znaczeniu określonym poniżej). 

Odblokowanie dostępu do korzyści – zdobywanie punktów

Zdobywasz 100 punktów za każdą stronę Wix premium, którą stworzysz i dodasz do swojego konta. Wszystkie strony Wix premium, które stworzysz i dodasz do swojego konta, zobaczysz na Pulpicie specjalisty („Twoje strony Wix premium”), a ich liczba wpływa na Twoje saldo punktów. Otrzymujesz określone korzyści oferowane przez Wix w Strefie ekspertów, zdobywając wymaganą na danym Poziomie Strefy ekspertów liczbę punktów (określoną poniżej). Na każdym Poziomie Strefy ekspertów Uczestnik otrzymuje dostęp do konkretnych korzyści pod warunkiem posiadania wymaganej liczby punktów na koncie, z zastrzeżeniem niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany salda punktów w danym momencie następuje zmiana Poziomu w Strefie ekspertów i w związku z tym zmieniają się korzyści, do których jesteś uprawniony (określone poniżej). Według własnego uznania Wix może wprowadzić nowe sposoby zdobywania punktów lub zaproponować wyższy Poziom w Strefie ekspertów i związanych z nim korzyści, bez względu na saldo punktów użytkownika.

Odblokowanie dostępu do korzyści – subskrypcja Pakietu specjalisty 

Dostęp do określonych korzyści jest również możliwy poprzez dokonanie subskrypcji Pakietu specjalisty i wniesieniu miesięcznej Opłaty za Pakiet specjalisty (patrz niżej). W ramach każdego pakietu Uczestnik ma prawo dostępu do określonych korzyści pod warunkiem nieprzerwanego korzystania z subskrypcji oraz wnoszenia miesięcznej Opłaty za Pakiet specjalisty, z zastrzeżeniem niniejszego Regulaminu oraz Umowy subskrypcji Pakietu specjalisty zawartej z Wix. Korzyści dostępne w ramach Pakietu specjalisty mogą różnić się od korzyści dostępnych w ramach Poziomu w Strefie ekspertów.

Jakie są Poziomy Strefy ekspertów?

Strefa ekspertów obejmuje następujące Poziomy:

 • Pasjonat: 0–300 punktów

 • Specjalista: 400–900 punktów

 • Zawodowiec: 1000–1900 punktów

 • Ekspert: 2000–4900 punktów

 • Mistrz: Powyżej 5000 punktów

Aby przejść na wyższy poziom, należy zdobyć liczbę punktów wymaganą na następnym poziomie (patrz wyżej). Użytkownik na każdym z Poziomów Strefy ekspertów kwalifikuje się do otrzymania konkretnych korzyści oferowanych przez Wix i opisanych na https://support.wix.com/en/article/wix-partner-program-levels i podlegających okresowym zmianom. Korzyści, z których korzystasz na danym Poziomie Strefy ekspertów, możesz sprawdzić w zakładce Korzyści na Pulpicie specjalisty na Twoim koncie Wix. Poziomy Strefy ekspertów, w tym sposób zdobywania punktów, saldo punktów wymagane na danym Poziomie Strefy ekspertów oraz korzyści dostępne na danym Poziomie, podlegają okresowym aktualizacjom i/lub zmianom według uznania Wix. 

Jakie Pakiety specjalistów są dostępne? 

Pakiety specjalistów w Strefie ekspertów  są dostępne po wniesieniu miesięcznej Opłaty za Pakiet specjalistów:

 • Ekspert

 • Ekspert+

 • Mistrz

Po wykupieniu Pakietu specjalistów użytkownik kwalifikuje się do otrzymania korzyści objętych danym Pakietem specjalistów, oferowanych przez Wix i opisanym na https://support.wix.com/en/article/wix-partner-program-benefits-2555459 i podlegających okresowym zmianom. Korzyści, z których korzystasz w ramach danego Pakietu specjalisty, możesz sprawdzić w zakładce Korzyści na Pulpicie specjalisty na Twoim koncie Wix. Pakiety specjalisty, w tym Opłaty za Pakiet specjalisty oraz korzyści dostępne w ramach danego Pakietu, podlegają okresowym aktualizacjom i/lub zmianom według uznania Wix. Aby wykupić Pakiet specjalisty, należy podpisać odrębną Umowę subskrypcji Pakietu specjalisty z Wix („Umowa subskrypcji”). W przypadku zaistnienia konfliktu między zapisami Umowy subskrypcji oraz niniejszym Regulaminem  pierwszeństwo mają zapisy Umowy subskrypcji. 

Gdzie mogę sprawdzić moje aktualne saldo punktów, Poziom Strefy ekspertów lub Pakiet specjalisty?

Aby sprawdzić aktualne saldo punktów, Poziom Strefy ekspertów lub Pakiet specjalisty, przejdź do zakładki Pulpitu specjalisty na Twoim koncie Wix lub sekcji Strefa ekspertów na Twoim koncie Wix.

 

Pamiętaj, że konkretne korzyści dostępne w ramach Pakietu specjalisty mogą różnić się od korzyści dostępnych w ramach Poziomu Strefy ekspertów, a także podlegać dodatkowym warunkom, w tym, między innymi Wix Marketplace. Biorąc udział i korzystając z Wix Marketplace, wyrażasz zgodę na Regulamin Wix Marketplace. Dodatkowe warunki korzystania z Pakietu specjalisty zostaną opisane w odrębnej Umowie subskrypcji Pakietu specjalisty.

Za które strony Wix premium zdobywam punkty?

Zyskasz 100 punktów za każdą aktywną stronę Wix premium zgodnie z poniższymi zasadami.

 1. Użytkownik otrzyma punkty za każdą stworzoną przez użytkownika stronę premium, zakupioną pierwotnie w ramach rocznego lub miesięcznego planu Wix premium.

 2. ​Użytkownik otrzyma punkty za każdą stworzoną przez użytkownika stronę premium, także zakupioną z wykorzystaniem kuponów, voucherów i zniżek.

 3. ​Jeżeli więcej niż jeden Uczestnik lub użytkownik Wix współpracował przy tworzeniu strony Wix premium, maksymalnie dwóch (2) współpracowników ma prawo do otrzymania punktów za tę samą stronę Wix premium (określonych poniżej).

 4. ​Punkty nie podlegają przekazaniu lub cesji, nie są wymienne na gotówkę ani na żadne produkty lub usługi Wix.

 5. Punkty za strony premium stworzone za pośrednictwem Twojego konta Wix zostaną dopisane do konta Wix automatycznie po 14 dniach od otrzymania przez Wix środków za plan premium zakupiony w związku z daną stroną premium.

 6. Punkty za strony premium, przy których tworzeniu użytkownik współpracował poza kontem użytkownika Wix, zostaną dopisane do konta Wix wyłącznie po zgłoszeniu za pośrednictwem Formularza „Zgłoś stronę stworzoną poza kontem”, znajdującym się w zakładce Pulpitu specjalisty. Nie można zgłosić strony Wix premium ani otrzymać za nią punktów, jeżeli nie współpracowałeś przy jej tworzeniu. 

 7. Zdobywanie punktów w ramach Transakcji specjalisty: Zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym dokumencie Uczestnicy, którzy dokonali zakupu voucherów aktywacyjnych planów premium Wix w ramach zatwierdzonych Zakupów hurtowych lub Zamówienia na subskrypcję i usługi, odpowiednio, (zwane z osobna „Transakcją specjalisty”) w ramach Zespołu specjalisty, mogą otrzymać punkty za zakupione w ten sposób strony premium pod warunkiem, że strony te, zakupione w ramach Transakcji specjalisty, zostały aktywowane z wykorzystaniem voucherów aktywacyjnych.

W jaki sposób obliczane jest moje saldo punktów? 

Saldo punktów obliczane jest w następujący sposób:

 1. Otrzymasz 100 punktów za każdą stronę Wix premium, którą stworzysz i poprowadzisz zgodnie z powyższymi zasadami. Na przykład Uczestnik posiadający 50 aktywnych stron Wix premium otrzyma 5000 punktów. 

 2. Saldo zostanie pomniejszone o 100 punktów za każdą stronę Wix premium. która nie zostanie odnowiona lub będzie anulowana w inny sposób. 

 3. Zgodnie z powyższym Twoje saldo punktów może ulec zmianie w dowolnym momencie, co wpływa na Twój poziom w Strefie ekspertów w dowolnym momencie. Każdorazowy wzrost lub spadek salda punktów powoduje przejście na wyższy lub niższy Poziom w Strefie ekspertów, co oznacza otrzymanie dostępu lub utratę korzyści związanych z poprzednim Poziomem w Strefie ekspertów. 

 4. Zmiany salda punktów również wpływają na dopuszczenie do udziału w Wix Marketplace i jego użytkowania. Jeżeli zmniejszenie liczby punktów spowoduje przejście na niższy Poziom w Strefie ekspertów, który nie obejmuje dostępu do Wix Marketplace, dostęp taki zostanie utracony. W tym przypadku nie utracisz poleceń uzyskanych w ramach udziału w Wix Marketplace, otrzymanych przed utratą dostępu do Wix Marketplace. Nie otrzymasz jednak żadnych dodatkowych i nowych poleceń, chyba że zdobędziesz liczbę punktów wymaganą do ponownego otrzymania dostępu do Wix Marketplace. Uprawnienia do użytkowania Wix Marketplace regulują postanowienia Regulaminu Wix Marketplace podlegających okresowym zmianom. 

Jak zrezygnować z subskrypcji Pakietu specjalisty?

Aby wykupić Pakiet specjalisty, należy zawrzeć odrębną Umowę subskrypcji Pakietu specjalisty. Zgodnie z postanowieniami Umowy subskrypcji Pakietu specjalisty można zrezygnować z subskrypcji Pakietu specjalisty. Jeżeli zrezygnujesz z subskrypcji Pakietu specjalisty, utracisz dostęp do korzyści wynikających z Pakietu specjalisty, jednakże możesz w dalszym ciągu kwalifikować się do udziału w Strefie ekspertów oraz zdobywać punkty przewidziane dla danego Poziomu Strefy ekspertów, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego Regulaminu.

Zmiany w Strefie ekspertów

Wix ma prawo według własnego uznania do okresowego dokonywania zmian w Strefie ekspertów, z zastrzeżeniem, ale nie wyłącznie, aktualizacji oraz modyfikacji systemu punktów, uprawnień na Poziomach Strefy ekspertów, uprawnień Pakietów specjalisty, korzyści oraz Opłat za Pakiety specjalisty. W tym przypadku Wix dołoży uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię co najmniej trzydzieści (30) dni przed wprowadzeniem zmian za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub przez Pulpit specjalisty.

Udział w dochodach

Jako Uczestnik Strefy ekspertów masz prawo do udziału w dochodach Wix za dochód wygenerowany przez zakupy stron w ramach planów Wix Premium stworzonych przez Ciebie, z zastrzeżeniem warunków opisanych poniżej („Udział w dochodach”): 

1. Uprawnienia

1.1. Możesz uzyskać prawo do Udziału w dochodach na warunkach określonych w niniejszym dokumencie jeżeli (a) zdobędziesz liczbę punktów wymaganą na Poziomie Strefy ekspertów „Mistrz”, lub (b) zawrzesz Umowę subskrypcji Pakietu specjalisty, zawierającą warunki otrzymania Udziału w dochodach („Uprawniony Uczestnik”). 

1.2. Możesz utracić status Uprawnionego Uczestnika oraz prawo do zyskania lub otrzymania Udziału w dochodach: (a) w przypadku uzyskania prawa na mocy Paragrafu 1.1(a) powyżej i zmniejszenia liczby punktów skutkującej przeniesieniem na niższy Poziom Strefy ekspertów  poniżej Poziomu Strefy ekspertów „Mistrz”; i/lub” (b) w przypadku uzyskania prawa na mocy Paragrafu 1.1(b) powyżej i wygaśnięcia lub rozwiązania Twojej Umowy subskrypcji (odpowiednio). 

2. Obliczenie

2.1. Wix wypłaci Ci dwadzieścia procent (20%) Kwalifikowanego dochodu (zgodnie z definicją poniżej) otrzymanych przez Wix w związku z pierwotnym zakupem i wszelkimi przedłużeniami każdego z poniższych planów premium oferowanych na stronie: https://www.wix.com/upgrade/website#/, podlegających okresowym zmianom według wyłącznego uznania Wix, lub innych planów na mocy umowy zawartej na piśmie między stronami, z zastrzeżeniem Paragrafu 2.2 poniżej (każdy z osobna zwany „Uprawniony plan” oraz razem zwane „Uprawnione plany”).

2.2. „Uprawnione plany” nie obejmują: 

(a) wszelkich planów premium zakupionych z wykorzystaniem kodu zniżkowego i/lub kuponu. W celu uniknięcia wątpliwości wyłącznie plany premium zakupione w pełnej cenie zgodnie z ofertą Wix za pośrednictwem strony Wix uznawane będą za Uprawnione plany.

(b) wszelkie plany premium zakupione w ramach zakupów hurtowych w ramach Transakcji specjalisty lub Transakcji hurtowej, lub innej transakcji, w ramach której takie plany zostały nabyte z wykorzystaniem kodów zniżkowych przekazanych użytkownikowi przez Wix. 

(c) wszelkie plany premium zakupione w momencie, kiedy użytkownik nie miał statusu Uprawnionego Uczestnika. 

(d) wszelkie plany premium o pozostałym okresie subskrypcji poniżej 12 miesięcy. 

(e) wszelkie plany premium nieaktywne przez co najmniej trzydzieści (30) dni od daty otrzymania przez Wix środków za taki plan. 

(f) wszelkie plany premium, których użytkownik nie jest zarejestrowanym właścicielem (lub, w przypadku braku właściciela, zarejestrowanym głównym współpracownikiem). W celu uniknięcia wątpliwości, jeżeli nie jesteś pierwszym właścicielem lub współpracownikiem powiązanym z planem premium, taki plan premium nie będzie Uprawnionym planem wliczanym do Udziału w dochodach.

2.3. „Kwalifikowany dochód” oznacza rzeczywisty dochód dla Wix wygenerowany przez zakup Uprawnionego planu, wyłączając wszelkie podatki, kursy wymiany walut i inne nałożone opłaty rządowe wszelkiego rodzaju; opłaty za hosting; opłaty na rzecz podmiotów trzecich; zwroty lub rabaty; opłaty za rozliczenie lub przetwarzanie; oraz kwoty wniesione na rzecz Wix w związku z odsprzedażą przez Wix wszelkich funkcjonalności objętych każdym z Uprawnionych planów.

2.4. Obliczenie Udziału w dochodach nastąpi pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego za wszystkie Uprawnione plany zakupione w poprzedzającym miesiącu kalendarzowym („Data obliczenia”). 

2.5. Aby otrzymać raport zawierający informacje o Udziale w dochodach, skontaktuj się z menedżerem Twojego konta.

3. Wypłata

3.1. Wypłata Udziału w dochodach z Kwalifikowanego dochodu nastąpi co miesiąc w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od Daty obliczenia (każdy zwany „Dniem wypłaty”).

3.2. Udział w dochodach zostanie wypłacony w Dzień wypłaty za pośrednictwem zewnętrznej platformy płatniczej. Przed otrzymaniem Udziału w dochodach należy połączyć wybrane konto płatności z zewnętrzną platformą przez Pulpit specjalisty.

3.3. Aby otrzymać wypłatę Udziału w dochodach w Dniu wypłaty w danym miesiącu, Twój Udział w dochodach za dany miesiąc musi wynosić co najmniej 50,00 USD. W przypadku, gdy kwota Udziału w dochodach w danym miesiącu wynosi mniej niż 50,00 USD, saldo Udziału w dochodach za dany miesiąc przechodzi na miesiąc następny.

3.4. Użytkownik ma prawo do zakwestionowania wypłaty Udziału w dochodach, przedstawiając Wix dane na poparcie takiego roszczenia spornego w ciągu piętnastu (15) dni od Dnia wypłaty. W przypadku takiego roszczenia strony będą racjonalnie współpracować w celu dokonania analizy i rozstrzygnięcia takiego sporu oraz, jeżeli Wix uzna takie roszczenie, według wyłącznego uznania Wix, wypłaci Specjaliście kwotę ustaloną w takim rozstrzygnięciu. Jeżeli użytkownik nie zakwestionuje wypłaty Udziału w dochodach w ciągu przewidzianych 15 dni, taką wypłatę uważa się za zaakceptowaną bez jakiejkolwiek dalszej odpowiedzialności po stronie Wix w związku z daną wypłatą Udziału w dochodach. 

Korzyści
 1. Wix ma prawo do anulowania, zawieszenia i zmodyfikowania Strefy ekspertów oraz wszelkich korzyści objętych Poziomami Strefy ekspertów oraz Pakietami specjalisty w dowolnym momencie według własnego uznania bez jakichkolwiek obowiązków wobec Uczestników.

 2. Wix zapewnia poszczególne Korzyści w oparciu o dostępne zasoby, ograniczenia, obostrzenia według własnego uznania. Wix może według własnego uznania odrzucić wniosek Uczestnika o otrzymanie korzyści.

 3. Wix zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji, czy dana strona uprawnia do otrzymania punktów w ramach Strefy ekspertów.

Zasady dotyczące zakończenia Strefy ekspertów

Według własnego uznania Wix może zawiesić lub zakończyć członkostwo Uczestnika w Strefie ekspertów, włączając w to wszelkie korzyści zapewnione Uczestnikowi w ramach Strefy ekspertów, w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez, jeśli według własnego uznania ustalimy, że Uczestnik ten naruszył niniejszy Regulamin Strefy ekspertów, Regulamin strony Wix.com lub Regulamin Wix Marketplace, w tym bez ograniczeń, w odniesieniu do Uczestników, którzy wielokrotnie anulowali stronę, uznani zostali za zaangażowanych w podejrzane zachowanie, są powiązani z kontami z obciążeniem zwrotnym i których zgłoszenia były konsekwentnie odrzucane przez Właścicieli Witryny.

 

NARUSZENIE KTÓREGOKOLWIEK Z TYCH WARUNKÓW, WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE STRONY WIX.COM LUB WARUNKÓW UŻYTKOWANIA WIX MARKETPLACE LUB JAKIEGOKOLWIEK DOKUMENTU WŁĄCZONEGO DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU MOŻE SKUTKOWAĆ NATYCHMIASTOWYM ZAKOŃCZENIEM TWOJEGO UCZESTNICTWA W STREFIE EKSPERTÓW, Z POWIADOMIENIEM LUB BEZ. WYRAŻASZ ZGODĘ NA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE NA WŁASNE RYZYKO I KOSZT.

Poufność

W związku z udziałem Uczestnika w Strefie ekspertów Wix może ujawnić Uczestnikowi pewne informacje, które uznajemy za poufne (dalej zwane „Informacjami poufnymi”). Informacjami poufnymi nie są informacje: (a) które były uprzednio znane drugiej stronie bez zobowiązania poufności oraz bez naruszenia Regulaminu; (b) ujawniane publicznie (przez osoby inne niż Uczestnik) zarówno przed, jak i po otrzymaniu przez Uczestnika takich informacji; (c) których ujawnienie jest wymagane przez drugą stronę z mocy prawa lub na podstawie nakazu sądowego lub podobnego organu sądowego lub administracyjnego.

 

Obowiązkiem Uczestnika jest w każdym czasie przechowywanie i nieujawnianie Informacji poufnych oraz niewykorzystywanie Informacji poufnych w żadnym innym celu niż racjonalnie niezbędnym do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu bez uzyskania uprzedniej zgody Wix. Niniejszy obowiązek zachowania poufności jest uzupełnieniem i nie zastępuje innych obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie.

Obowiązki Uczestnika

1. Biorąc udział w Strefie ekspertów, Uczestnik oświadcza i gwarantuje Wix, że:

1.1. Korzystając z usług oferowanych przez Wix i otrzymując korzyści dostępne w ramach Strefy ekspertów, Uczestnik będzie prowadził wszystkie swoje działania (i) w pełnej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w tym między innymi z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych (w tym między innymi z TCPA, RODO, CCPA i innymi obowiązującymi regulacjami dotyczącymi prywatności danych); oraz (ii) tak, by unikać wprowadzających w błąd, mylących lub nieetycznych praktyk i nie dyskredytować Wix lub jej platformy ani żadnej z usług lub produktów oferowanych przez Wix w jakikolwiek sposób.

1.2. Uczestnik posiada i będzie utrzymywał, na własny koszt, wszelkie wymagane prawem licencje i certyfikaty, rządowe lub inne, niezbędne w zakresie korzystania przez Uczestnika, jego pracowników, agentów oraz dystrybutorów z usług i korzyści oferowanych przez Wix w ramach Strefy ekspertów.

1.3. Wix nie gwarantuje, że udział w dochodach będzie dostępny do wykorzystania w konkretnej lokalizacji lub języku. Udział w dochodach jest obecnie przeznaczony dla Uczestników Strefy ekspertów, którzy wymagają, aby te funkcje i korzyści były udostępniane w języku angielskim.

Brak gwarancji i rękojmi

Strefa ekspertów nie gwarantuje Ci zysku, dochodu, oszczędności, sprzedaży, okazji biznesowej ani innego sukcesu.

Wszelkie spory wynikające z lub związane ze Strefą ekspertów lub Uczestnikami, osobami, firmami czy Właścicielami Witryn są wyłączną odpowiedzialnością zainteresowanych stron. Niniejszym zrzekasz się wszystkich bez wyjątku praw lub roszczeń, które możesz mieć teraz lub w przyszłości, w związku z wszelkimi sporami pomiędzy Tobą a jakimkolwiek Uczestnikiem, Właścicielem Witryny, współpracownikiem lub inną osobą lub firmą w związku ze Strefą ekspertów i wszelkimi zawartymi w nim Korzyściami, w tym między innymi z Udziałem w dochodach. Niniejszym wyrażasz zgodę i potwierdzasz, że firma Wix nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody, straty lub roszczenia wynikające ze Strefy ekspertów lub z nim związane. 

 

Usługę „Strefa ekspertów” (lub jakąkolwiek jego część, funkcję lub korzyść z niego płynącą) świadczymy w „stanie obecnym”, „ze wszystkimi wadami” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji dowolnego rodzaju, w tym dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, solidności wykonania, nienaruszalności praw stron trzecich lub jakiejkolwiek innej gwarancji – w odniesieniu do wszystkiego w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W szczególności nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że Strefa ekspertów (lub jakakolwiek jego część, funkcja lub korzyści z niego płynąca) będzie realizowany zgodnie z żądaniami lub instrukcjami użytkowników. Niniejszym wyrażasz zgodę i potwierdzasz, że Strefa ekspertów i wszelkie korzyści lub funkcje nim objęte mogą być dostarczone przez Wix według własnego uznania, w oparciu o dostępne zasoby, ograniczenia, obostrzenia i inne czynniki biznesowe lub podobne.

 

Strefa ekspertów (wszelkie korzyści lub funkcje ną objęte) może zawierać odniesienia do Witryn podmiotów trzecich i/lub platform (razem zwane „Witryny podmiotów trzecich”). Te Witryny podmiotów trzecich są własnością podmiotów trzecich i są kontrolowane i/lub utrzymywane przez osoby trzecie, nad którymi firmy Wix nie ma żadnej kontroli. Zgodnie z powyższym Wix wyraźnie zrzeka się i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za (i) Witryny podmiotów trzecich pojawiające się w trakcie trwania lub w ramach Strefy ekspertów, lub (ii) produkty lub usługi świadczone, udostępniane za pośrednictwem lub promowane przez Witryny podmiotów trzecich w ramach Strefy ekspertów, ani za żadne treści, materiały czy żadne informacje z nich pochodzące. Ujęcie jakichkolwiek Witryn podmiotów trzecich w ramach Strefy ekspertów nie oznacza aprobaty Wix w odniesieniu do jakichkolwiek podmiotów trzecich, jakichkolwiek treści podmiotów trzecich lub jakichkolwiek produktów lub usług podmiotów trzecich.

 

WIX NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI ANI RĘKOJMI CO DO WYNIKÓW LUB KORZYŚCI, JAKIE MOŻNA UZYSKAĆ, BIORĄC UDZIAŁ W STREFIE EKSPERTÓW, A ŻADNE INFORMACJE, RAPORTY, PORADY LUB USŁUGI UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD WIX LUB ZA POŚREDNICTWEM STREFY EKSPERTÓW NIE TWORZĄ ŻADNEJ GWARANCJI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WYRAŹNIE OKREŚLONA W NINIEJSZYCH WARUNKACH. ŻADNA USTNA LUB PISEMNA INFORMACJA LUB PORADA UDZIELONA PRZEZ SPÓŁKĘ WIX LUB JEJ AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA NIE STANOWI UDZIELENIA GWARANCJI. PONADTO WIX NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH JAKICHKOLWIEK USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTÓW TRZECICH LUB PRZEZ PODMIOTY TRZECIE W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI WIX, A UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE, ŻE TAKIE TRANSAKCJE PODMIOTÓW TRZECICH PRZEPROWADZANE SĄ CAŁKOWICIE NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Oprócz obowiązku odszkodowania wynikającego z Regulaminu strony Wix.com i Regulaminu Wix Marketplace użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i zwolnić z odpowiedzialności firmę Wix, jej członków zarządu, dyrektorów, udziałowców, pracowników, podmioty stowarzyszone i agentów w przypadku jakichkolwiek roszczeń, odszkodowań, zobowiązań, strat, odpowiedzialności, kosztów, długów i wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z (i) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw podmiotów trzecich, w tym praw autorskich, własności lub prawa do prywatności, wynikających z uczestnictwa w Strefie ekspertów; (ii) jakiejkolwiek umowy podpisanej z Twoimi klientami w związku z korzystaniem z usług Wix; (iii) jakiegokolwiek pominięcia lub nieścisłości w Twoich reklamach i/lub materiałach promocyjnych wobec Twoich klientów w związku z korzystaniem z usług Wix; oraz (iv) jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków, w tym, w szczególności, oświadczeń lub gwarancji złożonych przez Ciebie lub niezgodności z jakimkolwiek wymogiem prawnym lub regulacyjnym.  Niniejszy ustęp nie będzie interpretowany jako ograniczający lub wyłączający i będzie stanowił uzupełnienie wszelkich innych roszczeń lub środków naprawczych, których Wix może dochodzić na zasadzie słuszności lub na mocy prawa.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA WIX ANI JEJ KADRA ZARZĄDZAJĄCA, DYREKTORZY, UDZIAŁOWCY I WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NASTĘPCZE, POŚREDNIE, SPECJALNE, RETORSYJNE LUB PRZYPADKOWE BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY BYŁY MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA CZY NIEPRZEWIDZIANE, NA PODSTAWIE ROSZCZEŃ UCZESTNIKA LUB JEGO KLIENTÓW (W TYM MIĘDZY INNYMI ROSZCZEŃ W ZWIĄZKU Z UTRATĄ DANYCH, WARTOŚCI FIRMY, ZYSKÓW, UŻYTKOWANIEM PIENIĘDZY LUB UŻYTKOWANIEM ROZWIĄZAŃ, PRZERWY W UŻYTKOWANIU LUB DOSTĘPNOŚCI DANYCH, WSTRZYMANIA INNYCH PRAC LUB UTRATY WARTOŚCI INNYCH AKTYWÓW), WYNIKAJĄCE Z WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, NARUSZENIA UMOWY, WPROWADZENIA W BŁĄD, ZANIEDBANIA, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ LUB INNEJ.