top of page

Warunki korzystania z Email Marketingu Wix

27 listopada 2018 r.

Niniejsze Warunki korzystania z Email Marketingu Wix (niniejsze „Warunki Email Marketingu”) pomiędzy Tobą, a Wix.com Ltd. (podmiot zwany dalej "Wix" lub "my") określają warunki regulujące korzystanie przez Ciebie z aplikacji Email Marketing lub powiązanych z nią usług (zwanych dalej "Usługą") świadczonych przez Wix. Niniejsze Warunki Email Marketingu mają charakter dodatkowy do Warunków korzystania, które również regulują korzystanie z Usługi; Warunki Email Marketingu i Warunki korzystania są łącznie zwane dalej „Warunkami”. Jeśli którekolwiek z niniejszych Warunków Email Marketingu są sprzeczne z Warunkami korzystania, niniejsze Warunki Email Marketingu mają moc wiążącą w zakresie, w jakim dotyczą one wyłącznie korzystania przez Ciebie z Usługi; w pozostałym zakresie moc wiążącą mają Warunki korzystania.

PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU DO USŁUGI LUB SKORZYSTANIEM Z USŁUGI UWAŻNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI. UZYSKUJĄC DOSTĘP DO USŁUGI LUB KORZYSTAJĄC Z USŁUGI, AKCEPTUJESZ WARUNKI. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ WARUNKÓW, NIE MOŻESZ UZYSKAĆ DOSTĘPU DO USŁUGI ANI KORZYSTAĆ Z USŁUGI I POWINIENEŚ NIEZWŁOCZNIE ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NIEJ. WIX MOŻE ZMIENIĆ NINIEJSZE WARUNKI EMAIL MARKETINGU W DOWOLNYM MOMENCIE. TAKIE ZMIANY WCHODZĄ W ŻYCIE ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM PO ZAWIADOMIENIU O ZMIANACH, KTÓREGO MOŻNA DOKONAĆ POPRZEZ PUBLIKACJĘ ZMIENIONYCH WARUNKÓW EMAIL MARKETINGU NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB WIADOMOŚĆ EMAIL. KORZYSTANIE Z USŁUGI PO TAKIM ZAWIADOMIENIU ZOSTANIE UZNANE ZA AKCEPTACJĘ ZMIAN. ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ DO OKRESOWEGO PRZEGLĄDU WARUNKÓW W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z TAKIMI ZMIANAMI, A DALSZE UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO USŁUGI LUB KORZYSTANIE Z USŁUGI ZOSTANIE UZNANE ZA WIĄŻĄCĄ AKCEPTACJĘ ZMIENIONYCH WARUNKÓW.

 

 

1. Ograniczona licencja: Korzystanie z Usługi

1.1. WIX udziela Ci ograniczonej, osobistej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji i prawa do uzyskiwania dostępu do Usługi i korzystania z Usługi wyłącznie dla Twoich wewnętrznych celów. Nie możesz korzystać z Usługi w celach współdzielenia czasu (timesharing) lub prowadzenia biura usług (service bureau) lub w inny sposób na rzecz osoby trzeciej.

 

1.2. Usługa zawiera m.in. usługi projektowania i dostarczania wiadomości email, usługi marketingowe, tablice przeglądowe i ogłoszeniowe oraz różne inne aplikacje do wysyłania wiadomości.

 

 

2. Zakaz rozsyłania spamu: Praktyki uzyskiwania zgody

2.1. Usługa nie może być wykorzystywana do wysyłania niezamawianych wiadomości email („Spam”). Wszystkie wiadomości wysyłane za pomocą Usługi muszą być zgodne z Warunkami. Jesteś zobowiązany zapewnić, aby wszyscy odbiorcy, którym zamierzasz wysłać wiadomość email (każdy z nich – „Odbiorca”), dokonali wyboru i udzielili wyraźnej zgody na otrzymywanie od Ciebie wiadomości email i w sposób wyraźny przyjęli do wiadomości, że możesz wysyłać im wiadomości email. Wszystkie adresy email muszą być prawidłowe. Nie możesz wysyłać żadnych wiadomości Odbiorcom, którzy zrezygnowali z otrzymywania wiadomości email za pomocą linku „wypisz mnie” lub w inny sposób, ani odbiorcom, którzy nigdy nie udzielili wyraźnej zgody na otrzymywanie wiadomości email.

 

2.2. Odpowiadasz za zapewnienie, aby korzystanie przez Ciebie z Usługi nie generowało Spamu lub innych skarg w liczbie przekraczającej standardy standardy branży. Skargi Odbiorców lub innych osób, dotyczące Spamu są uznawane za bezpośrednie naruszenie niniejszych Warunków i mogą prowadzić do niezwłocznego zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usługi.

 

2.3. Zobowiązujesz się nie wysyłać za pośrednictwem Usługi wiadomości na listy dystrybucyjne, do grup dyskusyjnych, na publicznie dostępne adresy prasy lub mediów, ani na zakupione/wynajęte adresy email.

 

2.4. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia, bez uprzedniego zawiadomienia, wszelkich środków o dowolnym charakterze (w tym prawnych, technicznych lub innych) w celu zapobiegania wprowadzaniu, wykorzystywaniu lub pozostawaniu w Usłudze niezamawianych zbiorczych wiadomości email lub innych nieautoryzowanych wiadomości email, innych wiadomości lub kampanii.

 

2.5. Korzystając z Usługi, jesteś zobowiązany reprezentować siebie lub swoją organizację zgodnie z prawdą i nie podszywać się pod inne osoby, rzeczywiste lub fikcyjne.

 

2.6. Przyjmujesz do wiadomości, że jesteś wyłącznym lub wskazanym nadawcą/marketerem wiadomości email wysyłanych przez Ciebie za pośrednictwem Usługi, zgodnie z przepisami lub ustawą oraz zasadami i regulacjami wydanymi na ich podstawie, jakie mają zastosowanie do korzystania przez Ciebie z Usług (np. Ustawą CAN-SPAM z 2003 r., kanadyjskimi przepisami antyspamowymi, S.C. 2010, c. 23, oraz Dyrektywą 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2012 r.), i że w związku z tym jesteś zobowiązany do przestrzegania takich przepisów oraz wszelkich innych przepisów w innych jurysdykcjach, jakie mogą mieć zastosowanie do korzystania przez Ciebie z Usługi, oraz ponosisz odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązujących przepisów.

 

2.7. Jesteś zobowiązany do zapewnienia, aby wszystkie wiadomości email były zgodne ze wszystkimi wymogami informacyjnymi mającymi zastosowanie do nadawcy/marketera (np. forma prawna, miejsce rejestracji itd.) zgodnie z przepisami, które mają zastosowanie do Ciebie, Twojej wiadomości email lub Twoich Odbiorców. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższego, zobowiązujesz się, że w przypadku każdej wiadomości email wysłanej przez Ciebie z wykorzystaniem Usługi (i) adres email, który zostanie zaprezentowany jako adres email nadawcy wiadomości email wysłanej przez Ciebie z wykorzystaniem Usługi, będzie identyfikował tożsamość Twoją lub Twojej organizacji w sposób zgodny z prawdą i niewprowadzający w błąd oraz że będzie ważny (tj. nie akceptujemy wykorzystywania jako adres email nadawcy adresów jednorazowych, tymczasowych lub niedoręczalnych). Zwracamy uwagę, że adres email nadawcy może być powiązany wyłącznie z jedną stroną; oraz (ii) „Temat” wysyłanych przez Ciebie wiadomości email nie będzie zawierał żadnych zwodniczych lub wprowadzających w błąd treści dotyczących ogólnego przedmiotu wiadomości email; oraz (iii) podasz swój prawidłowy adres fizyczny.

 

2.8. Każda wiadomość email wysyłana z wykorzystaniem Usługi musi zawierać link „wypisz mnie” pozwalający subskrybentom na usunięcie swojego adresu z listy mailingowej. Każdy taki link musi zachowywać ważność przez co najmniej 60 dni od daty wysłania wiadomości. Link „wypisz mnie”, zamieszczany domyślnie we wszystkich wiadomościach email wysyłanych za pośrednictwem Usługi, należy do Wix. Zobowiązujesz się, że nie usuniesz, nie dezaktywujesz ani nie podejmiesz próby usunięcia lub dezaktywacji żadnego z linków. Jesteś zobowiązany do monitorowania i przetwarzania wniosków o wypisanie z listy mailingowej otrzymanych przez Ciebie bezpośrednio w terminie 7 dni od ich wysłania oraz do aktualizowania adresów email, na które wysyłane są wiadomości za pośrednictwem Usługi. Nie możesz pobierać opłat, zobowiązywać odbiorcy do przekazania Ci danych osobowych innych niż adres email ani zmuszać Odbiorcy do podejmowania jakichkolwiek kroków innych niż wysłanie odpowiedzi na wiadomość email lub odwiedzenie pojedynczej zakładki na stronie internetowej jako warunku realizacji wniosku o wypisanie z listy mailingowej. Zgodnie z obowiązującym prawem odpowiadasz za utrzymywanie i honorowanie listy wniosków o wypisanie z listy mailingowej przed i po zakończeniu świadczenia Usługi z jakiejkolwiek przyczyny.

 

 

3. Czynności zabronione: Treści zabronione

W celu utrzymania wysokiego wskaźnika dostarczonych wiadomości email i naszej dobrej reputacji, a także spełnienia zobowiązania do przestrzegania przepisów mających zastosowanie do Usługi, zobowiązujesz się i potwierdzasz, że nie będziesz:

 • Korzystać z Usługi z naruszeniem Warunków lub przepisów mających zastosowanie do Ciebie lub Twoich Odbiorców;

 • Kopiować, dokonywać inżynierii lub asemblacji zwrotnej, podejmować innych prób odkrycia kodu źródłowego, dystrybuować, transmitować, wyświetlać, odtwarzać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć utworów pochodnych, przekazywać lub sprzedawać żadnych informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych za pośrednictwem Usług;

 • Przesyłać żadnych wiadomości, informacji, danych, tekstów, oprogramowania, obrazów lub innych treści, których nie jesteś właścicielem lub pełnoprawnym licencjobiorcą, ani żadnych wiadomości, informacji, danych, tekstów, oprogramowania, obrazów lub innych treści o charakterze bezprawnym, szkodliwym, noszącym znamiona groźby, nękania, nadużycia lub czynu zabronionego, zniesławiającym, wulgarnym, obscenicznym, oszczerczym lub w inny sposób niewłaściwym, które mogą naruszać prawo innych osób do prywatności lub wizerunku;

 • Wysyłać reklamowych wiadomości email do wielu spółek znajdujących się na tej samej liście;

 • Wysyłać za pośrednictwem Usługi żadnych nieetycznych, fałszywych lub wprowadzających w błąd reklam ani stosować za pośrednictwem Usługi żadnych nieetycznych, fałszywych lub wprowadzających w błąd promocji lub działań i praktyk sprzedażowych;

 • Zamieszczać ani wysyłać żadnych materiałów zawierających wirusy lub uszkodzone dane;

 • Usuwać oznaczeń autora, informacji prawnych, oznaczeń właściciela ani innych oznaczeń zamieszczanych przez Ciebie w funkcjonalnościach komunikacyjnych;

 • Zamieszczać ani przesyłać żadnych niezamawianych reklam, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid” ani żadnych innych form nagabywania lub informacji niewznawianych, takich jak opinie lub zawiadomienia o charakterze handlowym lub innym;

 • Zamieszczać ani przesyłać żadnych materiałów naruszających, przywłaszczających lub podważających w inny sposób jakiekolwiek patenty, znaki towarowe, tajemnice przedsiębiorstwa, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej jakichkolwiek podmiotów;

 • Manipulować Usługą ani wyświetlać jej w inny sposób z wykorzystaniem ramowania lub podobnej technologii nawigacyjnej;

 • Importować ani dodawać następujących informacji do żadnych list, wiadomości email ani treści zamieszczanych na naszych serwerach: numerów ubezpieczenia społecznego, haseł, danych zabezpieczających lub jakichkolwiek innych, poufnych danych osobowych

 • Sprzedawać ani promować produktów lub usług, które są niezgodne z prawem w miejscu zamieszczenia lub odbioru treści;

 • Wysyłać, oferować ani sprzedawać następujących treści, produktów lub usług:

  • Pornografia lub nielegalnie pornograficzne produkty, treści lub usługi seksualne, w tym m.in. pornografia dziecięca, magazyny, filmy i oprogramowanie dla dorosłych lub usługi towarzyskie;

  • Substancje nielegalne, towary nielegalne w jakiejkolwiek formie;

  • Treści, produkty lub usługi, w jakikolwiek sposób oszczercze, zniesławiające, skandaliczne, noszące znamiona groźby lub nękania;

  • Produkty, usługi lub treści, powiązane ze spamem, takie jak: internetowa i bezpośrednia sprzedaż farmaceutyków, windykacja należności, oferty poprawy zdolności kredytowej i obniżenia zadłużenia, oferty pracy z domu promujące „szybkie wzbogacenie”, „zbudowanie majątku” i „niezależność finansową” oraz usługi hazardowe i zakłady;

  • Treści, produkty lub usługi, które wykorzystują obrazy udostępniane przez nas w związku z Usługą lub obrazy zamieszczane przez Ciebie w sposób przedstawiający osobę widoczną na obrazie w sposób, jaki rozsądna osoba uznałaby za obraźliwy w tym wykorzystują obrazy (i) w pornografii i produktach seksualnych; (ii) w reklamach wyrobów tytoniowych w sposób sugerujący, że dana osoba jest użytkownikiem wyrobów tytoniowych; (iii) w związku z wyrazami poparcia politycznego w sposób sugerujący, że dana osoba popiera danego polityka; (iv) w reklamach lub materiałach promocyjnych produktów farmaceutycznych, leczniczych, ziołowych lub medycznych, jeśli takie wykorzystywanie implikuje, że przedstawiona osoba cierpi na schorzenie, uraz lub chorobę fizyczną lub psychiczną; lub (v) w jakikolwiek sposób, który jest oszczerczy, zniesławiający, skandaliczny, noszący znamiona groźby lub nękania;

  • Treści, produkty lub usługi, które wykorzystują obrazy udostępniane przez nas w związku z naszymi produktami lub usługami jako znak towarowy, znak usługowy lub logotyp.

 

 

4. Usługi zewnętrzne

4.1. Usługa może zawierać linki do stron internetowych kontrolowanych przez osoby trzecie i uzyskiwać dostęp do usług zewnętrznych (w tym naszych partnerów), które mogą obejmować m.in. platformy API, usługi marketingowe i reklamowe, usługi zamieszczania zakładek społecznościowych, platformy sieci społecznościowych, usługi wydawnicze i dostawcze, usługi przetwarzania płatności i innych pośredników płatności (każda z nich – „Usługa zewnętrzna”). Nie jesteśmy powiązani z Usługą zewnętrzną i nie odpowiadamy za treści, działania lub funkcjonowanie Usługi zewnętrznej. Korzystasz z takich stron internetowych lub usług na własne ryzyko. Usługa zewnętrzna, do której dostęp uzyskiwany jest z Usługi, jest od nas niezależna, nie mamy nad nią kontroli i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za treści, politykę prywatności, warunki korzystania oraz praktyki takiej strony internetowej lub usługi. Każda taka Usługa zewnętrzna może mieć odmienne od naszych warunki korzystania i politykę prywatności regulującą odnośne Usługi zewnętrzne. Zanim przejdziesz dalej, powinieneś zapoznać się z obowiązującymi warunkami i politykami, w tym politykami w zakresie prywatności i gromadzenia danych, oraz przestrzegać tych warunków.

 

4.2. Możemy zakończyć świadczenie Usługi zewnętrznej w dowolnym momencie, według własnego uznania, bez konieczności uprzedniego zawiadomienia Cię i bez odpowiedzialności wobec Ciebie lub osoby trzeciej. Zakończenie świadczenia Usługi zewnętrznej lub działania Usługi zewnętrznej może wpłynąć na naszą zdolność do udostępniania wszystkich lub niektórych funkcjonalności Usługi w dowolnym momencie, bez konieczności uprzedniego zawiadomienia nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie lub osoby trzeciej za tego typu konsekwencje.

 

4.3. W żadnym wypadku odniesienia do osoby trzeciej, produktu osoby trzeciej lub Usługi zewnętrznej, nie należy interpretować tego odniesienia jako naszej aprobaty lub poparcia dla osoby trzeciej, bądź jej produktu lub oferowanej przez nią usługi takiej osoby trzeciej,

 

 

5. Twoje produkty i usługi: Twoje kampanie

5.1. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje produkty i usługi („Produkty i Usługi”) oraz wszelkie inne promocje i treści zawarte lub wzmiankowane w Twoich wiadomościach email, wysyłanych za pośrednictwem Usługi („Kampania”). Ponosisz wszystkie koszty pozyskania i dostawy swoich Produktów i Usług oraz prowadzenia swoich Kampanii.

5.2. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dostarczanie Produktów i Usług oraz prowadzenie swoich Kampanii w sposób bezpieczny i profesjonalny, zgodnie z najlepszymi praktykami praktykami branży, w tym prowadzenie rzetelnej ewidencji.

 

5.3. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie składane przez Ciebie oświadczenia i obietnice oraz za wszelką pomoc użytkownikom, gwarancje i wsparcie dotyczące Produktów i Usług, a także za dotrzymywanie wszelkich oświadczeń, jakie składasz wobec swoich klientów lub użytkowników. Jesteś zobowiązany do podawania w swoich Kampaniach danych kontaktowych, na które należy kierować wszelkie pytania, skargi lub roszczenia.

 

5.4. Jeśli korzystasz z Usługi do jakiejkolwiek promocji, jesteś zobowiązany do zapewnienia, aby zasady każdej promocji (i) stanowiły, iż każdy uczestnik bezwarunkowo zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z promocji; oraz (ii) informowały każdego uczestnika, że promocja w żaden sposób nie jest sponsorowana, objęta patronatem lub administrowana przez nas ani nie jest" after związana z nami.

 

 

6. Twoje treści i lista kontaktów

6.1. Uzyskamy wszelkie informacje, jakie przekażesz nam w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi, takie jak listy kontaktowe (w tym adresy email i wszelkie inne informacje zawarte w takich listach) i Treści (zgodnie z definicją tego wyrażenia zawartą w Warunkach korzystania) zamieszczane lub wykorzystywane przez Ciebie w Kampanii lub w jakikolwiek inny sposób. Potwierdzamy Twoje prawo własności do takich list kontaktów i Treści („Dane Klienta”). Nigdy nie sprzedamy ani nie wynajmiemy nikomu Danych Klienta bez Twojej uprzedniej pisemnej zgody i nigdy nie wykorzystamy Twoich Danych Klienta w jakimkolwiek celu innym niż opisano w naszej Polityce prywatności i w niniejszym pkt. 6. Jeśli zmienimy niniejszy pkt. 6 lub naszą Politykę prywatności w sposób wpływający na sposób zbierania lub wykorzystywania przez nas Twoich Danych Klienta, zawiadomimy Cię o takich zmianach z wyprzedzeniem.

 

6.2. Niniejszym udzielasz nam nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji, z prawem do udzielenia sublicencji, na wykorzystywanie, reprodukowanie, publikowanie, dystrybuowanie, odtwarzanie i wyświetlanie Danych Klienta, wyłącznie w zakresie wymaganym przez nas do oferowania i świadczenia Usługi.

 

6.3. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość, jakość, integralność, zgodność z prawem, rzetelność i poprawność wszystkich Danych Klienta, a także za utrzymywanie, zabezpieczenie i przechowywanie wszystkich Danych Klienta zgodnie z obowiązującym prawem i obowiązującymi Cię umowami", w tym Warunków. Oświadczasz i zapewniasz, że posiadasz lub zapewniłeś sobie wszystkie prawa do Danych Klienta, jakie są nam potrzebne do wykorzystywania Danych Klienta w sposób przewidziany w Warunkach.

 

6.4. Korzystając z Usługi, przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że Kampanie i zawarte w nich Treści nie są poufne dla wszystkich celów i automatycznie udzielasz nam – lub zapewniasz, że właściciel takich Treści lub własności intelektualnej udzielił nam w sposób wyraźny – nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, przenoszalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, z prawem do udzielenia sublicencji, na wykorzystywanie, reprodukowanie, tworzenie utworów pochodnych, modyfikowanie, publikowanie, edytowanie, tłumaczenie, dystrybuowanie, odtwarzanie i wyświetlanie takich Treści lub własności intelektualnej w jakikolwiek sposób lub w jakichkolwiek mediach, znanych obecnie lub wynalezionych w przyszłości, w tym w związku z naszymi działaniami marketingowymi i promocyjnymi.

 

6.5. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, możemy tworzyć i zachowywać kopie wszystkich Danych Klienta w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi oraz w celu tworzenia wewnętrznych kopii bezpieczeństwa i innych celach prawnych lub regulacyjnych. Jednakże, nie jesteś zobowiązany do zachowywania kopii swoich Danych Klienta, Kampanii, Treści lub innych danych,dlatego też zalecamy częste tworzenie kopii zapasowych i kopii bezpieczeństwa Danych Klienta i informujemy, że te działania leżą w zakresie Twojej odpowiedzialności.

 

 

7. Monitorowanie i usuwanie

Chociaż nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych przez Ciebie treści, ani sposobu korzystania przez Ciebie z Usługi, możemy to robić i możemy zablokować wszelkie wiadomości email lub Kampanie, usunąć wszelkie Treści lub zakazać korzystania z Usługi w sposób, który naszym zadaniem może naruszać powyższe lub jakiekolwiek inne postanowienie Warunków (w tym warunki innej Usługi zewnętrznej). Ponadto, przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że my oraz podlegające wymienionym czynnościom osoby trzecie, które wspierają, zamieszczają, publikują lub dystrybuują Twoje Kampanie, Treści lub w inny sposób świadczą Usługi zewnętrzne, mają prawo do reformatowania, edytowania, monitorowania, odrzucania, blokowania lub usuwania Twoich Kampanii oraz zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usługi w całości lub w części, na stałe lub przez pewien okres. W żadnym wypadku powyższe postanowienie nie obciąża nas odpowiedzialnością za przestrzeganie takich przepisów lub zobowiązań, za które ponosisz wyłączną odpowiedzialność.

 

 

8. Nasze prawa majątkowe

Potwierdzasz i przyjmujesz do wiadomości, że jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą Usługi (w tym m.in. oferowanych stron docelowych) oraz wszelkich praw autorskich, patentów, znaków towarowych i usługowych, a także wszelkiej innej własności intelektualnej związanej z Usługą na całym świecie. Korzystanie przez Ciebie z Usługi nie przenosi tytułu lub prawa własności Usługi i nie stanowi sprzedaży jakichkolwiek praw do Usługi. Wszystkie prawa własności pozostają po stronie Wix lub naszych dostawców zewnętrznych, w zależności od przypadku.

 

 

9. Twoje prawa majątkowe

Oświadczasz i zapewniasz, że jesteś właścicielem lub posiadasz pozwolenie na wykorzystywanie całości materiału w swoich wiadomościach email, w tym m.in. Danych Klienta. Zachowujesz prawo własności materiałów zamieszczanych przez Ciebie w Usłudze (z wyjątkiem materiałów przekazanych Ci przez nas). Możemy wykorzystywać lub ujawniać Twoje materiały wyłącznie w sposób opisany w Warunkach i naszej Polityce prywatności.

 

 

10. Wypowiedzenie

Okres świadczenia Usługi rozpoczyna się z chwilą rejestracji w Usłudze i trwa przez okres korzystania przez Ciebie z Usługi. Możemy wypowiedzieć Usługę i Warunki w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny w drodze zawiadomienia. My lub inna osoba trzecia możemy zawiesić świadczenie Usługi lub odpowiednio określonej Kampanii i Usługi zewnętrznej w dowolnym momencie, z podaniem lub bez podania przyczyny. Po wypowiedzeniu Twojego konta możemy trwale je usunąć, wraz ze wszystkimi powiązanymi danymi.

 

 

11. Jurysdykcja

Nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień, iż treści i materiałów na naszej stronie internetowej lub w Usłudze są odpowiednie do wykorzystywania w lokalizacjach poza Stanami Zjednoczonymi. Użytkownicy Usługi korzystają z niej w innych lokalizacjach z własnej inicjatywy i na własne ryzyko, i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów lokalnych, w wymaganym zakresie. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia, w dowolnym momencie i według własnego uznania, dostępności Usługi dla jakiejkolwiek osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji oraz do ograniczenia ilości świadczeń w ramach Usługi.

 

 

12. Informacja o testach BETA

Zwracamy uwagę, że Usługa działa obecnie w wersji BETA i jest poddawana testom BETA. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Usługa wciąż może zawierać błędy oprogramowania, ulegać zakłóceniom i nie funkcjonować zgodnie z założeniami i zamiarem twórców. Korzystanie z Usługi w tej fazie, oznacza przyjęcie powyższego do wiadomości oraz zgodę na uczestnictwo w testach BETA Usługi.

bottom of page